İlkokul öğrencilerinin matematik tutumlarına ilişkin bir ölçek geliştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NUR BENİZ YETGİN

Danışman: Mustafa Yeşilyurt

Özet:

Bu araştırmada, ilkokul öğrencilerinin matematik tutumlarını, mevcut sistem sorunlarını dikkate alarak inceleyen bir ölçüm aracı "Matematik Tutum Ölçeği (MTÖ)" araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. İlgili ölçeği uygulayıp mevcut sistemin incelemesini yapmak bu araştırmanın amacıdır. Araştırmada kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Ulaşılan verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Öncelikle konuyla ilgili diğer ölçekler incelenmiş ve uzman görüşleri ile ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 30 ölçek maddesi ve 9 demografik maddeden oluşan ölçeğin pilot uygulaması 86 öğrenci ile yürütülmüştür. Pilot uygulama sonunda yapılan açımlayıcı faktör analizinde, iki tanesi çift boyutlu olmak üzere altı faktör oluşmuş ve hiçbir faktöre uymayan bir madde ölçekten çıkarılmıştır. Pilot uygulama sonrasında ana uygulama için iki demografik madde daha eklenerek 29 ölçek maddesi ve 11 demografik maddeden oluşan MTÖ tamamlanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach's Alpha uygulanmıştır. Pilot çalışmada güvenirlik katsayısı 0,852; ana çalışmada 0,859 olarak bulunmuştur. Ana uygulama 294 öğrenci ile yürütülmüştür. Oluşturulan ölçek ilkokul öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarını incelerken, olumsuz tutumların sebebi olarak öğrencilerin hangi gerekçeleri işaret ettiklerini araştırmaktadır. MTÖ öğrencilerin sisteme yönelik olası vurgulamalarını da incelemektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin ölçek maddelerine verdiği cevaplara göre; her beş öğrenciden birinin matematik dersini sevmediği, öğrencilerin yarısından fazlasının matematik dersindeki başarısızlıklarının sebebi olarak kendilerini gördüğü, her dört öğrenciden birinin matematikten korktuğu, öğrencilerin yarısının matematiğin en zor ders olduğunu düşündüğü, matematiği sadece zeki öğrencilerin başarabileceğini düşündükleri gibi bilgilere ulaşılmaktadır. Ayrıca yıllardır yapılandırmacı eğitim sistemi uygulandığı halde öğrencilerin neredeyse tamamı öğretmen merkezli ders işlendiğini, yani öğretmenin ders anlattığını kendilerinin dinlediğini, ayrıca sınavlara çalışırken kitaptaki bilgileri ezberlediklerini, ifade etmektedirler.