Pozitif psikoloji ve pozitif psikoterapi bağlamında ergenlerde olumlu beden imajını geliştirme grupla psikolojik danışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ufuk University, Faculty Of Educatıon, Department Of Guıdance And Psychologıcal Counselıng, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Çiğdem Keven Akliman

Supervisor: Ali Eryılmaz

Abstract:

Ergenlerin olumlu bir beden imajına sahip olmaları onların sağlıklı gelişimleri ve mutluluk düzeyleri için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Pozitif psikoloji ve Pozitif psikoterapi bağlamında kız ergenlerde olumlu beden imajını geliştirme grupla psikolojik danışma programının etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 9'uncu sınıfta öğrenim görmekte olan olumsuz beden imajına sahip, 11'i deney grubunda, 11'i kontrol grubunda olmak üzere toplam 22 kız öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma ön test-son test, deney ve kontrol gruplu, yarı deneysel deseninde yürütülmüştür. Bu modelin yanı sıra araştırmada deneysel işlemin etkililiğini belirlemek amacıyla nitel araştırma yönteminden de faydalanılmıştır. Beden Algısı Ölçeği, Beden İmajı Baş Etme Stratejileri Ölçeği ve Programı Değerlendirme Formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Başlangıçta her iki gruba Beden Algısı Ölçeği ve Beden İmajı Baş Etme Stratejileri Ölçeği uygulanmıştır. Bu aşamadan sonra 2,5 ay süre ile deney grubuna, olumlu beden imajı geliştirme grupla psikolojik danışma programı uygulanmıştır. Uygulama sonucunda kontrol ve deney gruplarına ölçekler ikinci kez uygulanmıştır. İlk ve son test verileri SPSS 15.0 programına girilerek analiz edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerinde, ön test ve son test puanları arasındaki farklılık Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile kontrol edilmiştir. Deney ve kontrol grupları arasında ön testlerin ve son testlerin karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Analizlerde güven aralığı %95 (anlamlılık düzeyi 0,05 p<0,05) olarak belirlenmiştir. Bunların yanında araştırmada, cümle bazında içerik analizi tekniği ile nitel verilerin analizi de yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; deney grubundaki kız ergenlerin Beden Algısı Ölçeği son test toplam puanlarıyla, kontrol grubundaki ergenlerin son test toplam puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark vardır. Ayrıca deney grubundaki ergenlerin Beden İmajı Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin üç alt boyutunun son test toplam puanlarıyla, kontrol grubundaki ergenlerin üç alt testten aldıkları son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır. Bunun yanı sıra deney grubunun Beden İmajı Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin görünüşü düzeltme ve kaçınma alt boyutları, ilk test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen olumlu mantıksal kabul alanında anlamı bir fark bulunmuştur. Sonuç olarak bu araştırmanın nicel ve nitel bulguları, geliştirilen grupla psikolojik danışma programının etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışma olumlu beden imajı geliştirmeye yönelik etkililiği sınanmış bir program olması özelliği ile literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.