Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Sitokrom P450 ve Glutasyon S-Transferaz İzozimlerinin Gen ve Protein Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi


Öğrenci: Murat KILIÇ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Sezgin ÇELİK