Ferrosen ve 3-Bromo-1-Fenil-1-Propen Türevler İçeren Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal Komplekslerinin Hazırlanması


Keskin B. , Avcıata U. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2006
  • End Date: September 2008

Project Abstract

Porfirazin halkasındaki sübstitüentlerin değişmesi, benzer ftalosiyaninlerle kıyaslandığında büyük miktarda organik çözünürlüğünü arttırması gibi yeni bir çok özellik sağlar.  Sübstitüe olmuş porfirazinlerin sentezi, sübtitüe olmuş maleonitril türevlerinin sentezinden yapılmaktadır. Son yıllarda periferal sübstitüe porfirazinlerle ilgili olarak yapılan geniş çaplı araştırmalar, bu tetrapirol türevlerinin, pek çok uygulama alanı olan ftalosiyaninlere alternatif olacağını malzeme bilimi, tümörlerin fotodinamik terapisi, pigment ve boyar maddeler alanlarında göstermiştir.

Bu çalışmanın amacı, yeni çözünür porfirazin türevlerinin, sübstitüe olmuş başlangıç maddesinin kullanılarak sentezlenmesidir. Bu maddenin sentezi, ditiyomaleonitril disodyumtuzunun ferrosenasetonitril ve 3-bromo-1fenil-1-propen ile reaksiyonlarından meydana gelmiştir. Elde edilen ligandın ve komplekslerinin yapıları, FT-IR, UV, 1H NMR, TGA/ DTA, TLC ve elementel analiz yöntemleri ile incelenmiş ve karakterize edilmiştir.