Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi


Creative Commons License

Okubay M., Kök B. V., Yardım M. S., Yılmaz M.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.1-13, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study the effects of waste marble the storage and environmental damage of which
is being a serious problem on moisture sensitivity and the usability in hot mixture
asphalt (HMA) was investigated. For this purpose the aggregates including white
marble, Elazı
ğ cherry and limestone were used as coarse, fine and filler in the mixture
providing 9 different combination. The optimum bitumen content did not change in the
case of using waste marble in the whole gradation. All the mixture types ensured
exceedingly the minimum specification requirement. The use of white marble as filler
gave more stability value than the others after conditioning. The indirect tensile
strength values showed significant differences between the dry and wet specimens. All
the mixtures except the mixtures containing white marble as whole gradation and as in
only coarse aggregate, represented more than 70% retained tensile strength and also
performed better results than the control mixture according to indirect tensile strength
ratio.
Keywords: Bituminous mixtures, waste marble, gradation, stability, moisture sensitivity.  

Bu çalışmada çevresel zararları ve depolanması ciddi bir problem haline gelen mermer
atıklarının, bitümlü sıcak karı
şım (BSK)’lardaki kullanılabilirliği ve nem hassasiyeti
üzerindeki etkileri ara
ştırılmıştır. Bu amaçla beyaz mermer, Elazığ vişne mermer atığı
ve kalkerden olu
şan agregalar, karışımda kaba, ince ve filler agrega olarak 9 farklı
kombinasyonda kullanılmı
ştır. Gradasyonun tamamında mermer kullanılması
durumunda optimum bitüm içeri
ğinde bir değişiklik olmamıştır. Bütün karışım tipleri
Marshall stabilitesi bakımından standardın gerektirdi
ği minimum değeri fazlasıyla
kar
şılamıştır. Filler olarak beyaz mermerin kullanılması koşullandırma sonrasında
daha iyi stabilite de
ğeri vermiştir. İndirek çekme mukavemeti değerleri kuru ve yaş
numunelerde önemli farklılıklar göstermiştir. İndirek çekme mukavemeti oranlarına
göre agregasının tamamı beyaz mermer ve kaba agrega olarak beyaz mermer dı
şındaki
bütün mermerli karı
şımlar %70 değerinin üzerinde ve aynı zamanda kontrol
karı
şımından daha iyi sonuçlar vermiştir.
Anahtar kelimeler: Bitümlü karışım, mermer atığı, gradasyon, stabilite, nem hasarı.