FOTOAKTİF HİDROJELLERİN MİSEL KOPOLİMERİZASYONU İLE ELDESİ VE FLORESANS MADDE SALIM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Karaca Balta D. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: February 2019

Project Abstract

Projede ticari olarak en fazla kullanılan akrilamit bazlı hidrojellerden yola çıkarak, serbest radikal polimerizasyonu ve misel kopolimerizasyonu teknikleri birleştirilerek foto-bozunabilir hidrojellerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

     

      UV ışık altında parçalanabilen fotoaktif çapraz-bağlayıcıyı çeşitli oranlarda bünyesinde barındıran hidrojellerin UV ile parçalanmadan önce ve sonraki özelliklerinin incelenmesi projenin ilk hedefidir. Çapraz bağlı hidrojellerin şişme ve mekanik özellikleri, polimerin yapısı ve çapraz bağlanma yoğunluğuna bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bundan dolayı ticari olan hidrojellere foto-bozunabilir grupların katılması, hidrojelin neredeyse tüm özelliklerinde değişikliklere sebep olacağı anlamına gelmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak sentezlenecek poliakrilamit bazlı hidrojellerin, foto-bozunabilir çapraz bağlayıcı yapılar kullanılarak, UV ışık miktarına göre şişme davranışları değiştirilecek ve sonraki aşamalarda içlerine belirlenen miktarlarda hapsedilen floresans maddelerin salımları kinetik olarak incelenecektir.

 

      Sentezlenecek foto-bozunabilir çapraz-bağlayıcı hidrofobik karaktere sahip olduğu için misel kopolimerizasyonu ile hidrojelin yapısına katılması sağlanacaktır. Ayrıca suda çözünmeyen floresans bileşikler siklodekstrin kompleksi haline getirilip hidrojelin içerisine hapsedilerek, hidrojelin UV ışıkla bozunma miktarına göre floresans maddenin salım miktarları tayin edilecektir. Öte yandan, projeden elde edilecek sonuçların yorumlanarak yayınlanması ve farklı tipte moleküllerin örneğin; protein, enzim ve ilaçların kontrollü olarak salım uygulamalarına ışık tutması projenin önemli amaçları olarak görülmektedir. Ayrıca, foto-bozunabilen hidrojellerin floresans maddeyi salım işlemi bittikten sonra mevcut hidrojelin UV ışıkla tamamen foto-bozunması ve bu sayede çevreye duyarlı bir proses gerçekleştirilmesi hedefler arasındadır.