Improving Environmental Attitude with Drama Method in Social Studies Courses


TOKMAK A., Karamık M., İLHAN G. O.

Yaratıcı Drama Dergisi, vol.18, no.1, pp.21-40, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Yaratıcı Drama Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-40
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of the activities carried out using drama method within the scope of social studies course on students’ feelings, thoughts and willingness to take action in the context of environmental attitude, and the opinions of the students included in the study on environmental problems and the use of drama method in social studies course were collected. The study was conducted with a nested embedded design in line with mixed method principles. In the quantitative dimension of the study, pre-test - post-test one-group design was used. The study group consisted of 26 middle school 7th grade students. Quantitative data were collected through the environmental attitude scale. Semi-structured interview form and activity diaries prepared by the researcher were used to collect qualitative data. Since it was determined that the pre-test and post-test scores showed normal distribution in the analysis of quantitative data, paired two sample t-test was used, and content analysis and descriptive analysis methods were used in the analysis of qualitative data. Findings regarding test results, coding and frequencies obtained at the end of quantitative and qualitative analyses are presented in tables. Some student responses are given in sections. The results of the study revealed that the activities carried out with drama method in the social studies course had a significant positive effect on the development of students’ environmental awareness. Students’ views on environmental problems diversified at the end of the practises and their knowledge on this subject increased. Besides, students’ opinions on the use of drama method in the social studies course were predominantly positive, and it was seen that the lessons were more memorable and fun in this way. However, a limited number of students stated that drama activities were tense and time-consuming. In line with the results obtained, suggestions were made to carry out practises with drama method within the scope of different courses and student groups and to analyze the results in terms of different variables.
Araştırmada sosyal bilgiler dersi kapsamında drama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen etkinliklerin çevresel tutum bağlamında öğrencilerin duygu, düşünce ve eylemde bulunmaya istekliliklerine etkisi incelenmiş, çalışmaya dahil edilen öğrencilerin çevre sorunlarına ve sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin kullanılmasına ilişkin görüşleri toplanmıştır. Araştırma, karma yöntem ilkeleri doğrultusunda iç içe gömülü desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutunda deneysel desenlerden ön test - son test tek gruplu desen kullanılmıştır. Çalışma grubu 26 ortaokul 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Nicel veriler çevresel tutum ölçeği ile toplanmıştır. Nitel verilerin toplanmasında ise araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve etkinlik günlükleri kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde ön test ve son test puanlarının normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden eşleştirilmiş iki örneklem t testi, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Nicel ve nitel analizler sonunda elde edilen test sonuçları, kodlamalar ve frekanslara yönelik bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Bazı öğrenci cevapları kesitler halinde verilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi ile gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin çevresel bilinçlerinin geliştirilmesinde olumlu yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik görüşlerinin uygulamalar sonunda çeşitlendiği ve bu konuda bilgi birikimlerinin arttığı belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin kullanılmasına yönelik görüşlerinin ağırlıklı olarak olumlu yönde olduğu belirlenmiş, derslerin bu şekilde daha akılda kalıcı, eğlenceli geçtiğini belirttikleri görülmüştür. Ancak sınırlı sayıda öğrencinin ise drama etkinliklerinin gerginlik verici ve zaman alıcı olduğunu belirttikleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda farklı dersler ve öğrenci grupları kapsamında drama yöntemi ile uygulamalar yapılması ve sonuçların farklı değişkenler açısından incelenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.