Announcements & Documents

Mat2 Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Matematik 2 ders notları
Lecture Note
5/16/2021

Matematik 2  ders notları

cok-degiskenli-fonksiyonlar.pdf Creative Commons License

Mat2 Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Mat2 ders notu
Lecture Note
5/16/2021
Mat2 Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Mat2 Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Matematik 2 ders notları
Lecture Note
5/16/2021

Matematik 2  ders notları

kuadratik yüzeyler.pdf Creative Commons License

Mat2 Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021

Mat2 Ders Notu

kap_turev.pdf Creative Commons License

Sorular
Lecture Note
5/16/2021

Diziler, seriler, limit ve süreklilik

sorular-diziler-seriler-limit.pdf Creative Commons License

Mat2 Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Mat2 Ders Notu
Lecture Note
5/16/2021
Sınavlar Hk.
Announcement
5/2/2021

Merhaba Sevgili Öğrencilerim,

Bildiğiniz üzere  MAT1072 Matematik II dersinin ara sınavı 17 Mayıs Pazartesi saat 18:00-20:00 arasında yapılacaktır. 

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

Hafta

Konular

1

Sonsuz Diziler: Yakınsama ve Iraksama, Dizilerin Yakınsaklık ve Iraksaklığı, Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması, Diziler İçin Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Dizilerde Sürekli Fonksiyon Teoremi, Sıkça Rastlanan Limitler, Tekrarlı Tanımlanan Diziler, Sınırlı Monoton Diziler, Monoton Dizi Teoremi.

2

Sonsuz Seriler: Geometrik Seriler, Iraksak Seriler İçin n. Terim Testi, Serileri Birleştirmek, Terim Eklemek veya Terim Silmek,Pozitif Terimli Seriler için Yakınsaklık Testleri: İntegral Testi, p Serisi, Harmonik Seri, Karşılaştırma Testi, Limit Karşılaştırma Testi, Oran Testi, Kök Testi.

3

Alterne Seriler: Alterne Harmonik Seri, Alterne Seri Testi (Leibniz Testi), Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık. Kuvvet Serileri: Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı, Kuvvet Serilerinde İşlemler, Kuvvet Serileri için Seri Çarpım Teoremi, Terim Terime Türev Teoremi, Terim Terime İntegrasyon Teoremi, Taylor ve Maclaurin Serileri, n. Mertebeden Taylor Polinomu.

4

Taylor Serisinin Uygulamaları: Elemanter Olmayan İntegrallerin Hesaplanması, Arktanjantlar, Belirsizlik Durumundaki Limitleri Hesaplamak. Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar: Düzlemsel Eğrilerin Parametrize Edilmesi, Parametrik Denklemler, Parametrik Eğriler ile Hesaplama: Türev, Parametrik Olarak Tanımlı Eğrinin Uzunluğu.

5

Kutupsal Koordinatlar: Kutupsal Denklemler, Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişki, Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi (Doğru, Çember ve Kardiyoid), Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar, Düzlemde Alan, Kutupsal Eğrinin Uzunluğu.

6

Vektörler: Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Vektörler, Nokta Çarpım, İki Vektör Arasındaki Açı, Dik Vektörler, Vektörel Çarpım, Paralel Vektörler, Uzayda Doğrular ve Düzlemler: Uzayda Doğrular ve Doğru Parçaları, Bir Doğrunun Vektörel Denklemi, Bir Doğrunun Parametrik Denklemleri, Uzaydaki Bir Düzlem İçin Denklem, Kesişim Doğruları.Vektör Değerli Fonksiyonlar:Uzayda Eğriler ve Teğetleri, Limit ve Süreklilik, Türevler, Hız Vektörü, İvme Vektörü,Türev Kuralları, Bir Uzay Eğrisi Boyunca Yay Uzunluğ

7

Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Tanım ve Değer Kümeleri, İki Değişkenli Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri ve Seviye Eğrileri ,Üç Değişkenli Fonksiyonlar, Seviye Yüzeyleri (düzlem, küre, elipsoid, eliptik paraboloid, silindir, koni), İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Limitin Yokluğu İçin Çift Yol Testi, Bileşke Fonksiyonların Sürekliliği, İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar.


Ayrıca üniversitemiz senatosunun 2020-2021 Bahar döneminde yapılacak olan sınavlara ilişkin usul ve esaslar hakkında aldığı kararı aşağıda sizinle paylaşıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgilerimle.
Serpil Karayel

Yapılan görüşmeler sonunda, COVID-19 Pandemisi nedeniyle; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sınavları için  https://online.yildiz.edu.tr/  üzerinden; uzaktan çevrimiçi eğitim yoluyla ödev, proje ve/veya sınav şeklinde uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine dair usul ve esasların, YÖK tarafından belirlenen Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri doğrultusunda, aşağıdaki gibi belirlenmesine ve uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
1) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi not ağırlığı % 60, yarıyıl sonu not ağırlığı % 40 olarak uygulanacaktır. (YTÜ Senatosu 16.02.2021/02-02) a) %60’lık dilim içinde yarıyıl içi not değerlendirmesi için bir (1) vize sınavı yapılması zorunlu ve yeterlidir. (Tek bir vize sınavıyla yarıyıl içi notu belirlenebilecektir.) b) Zorunlu vize sınavına ek olarak, başka bir ölçme değerlendirme yöntemine ihtiyaç duyulup duyulmadığına öğretim elemanı tarafından ilgili dersin tasarımı çerçevesinde karar verilecektir. c) %60’lık dilim içinde, yarıyıl içi not değerlendirmesi için gerekli görüldüğü takdirde ek olarak uygulanabilecek ölçme değerlendirme yöntem türünün (ödev, proje, sınav, seminer, sunum, eskiz, rapor vb.) ve ağırlığının ne olacağı öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.

2) Sınav süresince öğrencinin sınav logları tutulacak olup hangi IP den bağlandığı, gerçek bir sistem arızası olup olmadığı gözlemlenebilecektir. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen veya sınav esnasında bir takım teknik problemler yaşayarak sınavı tamamlayamayan öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi mazeret sınavı imkânı verilecektir. Bu öğrencilerin, durumlarını açıklayıcı bir dilekçe yazarak imzalayıp mazerete delil teşkil edecek belgelerle birlikte taratarak veya fotoğrafını çekerek kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığı’nın kurumsal e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Dilekçeler Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilip öğrencinin mazeret sınavına girip giremeyeceği kendisine bölümü tarafından bildirilecektir. Mazeret sınavı tarihleri Bölüm Başkanlığı tarafından koordine edilecektir. Bu sınavlar, mazeret sınavlarına esas teşkil eden sınavlarda uygulanan yöntem ile yapılacaktır.

3) Sınav sonuçlarına itiraz, notun ilan tarihinden en fazla 3 iş günü içinde, öğrencinin kaydının bulunduğu Fakülte Dekanlığına hitaben yazılmış ıslak imzalı dilekçenin taranarak ilgili Fakültenin kurumsal e-posta adresine gönderilmesi yoluyla yapılacaktır.

4) Her bir ders için dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilerine, belirlenen sınav ve/veya ödev, proje vb. çalışmalar için hangi yöntemlerin uygulanacağı bilgisi; sınavların işleyişine yönelik tüm bilgiler; öğrenci sorumlulukları ve etik kurallar bilgisi; intihal tespit programlarının kullanılacağı bilgisi ve öğretim elemanı ile iletişim kurulabilecek e-posta adresi bilgisi USİS ve AVESİS üzerinden duyurulmalıdır.

5) Yapılacak çevrimiçi sınavlarda ve/veya öğrencilere verilecek ödev, proje, rapor, vb. çalışmalarda dersin kredisi ve AKTS iş yükünün göz önünde bulundurulması gereklidir.

6) Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrenciler, bulundukları bölgedeki Üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayarlarını ilgili birimlerden kimlik kartı ibrazı yolu ile randevu alarak kullanabileceklerdir.

7) Çeşitli bilgisayar programlarının kullanılmasını gerektiren uygulamalı sınavlarda Üniversitemiz tarafından lisansı sağlanmayan yazılımlar kullanılmamalıdır.

8) Engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusu ilgili Fakülte ve Bölümlerce yürütülecektir.

9) Lisansüstü çevrimiçi sınav süreçlerine ilişkin usul ve esaslar Enstitüler tarafından belirlenecektir. 10)Çevrimiçi sınav süreçleri boyunca yaşanabilecek teknik problemler ve sistemsel aksaklıklar için sadece uzem@yildiz.edu.tr e-posta adresi üzerinden teknik destek sağlanacaktır. Telefon aracılığıyla teknik destek verilmeyecektir.

Mat2-Yazokulu-1.arasınav soru ve cevapları
Lecture Note
4/11/2021

Mat2-arasınav soru ve cevapları

MAT1072_Arasınav_A_grubu.pdf Creative Commons License

Mat1072-Düzlem eğrilerin parametrizasyonu
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072- Kutupsal Koordinatlar
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072-Kuvvet serileri
Lecture Note
4/11/2021

Kuvvet serileri üzerinde cebirsel işlemler

Mat1072-Kuvvet serileri üzerinde ce....pdf Creative Commons License

Mat2-Sorular
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072-Taylor serilerini kullanmak
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072-Uzayda doğru ve düzlemler
Lecture Note
4/11/2021

Matematik 2  ders notları

uzayda-dogrular-duzlemler.pdf Creative Commons License

Mat1072-Taylor ve Maclaurin seileri
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072- Vektör değerli fonksiyonlar
Lecture Note
4/11/2021
Mat1072-Kutupsal Eğriler
Lecture Note
4/11/2021

Kutupsal koordinatlarla eğri çizimleri

Mat1072-Kutupsal koordinatlarda gra....pdf Creative Commons License

Mat2 Sorular-Kutupsal eğriler
Lecture Note
4/11/2021
Mat2-Yazokulu-1.arasınav soru ve cevapları
Lecture Note
4/11/2021

Mat2-arasınav soru ve cevapları

MAT1072_Arasınav_B_grubu-soruları.p....pdf Creative Commons License

Mat1072-Vektörler
Lecture Note
4/10/2021

Matematik 2  ders notları

vektorler.pdf Creative Commons License

Mat1072-Ders Notu
Lecture Note
3/21/2021
Mat1072-Ders Notu
Lecture Note
3/21/2021

Mutlak ve şartlı yakınsama, kuvvet serileri

Mat1072-Mutlak ve Şartlı Yakınsama-....pdf Creative Commons License

Mat1072-Ders notu
Lecture Note
3/21/2021
Mat2 Ders Notu
Lecture Note
8/20/2020
Mat1 uygulama 2
Lecture Note
8/11/2020
Mat1 uygulama
Lecture Note
8/11/2020

Matematik 1 örnek sorular

MAT1071 Matematik 1-Uygulama-1.pdf Creative Commons License

Bütünleme sınavı-çözümleri
Lecture Note
7/10/2020
Final-çözümler
Lecture Note
6/24/2020

Final sınavının çözümleri ektedir.

final-çözümler.PDF Creative Commons License

Ara sınav hazırlık soruları
Lecture Note
5/8/2020

Ara sınav hazırlık soruları 

ara-sinav-hazirlik-2.pdf Creative Commons License

Mat1821
Lecture Note
1/6/2020

Mat1821-Final çözümleri

Mat1821-final-cozumler.pdf Creative Commons License

Lineer Cebir
Lecture Note
12/20/2019
Lineer Cebir
Lecture Note
12/20/2019
Dif.Denk
Lecture Note
11/29/2019
Mat1821
Lecture Note
11/27/2019
Lineer Cebir Çalışma Soruları
Lecture Note
11/23/2019
LC Çalışma Soruları
Lecture Note
11/23/2019
Mat1821
Lecture Note
10/14/2019
Mat1821
Lecture Note
10/14/2019

Üstel fonksiyonlar

Mat1821_üstelfonk.pdf Creative Commons License

Diferansiyel Denklemler- Sorular
Homework
10/13/2019

Dadd, Homojen denklemler ve lineer denklemler

dif1.pdf Creative Commons License

Diferansiyel Denklemler- Sorular
Homework
10/13/2019