Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kubaş A., Yilmaz F., "Evaluation of Recreational Areas Used for Ecotourism", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.11, no.3, pp.1055-1059, 2010 (Link)
Kubaş A., Altaş D. , Yilmaz F., "Analysis of the Factors Affecting the Preference for Recreation Areas by Multidimensional Scaling Method", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.11, no.4, pp.1551-1558, 2010 (Link)
Kubaş A., Yilmaz F., Aktaş Y., Metin N., "Analysis of Visitor Decision Making Sistem When Visiting Natural Recreation Sites by Multinomial Logit Model", Quality&Quantity International Journal of Methodologie, pp.615-623, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz F., Bardakçi Tosun S., "Evaluation of Safety Trends in Construction, Mining and Transportation Sectors in Turkey", Sigurnost (Safety), vol.60, no.1, pp.13-22, 2018
Ahmetcan A., Yilmaz F., "İmalat Tesislerinde Yangın Tesisatlarından Kaynaklanan Risklerin Sıralama Yöntemi ile Analizi", Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, cilt.2, ss.1-11, 2018
Çodur B., Yilmaz F., " İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ TUTUM VE ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ", Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi, vol.2, no.1, pp.20-43, 2017 (Link)
Yilmaz F., Alp S., "Underlying Factors of Occupational Accidents The Case of Turkey", Open Journal of Safety Science and Technology, vol.6, pp.1-10, 2016
Gülsün B., Yilmaz F., "ÇALIŞMA ORTAMINA UYGUN ZEMİN YAPISININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ (AHP) İLE SEÇİMİ ", Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi, vol.1, pp.39-54, 2016 (Link)
Gül M., Güneri A.F., Yilmaz F., Çelebi O., "Analysis of the relation between the characteristics of workers and occupational accidents using data mining", The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, vol.1, pp.102-118, 2016 (Link)
Yilmaz F., "Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Teftişlerinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi", İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.17, ss.76-91, 2015 (Link)
Yilmaz F., Çelebi U.B., "The Importance of Safety in Construction Sector: Costs of Occupational Accidents in Construction Sites", Business and Economics Research Journal, vol.6, pp.25-37, 2015 (Link)
Yilmaz F., "Monitoring and Analysis of Construction Site Accidents by Using Accidents Analysis Management System in Turkey", Journal of Sustainable Developement, vol.8, pp.57-65, 2015 (Link)
Yilmaz F., Sevindik O., Akpolat C., "Safety in Turkish Printing and Publishing Sector; Evaluation of Awareness Levels of the Workers on Health and Safety Issues", International Journal of Multidisciplinary and Current Research, vol.3, pp.79-86, 2015 (Link)
Yilmaz F., Tan O., "BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞGÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.7, pp.143-156, 2015 (Link)
Yilmaz F., "Analysis of Occupational Accidents in Construction Sector in Turkey", Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, vol.1, pp.421-428, 2014 (Link)
Yilmaz F., "The Relationship between Privatization and Occupational Safety in Coal Industry in Turkey; A Statistical Review of Coal Mine Accidents", Journal of Scientific Research and Reports, vol.5, pp.266-275, 2014 (Link)
Yilmaz A.I., Yilmaz F., Celebi U.B., "Analysis of Shipyard Accidents in Turkey", British Journal of Applied Science & Technology, vol.5, pp.472-481, 2014 (Link)
Yilmaz F., "Soma Ekseninde Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme", EGİAD Dergi, ss.40-47, 2014
Yilmaz F., "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri", Toprak İşveren Dergisi, cilt.Mart, ss.11-19, 2013 (Link)
Yilmaz F., "6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Önleyici Yaklaşım ve İşverenin Yükümlülükleri", TÜHİS İş hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.24, ss.44-69, 2013 (Link)
Yilmaz F., "Risk Değerlendirmesinde Yöntem Sorunu ve Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme", MESS Mercek Dergisi, cilt.17, ss.109-117, 2012
Yilmaz F., "Risk Değerlendirmesinde Yöntem Tartışması", Toprak İşveren Dergisi, cilt.86, ss.16-19, 2010
Yilmaz F., "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Üzerine Bir Araştırma", İş Güvenliği Dergisi, cilt.6, ss.42-45, 2010
Yilmaz F., "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları: Türkiyede Kurulların Etkinliği Konusunda Bir Araştırma", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, pp.149-192, 2010
Yilmaz F., "Türkiyede Kadın Çalışanların Mesleki Sağlık ve Güvenlik Koşulları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.268-284, 2010
Yilmaz F., "Yükseköğretimde Dört Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Gerekliliği", İş Güvenliği Dergisi, cilt.5, ss.36-37, 2009
Yilmaz F., "Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, pp.45-72, 2009
Yilmaz F., "Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi: Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Eleştirel Bir Değerlendirmesi", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, ss.89-112, 2009
Yilmaz F., "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Okul Eğitiminin Önemi: Modern Örnekler Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde Uygulanabilirliği", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, ss.107-138, 2009
Yilmaz F., "Ülkemizde KOBİlerde İş Sağlığı ve Güvenliği; AB Ülkeleriyle Karşılaştırılmalı Bir İnceleme", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, cilt.57, ss.449-479, 2009
Yilmaz F., "İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Önemi", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, cilt.56, ss.519-546, 2009
Yilmaz F., "Avrupa Birliği Yolunda Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi: Sorunlar ve Öneriler", İş Hukuku ve İktisat Dergisi, ss.25-40, 2009
Yilmaz F., "İş Hukukumuzda Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilciliği Sorunu ve AB Uygulamaları", İş Hukuku ve İktisat Dergisi, ss.25-40, 2008
Yilmaz F., "Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Yetiştiren Okullar", Gemi İnşa Sanayi Dergisi, ss.34-35, 2008
Yilmaz F., "İSG İşçi Temsilcisinin İşçilerce Seçilmesi Kanun Taslağına Girmeli", İş Güvenliği Dergisİ, cilt.4, ss.50-53, 2008
Yilmaz F., "Gemi İnşa Sanayinde Kazaların Önlenmesinde Eğitimin Önemi ve Öneriler", Gemi Sanayi Dergisi, cilt.2, ss.42-44, 2008
Yilmaz F., "Çağdaş Bir Çalışma Yaşamının Anahtarı: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Ülkemiz ve Avrupa Örneği", İş Güvenliği Dergisi, cilt.3, ss.26-30, 2007
Yilmaz F., "Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Model Arayışı", İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, cilt.7, ss.30-35, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz F., "", , ,
Yilmaz F., Karamustafa M., "Kimya Laboratuvarlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri ve Bir Kamu Üniversitesinin Kimya Laboratuvarındaki Risk Analizi Örneği", International Occupational Health and Safety Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6 Aralık - 7 Kasım 2017, pp.1-8
Yilmaz F., Çodur B., "Şantiye Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tutum ve Algılarının İncelenmesi", 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2017, ss.1-7
Yilmaz F., "Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması", Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 11-11 Aralık 2016, ss.11-13
Mutlu N.G., Sönmez G., Yilmaz F., "Çalışma Ofislerinin Ergonomik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: YTÜ Çalışanları Örneği.", 1.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi. Bingöl Üniversitesi., BİNGÖL, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2016, ss.33-39
Yilmaz F., , "İSG Alalnında Önleyici Yaklaşım ve İşverenin Yükümlülükleri", Ülkemizde iş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-26 Mayıs 2014, ss.15-20
Akpolat C., Sevindik O., Yilmaz F., "Basım Yayım Sektöründe Çalışanların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Farkındalık Düzeyleri, Tutum ve Değerlendirmeleri", Makine Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Kasım 2014
Yilmaz F., "İş Kazalarının Demografisi Kazalarda İnsan Faktörü Üzerine Bir Değerlendirme", İSİG İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Mart 2013, ss.23-28
Yilmaz F., Cantürk H., Nurdağ H., "Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği", Makine Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Mart 2013
Yilmaz F., Tan O., "İnşaat Sektöründe İş Kazası ve Hastalık Kaynaklı Kısa Süreli İşgünü Kayıplarının Maliyeti", Makine Mühendisleri Odası, TÜRKİYE, Mart 2013
Yilmaz F., Çelebi U.B., "Gemi İnşa Sektöründe İş Güvenliği: 2007 Sonrası Üzerine Bir Değerlendirme", Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2012
Yilmaz F., "Occupational Health and Safety in Chemistry Education and Application to Asbestos", European Conference on Research in Chemical Education, 9th ECRICE, , Temmuz 2008
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz F., "Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler", Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi, Doç.Dr. Selçuk Çebi, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.35-55, 2017
Tan O., Yilmaz F., "İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren ve İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları", Dinç Yayınevi, İSTANBUL, 2013
Tan O., Yilmaz F., "İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İşveren ve İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları", , Dinç Yayınları, İstanbul, 2013
Yilmaz F., "AB ve İş Sağlığı Güvenlıği", , ÇASGEM Yayınlari, Ankara, 2011
Yilmaz F., "AB ve İş Sağlığı Güvenliği", ÇASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, ANKARA, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi