Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ulusal Ölçekte Selüloz Bazlı Atıkların Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2209-A, Yönetici, Devam Ediyor
"Plan Tadilatlarında ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kentsel Altyapı Etki Analizi Modeli", Kalkınma Bakanlığı (DPT), e, Araştırmacı, 2017
"Altyapı Tesisi Yapımına Ait Usul ve Esasların Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), CSB, Araştırmacı, 2016
"Mikrobiyal Yakıt Hücresi İçin Yeni Geliştirilen Elektrot Yüzeyinde Oluşan Ekzoelektrojen Bakterilerin Biyofilm Karakteristiklerinin İncelenmesi", Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2017
"Bio-e-MAT: Low-Cost and Efficient MFC Materials for Bioelectricity Production from Waste Materials", AB Çerçeve Programı Projesi, New Indigo ERA-Net Energy 2014, Yönetici, 2017
"Katı Atık Sızıntı Sularının Membran Distilasyonu ve Evaporasyon ile Arıtımı: Atık Isı Kullanımı", SAN TEZ, , Araştırmacı, 2016
"Sanayi Tesisleri İçin Çevre Denetimi Sektörel Rehberi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT, Araştırmacı, 2015
"Mikrobiyal Yakıt Hücresi Teknolojisi İle Bira Endüstrisi Atıksularından Elektrik Enerjisi Üretimi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat ve Cr(VI) Giderimi Amacıyla Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Proseslerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Biyobozunur Atıklardan Elektrik Enerjisi Üretimi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2014
"Tekstil Proseslerinde Oluşan Atıksularda Organik Maddelerin Moleküller Ağırlık Dağılımının Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı", SAN TEZ, , , 2015
"İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın Kıyı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekâna Yansıtılmasına Yönelik Araştırma Değerlendirme ve Model Geliştirme", , , Araştırmacı, 2013
"Organik atıkların kompostlaştırılmasında rol alan mikrobiyal türlerin PCR-DGGE-Dizi Analizi temelli moleküler tekniklerle belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Su Arıtımı İçin Biyoelektrokimyasal Hücrenin Veriminin Arttırılması", AB Destekli Diğer Projeler, , Diğer, 2014
"Tekstil Atıksularının Biyolojik Arıtılabilirlik Süreçlerinin Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2014
"Arsenik ve demir kontrolü için biyoteknolojik prosesler", AB Destekli Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2013
"İstanbul Entegre Atık Yönetim Planı", , , Araştırmacı, 2011
"Katı atık düzenli depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı sularının membran proseslerle arıtılabilirliği", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2011
"Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Asit Oluşumu ve Metan Oluşumu Safhasındaki Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularından Elektrik Üretimi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2012
"Çöp sızıntı sularının batık membran sistemleri ile arıtımı", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2011
"Klorlu Organik Bileşiklerin Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü ile Halojensizleştirilmesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2010
"Sızıntı Suyu Arıtımında Membran Sistemlerinin İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi, Araştırma Projesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2007
"Biotechnologies for Metal Bearing Materials in Europe (BioMine)", AB Destekli Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2008
"Katı Atık Depo Sahalarının Geçirimsiz Taban Sistemlerinden Kirletici Geçişinin İncelenmesi ve Taban Sistemlerinin Rehabilitasyonu", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2008
"Heap leaching of a complex sulfide ore in boreal conditions", Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2008
"Ekstremofil mikroorganizmalar kullanarak sülfürlü minerallerin biyoliçlenmesi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2007
"Katı Atık Depolama Alanlarında Oluşan Sızıntı Sularında Humik Madde ve Klorofenol Konsantrasyonlarının Belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Geri Kazanma ve Kompost Tesisi’nin Optimum Şartlarda Çalıştırılması Araştırma Projesi", , , Araştırmacı, 2002
"İstanbul Katı Atık İşleme (Geri Kazanma ve Kompostlaştırma) Tesisi Deneme İşletmesi Kapasite ve Verimlerine Ait Denetleyici Rapor", , , Araştırmacı, 2001
"Odayeri Katı Atık Depo Sahasında Sızıntı Suyu ve Depo Gazı Oluşumu Araştırma Projesi", , , Araştırmacı, 2001
"Sanayi Tesisleri Denetim Kılavuzu", , , Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi