Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karakoç E., Yavaş M., "İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ARNAVUTLARIN EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA: ELBASAN MAARİF KONGRESİ", BELLETEN, pp.675-697, 2018
Karakoç E., "Osmanlı Hariciyesinden Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi", Uluslararası İlişkiler Dergisi, vol.7, pp.157-177, 2010
Karakoç E., "Atatürk'ün Hatay Davası", Bilig, pp.97-118, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karakoç E., Civgin S. , "AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ İLK FAALİYETLERİNE BİR ÖRNEK: BAHÇECİK İSTASYONU", TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİSİ , pp.231-242, 2018
Karakoç E., Mete A.S., "OSMANLI ORDUSUNDA MAKİNELİ TÜFEKLER VE BALKAN SAVAŞI TECRÜBESİ", TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİSİ, pp.90-102, 2018
Karakoç E., Yalçın E., "Bir Siyasetçi ve Lider Olarak Seyyid Abdülkadir. ", Mavi Atlas, ss.76-99, 2016
Karakoç E., "Ermeni Asıllı Osmanlı Nazırlarından Gabriyel Noradunkyan Efendi. ", Ermeni Araştırmaları Dergisi, ss.85-140, 2015
Karakoç E., Yıldız O. , "Unmanning in Military Field and the Future of Infantry Branch A Case Study of Turkey and the US", American Research Journal of Humanities and Social Sciences, vol.1, pp.13-22, 2015
Karakoç E., "A Brief Overview on Karabakh History from Past to Today", International Journal of Human Sciences, vol.8, pp.1002-1026, 2011
Karakoç E., "Ermeni Araştırmaları", Gabriyel Noradunkyan Efendi nin Ermeni Meselesiyle İlgili Hazırladığı Rapor ve Lozan Antlaşması Sonrasında İsmet İnönü ye Gönderdiği Hususi Mektup, ss.115-131, 2010
Karakoç E., "Ermeni Terörü 19 Yüzyıl Sonu 20 Yüzyıl Başları", Journal of Qafqaz University, An International Journal of Social Sciences and Humanities, pp.12-29, 2009
Karakoç E., Kılıçoğlu G. , "The Foreign Policy of Atatürk Concerning The Turkish World", Journal of İstanbul Kültür University, vol.1, pp.1-6, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karakoç E., "Üçüncü Kuşak Ermeni Terörü ASALA ve JCAG ARA Eylemleri.", Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, ANTALYA, TÜRKIYE, 8 Nisan 2015 - 11 Nisan 2017, pp.116-123
Karakoç E., "Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği.", . I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26 Mayıs 206 - 28 Mayıs 2016, pp.116-123
Karakoç E., "Cumhuriyet Meclislerinde Tekirdağ Temsilcileri 1923 2015", Uluslararası Tekirdağ Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 26-26 Mart 2015, pp.149-166
Karakoç E., "Son Dönem Ermeni Terörü Asala Eylemleri Ermeni Terörü Kronolojisi 1973 2001", Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-2: Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2014, ss.119-160
Karakoç E., "Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu", İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2013, pp.456-467
Karakoç E., "Osmanlı Devleti'nin Son Dönemlerinden Günümüze İstanbul'un Ulaşım Kronolojisi", Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2013, pp.468-482
Karakoç E., "Difficulties in History Teaching in Turkish Universities", XXI. International Conference on College Teaching and Learning, , Ekim 2010
Karakoç E., "Üsküdarlı Bir Tarihçi: Prof. Dr. Nejat Göyünç", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, , Ekim 2008
Karakoç E., "Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Fen-Edebiyat Fakültesi", Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar, TÜRKİYE, Ağustos 2007
Karakoç E., "Ermeni Meselesine Dair Yeni Bir Çalışma: Prof. Dr. Guenter Lewy\'nin Bakış Açısıyla Ermeni Sorunu", Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, , Ekim 2007
Karakoç E., "Milli Mücadelede Üsküdar", Üsküdar Sempozyumu II, TÜRKİYE, Mayıs 2005
Karakoç E., "Tarihsel Gelişim Sürecinde Türkiye-Suriye İlişkileri", IV. Türkiye\'nin Güvenliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2004
Karakoç E., "ASALA Terör Örgütü ve Ermeni Terörü", Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2002, ss.437-452
Karakoç E., Keskin H. , "Türkiye'de Bölücü Terör PKK Örgütünün İncelenmesi", Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2001, ss.473-490
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karakoç E., "Geçmişten Günümüze Ermeni Komiteleri ve Terörü", , IQ Kültür Sanat, İstanbul,
Karakoç E., "Atatürk\'ün Dış Türkler Politikası", , IQ Kültür Sanat, İstanbul,
Karakoç E., "Amerika’daki Ermeni Diasporasıyla İletişime Dair Bir Deneyim", Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Genç Bakışlar, Ercan Karakoç, Ed., OFSET BASKI, İSTANBUL, ss.1-3, 2015
Karakoç E., Ed., "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Genç Bakışlar", Ofset Baskı, İSTANBUL, 2015
Karakoç E., "Milli Mücadele’nin İlk Yıllarında Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki İlişkiler", Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, :Okan Yeşilot, Ed., Kitabevi Yayıncılık, İSTANBUL, ss.1-229, 2015
Karakoç E., "Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım", Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Ed., İBB Kültür A.Ş., İSTANBUL, ss.1-10, 2015
Karakoç E., "Gabriyel Noradunkyan Efendi: Ermeni Asıllı Bir Osmanlı Nazırı ve Ermeni Meselesine Bakış Açısı", Tarihte Türkler ve Ermeniler, METİN HÜLAGÜ, Ed., Türk Tarih Kurumu Yayınları, İSTANBUL, ss.1-10, 2014
Karakoç E., "Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof Nejat Göyünç'e Armağan", Kısa Biyografisiyle Nejat Göyünç, Hasan Bahar, Mustafa Toker , Ed., Selçuk Üniversitesi Matbaası, KONYA, ss.35-48, 2013
Karakoç E., "Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği", Ermeniler Tarafından Öldürülen İlk Türk Büyükelçileri: Daniş Tunalıgil (1915-1975) ve İsmail Erez (1919-1975), Zekeriya Kurşun, Haydar Çoruh, Ed., Ege Basım, İSTANBUL, ss.289-309, 2013
Karakoç E., "Lozan Barış Konferansı ve Montrö'de Boğazlar Meselesi", Türk Boğazları, Nur Jale Ece, Hasan Kanbolat, Girayhan Alpdoğan, , Ed., Engin Yayıncılık, İSTANBUL, ss.192-207, 2011
Karakoç E., "Ermeni Komiteleri ve Terörü ", IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2009
Karakoç E., "Türkiye de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları", Türkiye'de Stratejik Araştırma Merkezlerinin Geç Kurulma Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme, Hasan Kanbolat, Hasan Ali Karasar, Ed., Nobel Yayın, İSTANBUL, ss.342-347, 2009
Karakoç E., "Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Fen-Edebiyat Fakültesİ Sayfa Sayısı 640, ", Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar, Emel Kefeli, Zekeriya Kurşun, Ed., IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, ss.1-640, 2008
Karakoç E., "Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar", IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Karakoç E., "Ermeni Meselesine Dair Yeni Bir Çalışma: Prof. Dr. Guenter Lewy’nin Bakış Açısıyla Ermeni Sorunu", Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu,, Bülent Bakar, Necdet Öztürk, Ed., IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Bülent Bakar, Necdet Öztürk, ss.1-544, 2007
Karakoç E., "Atatürk'ün Dış Türkler Politikası", IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2004
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Karakoç E., "Süleyman Sami Demirel", TDV İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, pp.315-318, 2016
Karakoç E., "Ahmet Kenan Evren", TDV İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, pp.428-431, 2016
DİĞER YAYINLAR
Karakoç E., "İkinci Dalga Ermeni Terörü", Diger, pp.191-198, 2007
Karakoç E., "Ermeni Soykırım İddiaları Ne Kadar Gerçekçi", Diger, pp.193-197, 2006
Karakoç E., "Cehennemden Gelen Sorun Amerika ve Soykırım Çağı", Diger, ss.268-272, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi