Lise Öğrencilerinde Ahlaki Yargı Yeteneğinin Anne-Baba Tutumları Açısından İncelenmesi-The Investigation of Moral Judgement Competence of High School Students in Terms of Parental Attitudes


Creative Commons License

Ünsal Seydooğulları S., Çiftçi Arıdağ N. , Koç M.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.21-40, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 47 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.1501/egifak_0000001336
  • Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.21-40

Özet

ÖZ: Bu araştırmada lise öğrencilerinin ahlaki yargı yetenekleri ana baba tutumlarına göre incelenmiştir. 447 öğrencinin katıldığı araştırmada öğrencilerin ahlaki yargı yeteneklerinin lise türüne, anne ve babalarının eğitim düzeyine, algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre incelenmiştir. Veriler; Ahlaki Yargı Testi, Anne Baba Tutum Ölçeği, Kişisel Bilgiler Anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anne-baba tutumlarına göre öğrencilerin ahlaki yargı yetenekleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Araştırma sonucuna göre fen lisesi ve anadolu lisesindeki öğrencilerin ahlaki yargı yeteneği puanları meslek lisesindeki öğrencilerin ahlaki yargı yeteneği puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Annesi ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin ahlaki yargı yeteneği puanları, annesi ve babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ahlaki yargı puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin algıladıkları sosyoekonomik düzeylerine göre ahlaki yargı puanlarında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.