ANALYSIS of THE FRENCH ECOLE in OTTOMAN MUSIC and PERFORMING ARTS in THE CONTEXT of OTTOMAN-FRENCH POLITICAL RELATIONS


Gülgün B., Eruzun Özel A.

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.67-68

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67-68

Abstract

The Ottoman Empire, until the 17th century, was among the powerful states with the victories it gained in the wars and the lands it gained, and because of its power and rich culture, it did not need to take another state as an example. Ottoman revolts and the defeats in the battles during the period of stagnation led to a decline in many areas in the face of external forces. The Ottomans, who had lost a vast part of land for the first time with the signing of the Treaty of Karlofça, accepted their underdevelopment with this treaty against the Western states. Until the 17th century, the Ottoman Empire, which did not bow down to foreign states in any area, took steps towards westernization in order to regain its power in the military field after the loss of land. Sending ambassadors to foreign countries only in mandatory cases, the Ottoman sent ambassadors to learn the European military system. These ambassadors sent to foreign countries found the chance to follow not only the developments in the military field, but also the developments in the field of culture and art. In this period, France became the first country in which the Ottoman Empire recognized the largest concessions in order to strengthen its relations in the way of Westernization, which were given capitulations to strengthen its political and commercial relations. It is observed that the political relations between the Ottoman Empire and France continued in a friendly way, with the help of Sultan Süleyman the Magnificent, who helped François, who had fallen captive in 1525. The reason why these relations between the two states continued in a positive way is undoubtedly the extensive privileges of the Ottoman Empire given to France. The relations the Ottoman Empire and France developed in order to protect their own interests in the political and economic spheres have also led to an interaction between the two countries in the cultural context. With the influence of the friendly relations established with France, France became a country where the Ottomans took example in many areas with regard to Westernization. In this interaction in the fields of culture and art, the role of the ambassadors sent by the two countries has been influential. In this study, the Ottoman and French political relations were examined and the effects of these relations on Ottoman music and performing arts were analyzed. 

Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıla kadar savaşlarda aldığı başarılar ve kazandığı topraklar ile güçlü devletler arasında yer almış, sahip olduğu güç ve zengin kültürü nedeniyle başka bir devleti örnek alma ihtiyacı duymamıştır. Osmanlı’nın duraklama döneminde yaşadığı ayaklanmalar ve savaşlarda aldığı yenilgiler zamanla dış güçler karşısında birçok alanda gerilemesine yol açmıştır. Özellikle imzalanan Karlofça Antlaşması ile ilk defa büyük toprak kaybeden Osmanlı, bu antlaşma ile Batı devletleri karşısındaki geri kalmışlığını kabul etmiştir. 17. yüzyıla kadar yabancı devletlere hiçbir alanda boyun eğmeyen Osmanlı İmparatorluğu, yaşadığı toprak kayıplarından sonra öncelikle askeri alandaki gücünü tekrar kazanmak için Batılılaşma yolunda adımlar atmıştır. Daha önce yabancı ülkelere sadece zorunlu durumlarda elçi gönderen Osmanlı, Avrupa’nın askeri sistemini öğrenmek amacıyla elçiler göndermiştir. Yabancı ülkelere gönderilen bu elçiler sadece askeri alandaki gelişmeleri değil, aynı zamanda kültür ve sanat alanındaki gelişmeleri de takip etme imkânı bulmuştur. Bu dönemde siyasi ve ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kapitülasyonlar veren Osmanlı’nın Batılılaşma yolunda ilişkilerini güçlendirmek amacıyla en geniş imtiyazları tanıdığı ilk ülke Fransa olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa arasındaki siyasi ilişkilerin 1525 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın esir düşen I. François’ya yardım etmesi üzerine dostane bir şekilde ilerleyerek devam ettiği görülmektedir. İki devlet arasındaki bu ilişkilerin olumlu bir şekilde devam etmesinin nedeni kuşkusuz Osmanlı’nın Fransa’ya sunduğu geniş imtiyazlardır. Osmanlı ve Fransa’nın siyasi ve ekonomik alanda kendi çıkarlarını korumak amacıyla geliştirdiği ilişkiler, aynı zamanda iki ülke arasında kültürel anlamda da etkileşime yol açmıştır. Fransa ile kurulan dostane ilişkilerin de etkisiyle, Osmanlı’nın Batılılaşma yolunda birçok alanda örnek aldığı ülke Fransa olmuştur. Kültür ve sanat alanında yaşanan bu etkileşimde iki ülkenin karşılıklı olarak gönderdiği elçilerin rolü büyüktür. Bu çalışmada, Osmanlı-Fransa siyasi ilişkileri ele alınarak, bu ilişkilerin Osmanlı’nın müzik ve sahne sanatlarına ne derece etki ettiği incelenmiştir.