Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oner S., Karadağ A.B., "Lawmaking through translation: 'translating' crimes and punishments", PERSPECTIVES-STUDIES IN TRANSLATOLOGY, vol.24, pp.319-338, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altıntaş Ö. , Karadağ A.B., "“Polı·siye Edebı·yatta Ulusal Alegorı· Çevirisi: Amanvermez Avnı·’nin Serüvenlerı·”", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.277-295, 2019 (Link)
Altintaş Ö., Karadağ A.B., "POLİSİYE EDEBİYATTA ULUSAL ALEGORİ ÇEVİRİSİ: AMANVERMEZ AVNİ’NİN SERÜVENLERİ", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.277-295, 2019 (Link)
Canli G., Karadağ A.B., "Retranslations of Faulkner’s Sanctuary in Turkish Literature", Advances in Language and Literary Studies, vol.9, pp.166-172, 2018 (Link)
Karadağ A.B., "Fransızcadan Osmanlıcaya Yapılan Çevirilerde Eğlenceli Eğitim Örneği: Musavver Fennî Eğlenceler", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.1-10, 2016 (Link)
Karadağ A.B., "Türk Çeviri Tarihimizde “Mütercim” Ahmed Rasim", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.181-193, 2015 (Link)
Karadağ A.B., Tellioğlu B., "Çeviribilimde Yeni Evrenselcilik: Meslek Etiğinin Yükselişi", RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Link)
Karadağ A.B., "The Contribution of the Novels Translated into Ottoman Turkish between the Ottoman Tanzimat Period and the Alphabet Reform to the Ottoman/Turkish Cultural Heritage: An Overview of the Prefaces with a Focus on National Morals and Customs", RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Link)
Karadağ A.B., Kurt Williams Ç., "Reformlar Çağında Türkiye’de Molière’in Yeniden Yazımı (19. Yüzyılın İkinci Yarısı)", Humanitas - International Journal of Social Sciences, 2015 (Link)
Karadağ A.B., Bozkurt E., Alimen N., "Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel’in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri", RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Link)
Karadağ A.B., Bozkurt E., "II. Abdülhamid Dönemi Roman Çevirileri", RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2015 (Link)
Bozkurt E., Karadağ A.B., "Türk Kültür ve Edebiyat Dizgesinde Çok Kimlikli Bir Mütercim: Süleyman Tevfik", RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies, 2014 (Link)
Karadağ A.B., "Bir Diliçi Çeviri Örneği Olarak Dipnotlar ve Dipnotlarla Bir Çeviriyi Yeniden Yazmak", Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi, cilt.1, ss.35-40, 2012
Karadağ A.B., "Çevirmek ya da çevirmemek: Hayırlı çevirmenler, hayırsız çevirmenler", Çeviribilim Dergisi, cilt.5, ss.3-, 2011
Karadağ A.B., "Okur Yazar Çizer Çevirmen I", Çeviribilim Dergisi, cilt.3, ss.3-, 2011
Karadağ A.B., "Okur Yazar Çizer Çevirmen II", Çeviribilim Dergisi, cilt.4, ss.3-, 2011
Karadağ A.B., "Dillerin Dili Olarak Çeviri", Sözcükler, ss.76-78, 2010
Karadağ A.B., "Çeviri En 'Mahrem' Okuma Eylemidir", Sözcükler, ss.74-77, 2010
Karadağ A.B., "Kaynak Metnin "Var" ve/ya "Yok" Olma Çekincesi: Çekinceli Söylemler ve Çekinceli Çevirmenler", Dilbilim, cilt.1, ss.115-130, 2009
Karadağ A.B., "Çağdaş Sosyal Bilimler, Çeviribilim ve Çeviri Eleştirisi", Sözcükler, ss.91-94, 2008
Karadağ A.B., "Batı'nın Çevrilmesi Üzerine: Tanzimat Dönemi/Sonrası Çevirilerini 'Medeniyet' Odağıyla Yeniden Okumak", Kritik Edebiyat Eleştirisi Dergisi, ss.306-324, 2008
Karadağ A.B., "Çeviri Eleştirisi Yaparken Çeviri Metne "Çevirmen-Eleştirmen" Olarak Yaklaşabilmek", Sözcükler, ss.84-87, 2007
Karadağ A.B., "Çeviri Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevirilerini İncelerken", Çevirmenin Notu (Ç.N.), ss.159-164, 2007
Karadağ A.B., "'Farklı' Dünya Görüşleri, 'Farklı' Yorumlar, 'Farklı' Çeviriler ve Kuran Çevirileri", Varlık, ss.19-23, 2006
Karadağ A.B., "Osmanlıcada Jonathan Swift'in "Gullivers Travels" Adlı Yapıtı: "Cüceler Memleketinde"", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, pp.53-65, 2006
Karadağ A.B., "Disiplinlerarası Etkileşim Bağlamında Dilbilim-Çeviribilim İlişkisine Genel Bir Bakış", Dilbilim, ss.251-262, 2006
Karadağ A.B., "Çeviri Kuramları Bağlamında Çeviri Eğitimine Genel Bir Bakış", Litera, ss.49-65, 2005
Karadağ A.B., "Edebiyat ve Kültür Dizgesini Şekillendirmede İdeolojik Açıdan Çevirinin ve Çevirmenin Rolü", Varlık, ss.14-26, 2004
Karadağ A.B., "'Kültür' ve 'İdeoloji' Kavramlarına Çeviribilim Bağlamında Farklı Bir Bakış", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, pp.93-105, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altintaş Ö., Karadağ A.B., "Polisiye Edebiyatımızda Özgün/Çeviri Sorunsalı: Osmanlı’nın Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni", V. ASOSCONGRESS ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.140-140
Partal G., Karadağ A.B., "’”Yerli’ Bir Arsene Lupin’den Söz Etmek Mümkün Olabilir Mi? Fransız Edebiyatında Arsene Lupin, Türk Edebiyatında Cingöz Recai”", VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2018, pp.5-5
Karadağ A.B., "Türkçeye Çevirmek “Türkçe Söylememek” Mi· Demek?", V. ASOSCONGRESS Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.103-103
Avşaroğlu M., Karadağ A.B., "Tarihsel Romanların (Geri) Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma", V. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2018, ss.50-50
Canlı G. , Karadağ A.B., "Çeviri Edebiyat Belleğimizde William Faulkner: Sanctuary Adlı Romanın Yeniden Çevirileri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma", V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2017, pp.29-29
Canli G., Karadağ A.B., "William Faulkner’ın Sanctuary Adlı Romanının Farklı Çeviri Türlerindeki Örnekleri Üzerine Betimleyici Bir Çalışma", IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2017, ss.45-45
Karadağ A.B., "Çeviri, Tarih ve Bellek: Diliçi Edebi Çeviriler Bağlamında Bir İnceleme", V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2017, pp.25-25
Karadağ A.B., Gümüş Karataş B., "An Innovative Approach To Translator Training: Integrating Technology into Translator Education in Turkey", ERPA (Educational Researches and Publications Associations) Congress, , Haziran 2015
Karadağ A.B., "Mader ve Halide Edip", XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, , 0 2014
Karadağ A.B., "Şiirin Çevrilebilirliği/Çevrilmezliği Üzerine: Çeviribilim Odaklı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar", Çeviri Atölyeleri 1: Şiir Çevirisi, TÜRKİYE, 0 2014
Karadağ A.B., "II. Abdülhamid Dönemi’nde Batı Dillerinden Çevrilen Romanlar", Sultan Abdülhamid Sempozyumu, TÜRKİYE, 0 2014
Karadağ A.B., Karadağ A.B., "Diller, Kültürler ve Edebiyatlar Arasındaki Çeviribilim Kavşağında Bir Çevirmen, Dilbilimci, Sözlükbilimci, Çeviri Eleştirmeni: Mehmed Halid", V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, , 0 2014
Karadağ A.B., Bozkurt E., "Fransızca-Osmanlıca Atasözleri Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir inceleme", IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ, TÜRKİYE, Mayıs 2013
Karadağ A.B., "Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Osmanlıcada Batı Edebiyatı", Multiculturalism and Translation, , 0 2013
Karadağ A.B., "Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirilerinde ‘İşveren-Çevirmen’ İlişkisi", Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri II. Uluslararası Sempozyumu, , 0 2013
Karadağ A.B., "Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirilerinde ‘İşveren-Çevirmen’ İlişkisi", Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri II. Uluslararası Sempozyumu, , Haziran 2013
Karadağ A.B., "Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Roman Çevirilerinde Ahlak ve Fen Vurgusu", “ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇEVİRİ" - ULUSLARARASI ÇEVİRİBİLİM SEMPOZYUMU, , Mayıs 2013
Karadağ A.B., "Mader ve Halide Edip", XII. ULUSLARARASI DİL, YAZIN VE DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU, , Ekim 2013
Karadağ A.B., "Türk Çeviri Tarihimizde Mütercim Selanikli Tevfik’", IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ, TÜRKİYE, Mayıs 2013
Karadağ A.B., "Tercüme Romanlarda Mukaddime Geleneği", Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh, , Nisan 2013
Karadağ A.B., "Çeviri Roman Maceramızda Ön Söz/Son Söz Geleneği", Tanzimattan 2. Meşrutiyete Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirileri ve Önsöz/Sonsöz Geleneği, TÜRKİYE, Nisan 2013
Karadağ A.B., Duman D., "Interdisciplinarity in Interpreting Studies - Towards A More Qualitative Paradigm?", Second International Symposium on Language and Communication - Exploring Novelties - IICS, , Temmuz 2013
Karadağ A.B., "Türk Çeviri Tarihinde ‘Çevirmen’ Sabahattin Eyüboğlu", Sabahattin Eyüboğlu Sempozyumu, , Kasım 2012
Karadağ A.B., "Türk Çeviri Tarihinde Mütercime Fatma Aliye", Türk Kültüründe İz Bırakanlar: Fatma Aliye Hanım, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 27 Mart 2012., TÜRKİYE, Şubat 2012
Karadağ A.B., "Türk Çeviri Tarihinde Ahmed İhsan", VIII Ulusal Frankofoni Kongresi, Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2012., TÜRKİYE, Mayıs 2012
Karadağ A.B., "Kuram - Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde “Okur, Yazar, Çevirmen” Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri", XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, 0 2012
Karadağ A.B., "Sergüzeşt-i Mukaddimeye İfâde-i Merâm", Dallararasılık ve Çeviriyle Yeniden Doğuş Konferanslar Dizisi - Çeviribilim ve Türk Dili ve Edebiyatı, TÜRKİYE, Kasım 2012
Karadağ A.B., "Kuram-Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde Okur/Yazar/Çevirmen Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri", 21. Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği, XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi. 12-14 Eylül 2012, TÜRKİYE, Eylül 2012
Karadağ A.B., "Ahmet Hamdi Tanpınar Çevirileri Üzerine", Ahmet Hamdi Tanpınar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2012., , Mayıs 2012
Karadağ A.B., "Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Farklı Yaklaşımlar: Tercüman ı Eşkal", X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, , Kasım 2011, vol.1, pp.689-693
Karadağ A.B., "On Kuruşa Aya seyahat - On Kuruşa Bir Kitap", 7. ulusal Frankofoni Kongresi, TÜRKİYE, 0 2011
Karadağ A.B., "100. yılda 100 Temel Eser (Poster Sunumu)", Fikirler Pazarı Başarı Öyküleri ve Poster Bildirileri, TÜRKİYE, Mayıs 2011, cilt.1, ss.32-
Karadağ A.B., "On Kuruşa Aya Seyahat - On Kuruşa Bir Kitap", VII. Ulusal Frankofoni Konferansı, TÜRKİYE, Aralık 2011, cilt.1, ss.226-235
Karadağ A.B., "Çevirmen ve Redaktör Dipnotlarıyla Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak", I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, 20-21 Ekim 2011, , Ekim 2011
Karadağ A.B., "Çevirinin Tanıklığında Dil ve Edebiyat - Dil ve Edebiyatın Tanıklığında Çeviri", Uluslararası Türk Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri, TUDES 2011, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-13 Kasım 2011, , Kasım 2011
Karadağ A.B., "Çeviri ve Yabancı Diller Karşısında Türkçe", Yabancı Diller Karşısında Türkçe Paneli, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 21 Aralık 2011, TÜRKİYE, Aralık 2011
Karadağ A.B., "Çeviri ve Yabancı Diller Karşısında Türkçe", Yabancı Diller Karşısında Türkçe Paneli, İstanbul, Marmara Üniversitesi, 21 Aralık 2011., TÜRKİYE, Aralık 2011
Karadağ A.B., "Çeviri Eğitiminde “Çeviri”yi Sorunsallaştırmanın Önemi", XI. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2011, pp.100-108
Karadağ A.B., "Türk Çeviri Tarihinde Mütercim Cemil Meriç", VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2011, cilt.1, ss.112-115
Karadağ A.B., "Çevirmen ve Düzeltmen/Yayın Yönetmeni Dipnotlarıyla Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak: Dil-içi ve Dillerarası Çeviri Örneği", I. International Translation Studies and Terminology Conference, , 0 2011
Karadağ A.B., "Çevirmen ve Düzeltmen/Yayın Yönetmeni Dipnotlarıyla Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak: Dil-içi ve Dillerarası Çeviri Örneği", , , 0 2011
Karadağ A.B., "Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Farklı Yaklaşımlar: "Tercüman-ı Eşkal"", , , 0 2010
Karadağ A.B., "Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Farklı Yaklaşımlar: "Tercüman-ı Eşkal"", 10.Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, , 0 2010
Karadağ A.B., "Türk Çeviri Tarihinde "Mütercim" Cemil Meriç", 6. Ulusal Frankofoni Kongresi, TÜRKİYE, 0 2010
Karadağ A.B., "Osmanlıcada Cep Kitapları ve 'Vatansız Adam' Çevirisi", XX. Dilbilim Kurultayı, TÜRKİYE, Mayıs 2008
Karadağ A.B., "Çeviri Sanat mı, Bilim mi? Disiplinler Arası İlişkiler Bağlamında Çeviribilim, Dilbilim, Deyişbilim ve Yorumbilim Etkileşimi", VII. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, , Mayıs 2007
Karadağ A.B., "Fantastik Anlatı Çevirisinde Çevirmenin Sesi", Yazında ve Çeviride Fantastik, Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı, TÜRKİYE, Şubat 2006
Karadağ A.B., "Çevrilmezi Çevirme Masalı: Berci Kristin Çöp Masalları", Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, , Haziran 2006
Karadağ A.B., "Que peut dire un traducteur-critique sur les attentes des petits/grands du Petit Prince?", Actes du Symposium International Theorie et Pratique de la Formation en Langues Etrangeres Appliquees, , Aralık 2006
Karadağ A.B., "Hay Bin Yakzan'ın Robinson Crusoe ile İlişkilendirilmesi Üzerine", Uluslararası V. Dil, Deyiş, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, , Mayıs 2006
Karadağ A.B., "Çeviri Eleştirisi Dersinin Çeviri Eğitimindeki Yeri ve Önemi", I. Çeviri Eğitimi Çalıştayı, Türkiye'de Çeviri Eğitimi: Nereden Nereye?, TÜRKİYE, Ekim 2006
Karadağ A.B., "Bir İngiliz Romanının Osmanlıcaya Çevrilmesi Üzerine: Robinson Issız Adada", Çeviribilimde Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu, , Aralık 2006
Karadağ A.B., "Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Disiplinlerarasılık Odaklı Bir Öz-Sorgulama: Lisans Programlarındaki Edebiyat, Dilbilim, Özellikle De Çeviri Derslerinin Yüksek Lisans Eğitimine Katkıları", II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, TÜRKİYE, Ekim 2005
Karadağ A.B., "Edebiyat ve Kültür Dizgesinde Çeviri ve Çevirmenin Edindi(rildi)ği Farklı İdeolojik Roller", Uluslararası Çeviri Sempozyumu, , Ekim 2004
Karadağ A.B., "Kültür Bağımlı Çeviriler, Kültür Bağımsız Eleştiriler: Bir Üst-Eleştiri", Hasan Ali Yücel'in Anısına I. Uluslararası Çeviri Kolokyumu: Çevirinin Ekinsel Yönleri, , Ekim 2002
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karadağ A.B., "Çeviri Yoluyla Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Köprüler Kurmak", in: Çeviribilimde Araştırmalar, Seda Taş, Eds., Hiperlink, İstanbul, pp.31-58, 2019
Karadağ A.B., ""Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar"", in: Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara , Taş S., Eds., Hiperlink, İstanbul, pp.43-78, 2018 (Link)
Karadağ A.B., "Çevirmenin Tanıklığında Tanzimat'tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Tarihini Yeniden Okumak - I", Diye Yayınları, İSTANBUL, 2014 (Link)
Karadağ A.B., "Çevirmenin Tanıklığında Tanzimat'tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Tarihini Yeniden Okumak - II", Diye Yayınları, İSTANBUL, 2014 (Link)
Karadağ A.B., "Batı'nın Çevirilmesini "Medeniyet" Odağıyla Yeniden Okumak: Tanzimat Dönemi/Sonrası Çeviriler ve "Çekinceli" Cesur Çevirmenler", Tanzimat. ve Edebiyat - Osmanlı İstanbulu'nda Modern Edebi Kültür, Uslu, Mehmet Fatih, Altuğ, Fatih, Ed., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.481-504, 2014 (Link)
Karadağ A.B., "Tanzimat'tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Roman Hallerine Ön söz/ Son Söz Tanıklıkları”", Metnin Halleri: Osmanlı'da Telif, Tercüme ve Şerh, Aynur, Hatice, Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, ss.94-145, 2014
Karadağ A.B., "Çevirmenin Tanıklığında Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Çeviri Tarihini Yeniden Okumak II.Cilt", , Diye Yayınları, 2014
Karadağ A.B., "Çevirmenin Tanıklığında Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Çeviri Tarihini Yeniden Okumak I.Cilt", , Diye Yayınları, 2014
Karadağ A.B., "Foucault ve Derrida'da Feminizm ve Ayrım (Çev. Ayşe Banu Karadağ)", , Sel Yayıncılık, İstanbul, 2014
Batista C., Karadağ A.B., "Çevirmenin Başucu Kitabı (Editör: Ayşe Banu Karadağ)", , Diye Yayınları, 2013
Karadağ A.B., "Doğa ve Dil Üzerine (Noam Chomsky)", Çeviri, Sözcükler, İSTANBUL, 2011 (Link)
Chomsky N., Karadağ A.B., "Doğa ve Dil Üzerine (Çev. Ayşe Banu Karadağ)", , Sözcükler, İstanbul, 2010
Işın Bengi-Öner Ü.İ., Karadağ A.B., "Kızılcık Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen (Editör: Ayşe Banu Karadağ)", , Diye Yayınları, 2009
, Karadağ A.B., "Permit: A Story of Creative Teaching Practices (Editör: Ayşe Banu Karadağ, Füsun Ataseven)", , Diye Yayınları, 2009
Karadağ A.B., "Ideology and the Translations of Robinson Crusoe into Ottoman and Modern Turkish", in: New Trends in Translation and Cultural Identity , Munoz, Micaela, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Cambriddge, pp.195-216, 2009
Karadağ A.B., "Mutlu Prens (Çev. Ayşe Banu Karadağ)", , Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2008
Karadağ A.B., "Çevirinin Tanıklığında Medeniyetin Dönüşümü", , Diye, İstanbul, 2008
Karadağ A.B., "Osmanlıcada Robenson", , Diye, İstanbul, 2008
Karadağ A.B., "Mutlu Prens (Oscar Wilde)", Çeviri, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2008 (Link)
Karadağ A.B., "Osmanlıcada Robenson", Diye Yayınları, İSTANBUL, 2008 (Link)
Karadağ A.B., "Çevirinin Tanıklığında ‘Medeniyet’in Dönüşümü", Diye Yayınları, İSTANBUL, 2008 (Link)
Karadağ A.B., "İnsan Ne İle Yaşar? (Lev Nikolayeviç Tolstoy)", Çeviri, Bilge Kültür Sanat, İSTANBUL, 2007 (Link)
Tolstoy L., Karadağ A.B., "İnsan Ne İle Yaşar (Çev. Ayşe Banu Karadağ)", , Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2007
Karadağ A.B., "Foucault ve Derrida'da Feminizm ve Ayırım (Roy Boyne)", Çeviri, Sel Yayıncılık, İSTANBUL, 2007 (Link)
Karadağ A.B., "Bilim: Doğuştan Gelen Genetik Yetenekler” ", Demokrasi ve Eğitim (Noam Chomsky), Abaoğlu, Ender, Ed., Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul, ss.53-94, 2007
Karadağ A.B., "Cais Dobrescu'nun Şiirlerinin Çevirileri", Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Bağlar - Edebiyat Okumaları ve Eleştirileri, Sabancı Universitesi , Ed., Sabancı Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.35-47, 2004
Karadağ A.B., "Maximum (Caroline Bongrand)", Çeviri, Sel Yayıncılık, İSTANBUL, 2001 (Link)
Karadağ A.B., "Gatien’in Tutkusu (Jeanne Cordelier)", Çeviri, Sel Yayıncılık, İSTANBUL, 1999 (Link)
Bongrand C., Karadağ A.B., "Maximum (Çev. Ayşe Banu Karadağ)", , Sel Yayıncılık, İstanbul, 1998
Cordelier J., Karadağ A.B., "Gatien'in Tutkusu (Çev. Ayşe Banu Karadağ)", , Sel Yayıncılık, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi