Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ustaömer T., Ustaömer P.A., Robertson A.H., Gerdes A., "Implications of U–Pb and Lu–Hf isotopic analysis of detrital zircons for the depositional age, provenance and tectonic setting of the Permian–Triassic Palaeotethyan Karakaya Complex, NW Turkey", International Journal of Earth Sciences, vol.105, pp.7-38, 2016 (Link)
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Robertson A.H., Collins A.S., "Evidence of Precambrian sedimentation/magmatism and Cambrian metamorphism in the Bitlis Massif, SE Turkey utilising whole-rock geochemistry and U-Pb LA-ICP-MS zircon dating", Gondwana Research, vol.21, pp.1001-1018, 2012 (Link)
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Robertson A.H., "Ion Probe U-Pb Dating of the Central Sakarya Basement: A peri-Gondwana Terrane Intruded by Late Lower Carboniferous Subduction/Collision-related Granitic Rocks", Turkish Journal of Earth Sciences, vol.21, pp.905-932, 2012 (Link)
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Robertson A., "Detrital zircon ages from Ordovician quartzites of the İstanbul exotic terrane (NW Turkey): Evidence for Amazonian affinity", International Journal of Earth Sciences, vol.100, pp.23-41, 2011 (Link)
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Robertson A.H., Collins A.S., "Cadomian (Ediacaran-Cambrian) arc magmatism in the Bitlis Massif, SE Turkey: magmatism along the developing northern margin of Gondwana", Tectonophysics Special Issue, vol.473, pp.99-112, 2009 (Link)
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Collins A.S., Reischpeitsch J., "Lutetian arc-type magmatism along the southern Eurasian margin: New U-Pb LA-ICPMS and whole-rock geochemical data from Marmara Island, NW Turkey", Mineralogy & Petrology, vol.96, pp.177-196, 2009 (Link)
Ustaömer P.A., Mundil R., Renne P.R., "U/Pb and Pb/Pb zircon ages for arc-related intrusions of the Bolu Massif (W Pontides, NW Turkey): Evidence for Late Precambrian (Cadomian) age", Terra Nova, vol.17, pp.215-223, 2005 (Link)
Ustaömer P.A., Rogers G., "The Bolu Massif: remnant of a pre-Early Ordovician active margin in the west Pontides, northern Turkey", Geological Magazine, vol.136, pp.579-592, 1999 (Link)
Ustaömer P.A., "Cadomian arc-type granitoids in the West Pontides, northern Turkey: geochemical evidence", International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), vol.88, pp.2-12, 1999 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ustaömer P.A., Sayın N., Ustaömer T., Görüm T., Hisarlı M., "Boyabat Jeolojik Miras Envanter çalışması", TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)-TÜKSEK (Türkiye Kültür Sektörü) Kültür Envanteri Dergisi, cilt.6, ss.127-137, 2007 (Link)
Ustaömer P.A., "Bolu-Yedigöller Granitik Kayaçlarının Petrojenezi", Konya Selçuk Üniversitesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss.489-501, 1998 (Link)
Ustaömer P.A., Kipman E., "Bolu-Yedigöller Arasında Yüzeyleyen Alt Ordovisyen Öncesi Yaşlı Granitoyidlerin Jeokimyasal Değerlendirilmesi, B. Pontidler", Geosound (Yerbilimleri), cilt.30, ss.625-636, 1998 (Link)
Ustaömer P.A., Kipman E., "Alt Ordovisyen Öncesi yaşlı Yay Mağmatizmasına Kuzey Türkiye'den Bir Örnek: Çaşurtepe Formasyonu'nun Jeokimyasal İncelenmesi (Bolu, B Pontidler).", Maden Tetkik Arama Enstitüsü Bülteni, cilt.120, ss.61-77, 1998 (Link)
Ustaömer P.A., Ustaömer T., "Heavy Mineral Content of Beach Sands Located Between Akçakoca-Kefken in the Western Black Sea Coast (NW Turkey).", Mineral Deposits, Balkema, Rotterdam, In H. Papunen (Ed), pp.755-756, 1997 (Link)
Ustaömer P.A., İpekoğlu B., "Akçakoca-Kefken (KB Türkiye) arasında yeralan sahil kumlarının ağır mineral içerikleri", Madencilik, cilt.34, ss.27-37, 1995 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Timur U., Ustaömer P.A., Ahf R., Axel G., "Testing alternative tectonic models of Palaeotethys in the E Mediterranean region: new U-Pb and Lu-Hf isotopic analyses of detrital zircons from Late Carboniferous and Late Triassic sandstones associated with the Anatolide and Tauride blocks (S Turkey)", European Geosciences Union2016, , Nisan 2016, vol.18
Timur U., Ustaömer P.A., Ahf R., Axel G., "Tracing source terranes using U-Pb-Hf isotopic analysis of detrital zircons: provenance of the Orhanlar Unit of the Palaeotethyan Karakaya subduction-accretion complex, NW Turkey", European Geoscinces Union 2016, , Nisan 2016, vol.18, pp.12680-1
Timur U., Ustaömer P.A., Ahf R., Axel G., "Tracing source terranes using U-Pb-Hf isotopic analysis of detrital zircons: provenance of the Orhanlar Unit of the Palaeotethyan Karakaya subduction-accretion complex, NW Turkey", European Geoscinces Union 2016, , Nisan 2016, vol.18, pp.12680-1
Ustaömer P.A., Gernold Z., Axel G., Timur U., Wolfgang D., "Tectonic implications of U-Pb zircon ages and geochemical data from the basement and cover units of the Armutlu Metamorphics for Late Palaeozoic-Early Mesozoic tectonic development of S Eurasian margin in NW Turkey", GOLDSCHMIDT Geochemistry Conference.2016, , Haziran 2016
Ustaömer P.A., "U-Pb and Lu-Hf isotope analysis of detrital zircons from the Palaeotethyan Karakaya Complex, NW Turkey: Implications for depositional age, provenance and tectonic setting", University Pierre & Marie Curie, , Aralık 2014
Ustaömer P.A., "U-Pb and Lu-Hf isotope analysis of detrital zircons from the Palaeotethyan Karakaya Complex, NW Turkey: Implications for depositional age, provenance and tectonic setting. Evolution of the Black Sea to Central Asia Tethyan Realm since the Late Paleozoic.", University Pierre & Marie Curie, Darius Programme, , Aralık 2014
Ustaömer P.A., "U-Pb and Lu-Hf isotope analysis of detrital zircons from the Palaeotethyan Karakaya Complex, NW Turkey: Implications for depositional age, provenance and tectonic setting.", Evolution of the Black Sea to Central Asia Tethyan Realm since the Late Paleozoic. DARIUS Programme, , Aralık 2014
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Robertson A.H., Zulauf G., "Discovery of Triassic magmatic arc source for the Permo-Triassic Karakaya subduction complex, NW Turkey", EGU-2014 (European Union of GeoSciences) Meeting, , Nisan 2014
Ustaömer P.A., "U-Pb and Lu-Hf isotope analysis of detrital zircons from the Palaeotethyan Karakaya Complex, NW Turkey: Implications for depositional age, provenance and tectonic setting. Evolution of the Black Sea to Central Asia Tethyan Realm since the Late Paleozoic.", University Pierre & Marie Curie, , Aralık 2014
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Robertson A.H., Zulauf G., "Permo-Triyas yaşlı Karakaya Yitim Karmaşığı’nın Triyas yaşlı magmatik yayının keşfi, KB Türkiye", TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 67. Jeoloji Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2014
Ustaömer T., Ustaömer P.A., Robertson A.H., Gerdes A., Zulauf G., "Triassic arc-derived detritus in the Triassic Karakaya accretionary complex was not derived from either the S Eurasian margin (Istanbul terrane) or the N Gondwana margin (Taurides)", EGU-2014 (European Union of GeoSciences) Meeting, , Nisan 2014
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Robertson A.H., Zulauf G., "Discovery of a Triassic magmatic arc source for the Permo-Triassic Karakaya subduction complex, NW Turkey", GOLDSCHMIDT Geochemistry Conference.2013, , Ağustos 2013, pp.2380- (Link)
Korkmaz A., Aysal N., Ustaömer P.A., Peytcheva I., "Gürece Stoğunun (Lapseki-Çanakkale) U/Pb LA-ICP-MS zirkon jeokronolojisi ve tektonik ortamı", V. Ulusal Jeokimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, TÜRKİYE, Mayıs 2012
Özbey Z., Ustaömer T., Robertson A., Ustaömer P.A., Dixon J., "Tavşanlı Zonunun batısındaki Paleozoyik temelden ve Mesozoyik volkanik-sedimenter örtüden yeni petrolojik, jeokimyasal ve jeokronolojik bulgular, B Türkiye", TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 64. Jeoloji Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2011
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Robertson A., "Ion Probe U-Pb dating of the Central Sakarya basement: a peri-Gondwana terrane cut by late Lower Carboniferous subduction/collision related granitic magmatism", EGU (European GeoSciences Union), , Nisan 2010
Ustaömer T., Robertson A., Gerdes A., Ustaömer P.A., "Timing of Peak Variscan Metamorphism of a NE Gondwana-derived Terrane in the Artvin-Yusufeli Area, NE Pontides, NE Turkey: Evidence From U-Pb LA-ICPMS Dating of Paragneiss", The Seventh International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology,Çukurova University, , Kasım 2010
Üçtaş Özbey Z., Ustaömer T., Robertson A., Ustaömer P.A., Dixon J., "Evidence for the tectonic development and subduction-exhumation of a Palaeozoic-Mesozoic continental margin in the westernmost Anatolides, W Turkey", EGU2010 (European GeoSciences Union), , Nisan 2010
Ustaömer T., Robertson A., Gerdes A., Ustaömer P.A., "LA ICP MS and Ion Probe U-Pb dating of igneous and metasedimentary units in the NE Pontides, NE Turkey: evidence of Peri-Gondwanan terrane accretion, Late Palaeozoic magmatism/metamorphism and Early Mesozoic extension along the S Eurasian margin.", EGU (European GeoSciences Union), , Nisan 2010
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Zulauf G., "Detrital zircon ages from Ordovician quartzites of the İstanbul exotic terrane (NW Turkey): evidence for Amazonian affinity", 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region., , Ekim 2009
Özgülük Y., Ustaömer T., Ustaömer P.A., Gerdes A., "Gökseki Metatronjemitinin (Ağvanis Metamorfikleri) petrolojisi ve U/Pb jeokronolojisi, D Pontidler: Erken Lütesiyen mağmatizması ve izleyen metamorfizma ve deformasyon", TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 62. Jeoloji Kurultayı, TÜRKİYE, Nisan 2009
Özgülük Y., Ustaömer T., Ustaömer P.A., Gerdes A., "Petrology and U/Pb geochronology of Gökseki metatrondjhemite (Ağvanis metamorphics), Eastern Pontides: Early Lutetian magmatism and subsequent metamorphism and deformation", 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region. MTA, Ankara, , Ekim 2009
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Gerdes A., Zulauf G., "Detrital zircon ages from Ordovician quartzites of the İstanbul exotic terrane (NW Turkey): Evidence for Avalonian-Amazonian affinity. In P. Königshof & U. Linnemann (Eds) From Gondwana and Laurussia to Pangaea: Dynamics of Oceans and Supercontinents", Final Meeting of IGCP Project 497&499, , Kasım 2008
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Collins A., Robertson A., "Geochronology and tectonic setting of the granitoidic intrusions in the Bitlis Massif, SE Turkey", EGU (European Geosciences Union Meeting), , Nisan 2007
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Collins A., Reischpeitsch J., "Eocene continental arc magmatism along the southern Eurasian margin: New U-Pb LA-ICPMS, Sm-Nd and whole-rock geochemical data from Marmara Island, NW Turkey.", EGU (European Geosciences Union Meeting), , Nisan 2007
Ustaömer P.A., Çelebi N., Güngör E., Karahan G., Ersoy Ş., "Doğal Yapı Malzemelerinden Kaynaklanan 222Rn ve Etkileri", IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2005
Ustaömer P.A., Ustaömer T., Sayın N., Görüm T., "Boyabat (Sinop) Jeolojik Miras", TÜBA-TÜKSEK (Türkiye Kültür Sektörü) Kültürle Büyümek, İstanbul, TÜRKİYE, Kasım 2005 (Link)
Akyüz T., Akşit A.A., Akyüz S., Kopuz B., Ustaömer P.A., "Ağrı Demir Meteoritinin Radyoisotop Uyarımlı EDXRF ve Mineralojik Yöntemler İle İncelenmesi", IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2005
Güreli L., Ustaömer P.A., Acarkan S., Bekdemir N., Albayrak S., "Kayaçlarda Sm/Nd Oranının ICP-MS (Kütle Spektrometresi) ile Doğrudan ve Kolon Ayırımı ile Tayini", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, TÜRKİYE, Haziran 2004
Ustaömer P.A., Mundil R., Renne, P.R., Whitney D.L., "Time Constraints on the Tectono-Magmatic Evolution of the Western Pontides (N Turkey) : New U/Pb Zircon Ages", EGS-AGU-EUG Ortak Toplantısı, , Nisan 2003
Ustaömer P.A., Renne P., Mundil R., "New 40Ar/39Ar and U/Pb radiometric age data from the Western Pontides, N Turkey. Implications for tectonic evolution. Lithosphere Structure and Tectonics", EUG (European Union of GeoSciences Meeting), Terra Nova, , Mart 2001
Ustaömer P.A., "The Bolu Massif: Remnant of a pre-Early Ordovician Cadomian active margin in the West Pontides, N Turkey. Cadomian-Baikalian-Pan-African Events in Eurasia and Gondwana", EUG (European Union of GeoSciences Meeting, Strasbourg), Terra Nova, , Nisan 1999
Ustaömer P.A., "The Bolu Massif : remnant of a pre-Early Ordovician active margin in the western Pontides, northern Turkey", Third International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings, Middle East Technical University, , Eylül 1998
Ustaömer P.A., Kipman E., "Bolu-Yedigöller Arasında Yüzeyleyen Alt Ordovisyen Öncesi Yaşlı Granitoyidlerin (Bolu Granitoyid Kompleksi) Jeokimyasal Değerlendirilmesi, B. Pontidler", Çukurova Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 1998
Ustaömer P.A., Erdinç K., "Alt Ordovisyen Öncesi Yaşlı Yay Mağmatizmasına Kuzey Türkiye'den Bir Örnek: Çaşurtepe Formasyonu'nun Jeokimyasal İncelenmesi (Bolu, B Pontidler).", Çukurova Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 1998
Ustaömer P.A., "Bolu-Yedigöller Granitik Kayaçlarının Petrojenezi", Konya Selçuk Üniversitesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, TÜRKİYE, Temmuz 1997
Ustaömer P.A., "Tectonic setting and emplacement of the Bolu Granitoid Complex, W Pontides, N Turkey. Work in Progress on the Geology of Türkiye", First International Turkish Geology Symposium, Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings, The University of Keele (England), , Mart 1992
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ustaömer T., Robertson A.H., Ustaömer P.A., Gerdes A., Peytcheva I., "", Lyell Collection, pp.49-74, 2013 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Ustaömer P.A., "Thermodynamics of Metamorphic Reactions; Metamorphism of Pelitic Sediments; Metamorphism of Calcareous and Ultramafic Rocks", Diger, ss.578, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi