Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş H., Alcı B., Balyer A., Bademcioğlu M., "An Examination of Students’ Perceptions of Service Quality Dimensions in Higher Education", The Anthropologist, vol.24, pp.389-, 2016 (Link)
Balyer A., Karatas H., Alci B., "School Principals’ Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.197, 2015 (Link)
Balyer A., "Organizational Commitment: Teachers’ Perceptions in Turkey", Hacettepe University Journal of Education, vol.30, pp.1-14, 2015 (Link)
Alci B., Karatas H., Balyer A., "An analysis of Undergraduates’ Study Skills", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.197, 2015 (Link)
Gündüz Y., Balyer A., "Examining Innovation Needs of Primary Schools: Teachers’ Perceptions", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, 2014 (Link)
Balyer A., "Eğitim Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım: Otopoyiyez Teorisi", Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.605-618, 2014 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "Examining Education Supervisors’ Stress Level They Experience Due to Their Duties", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.325-337, 2014 (Link)
Balyer A., Gunduz Y., "Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students’ Academic and Social Development", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, 2012 (Link)
Ozcan K., Balyer A., "Negative factors affecting the process of mentoring at schools", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, 2012 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Cultural adaptation of headmasters’ transformational leadership scale and a study on teachers’ perceptions", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.49, pp.103-128, 2012 (Link)
Balyer A., "Academic Freedom: Perceptions of Academics in Turkey", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, pp.138-148, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildiz S. , Balyer A., "Okul Paydaşları Bağlamında Kamu Okullarındaki Parasal Sorunlar: Fenomenolojik Bir Araştırma* ", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.46, no.2, pp.349-364, 2019 (Link)
Özcan K., Balyer A., Yildiz A., "Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Ortaokul Müdürlerinin Liderlik Davranışları", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, no.-, ss.532-547, 2018 (Link)
Balyer A., Ömür Y.E., "Analyzing Inbreeding in Universities in Terms of Academic Freedom", International Journal of Social Science Research, vol.7, pp.307-325, 2018 (Link)
Öz C., Balyer A., "Examining the Importance of Critical Thinking Skills of School Administrators and Teachers’ Regarding Their Personal and Professional Lives", International Journal on Lifelong Education and Leadership, vol.4, no.-, pp.20-31, 2018 (Link)
Balyer A., Kural S., "Öğretmenlerin Eğitim Sürecinde Yaşanan Değişimlerdeki Rolleri ve Bu Değişimlere Uyumları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, no.1, ss.63-80, 2018 (Link)
Balyer A., Öz Ö., "Academicians’ Views On Digital Transformation in Education", International Online Journal of Education and Teaching, vol.5, pp.809-830, 2018 (Link)
İşcan B., Balyer A., "Öğrenci Tüketici Yönelim ve Öğrenen Kimlik Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması", YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD) , vol.3, pp.1-26, 2018 (Link)
Balyer A., Özcan K., Yıldız A., "Teacher Empowerment: School Administrators Roles", Eurasian Journal of Educational Research, vol.70, pp.1-18, 2017 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Organizational Climate At Primary Schools and Its Influences On Teachers Job Satisfaction", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, pp.1737-1752, 2017 (Link)
Balyer A., "Pre-Service Teachers’ Perceptions of their Competency for the Teaching Profession", Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.6, ss.230-248, 2017 (Link)
Balyer A., "Trust in School Principals: Teachers’ Opinions", Journal of Education and Learning, vol.6, no.-, pp.317-325, 2017 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Higher Education Administrators’ Managerial Competency in Turkey", International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.1-13, 2017 (Link)
Balyer A., "School Principals’ Views on Administration Work, Their “Frequent Turnover” and Its Effects on Their Work", The Qualitative Report , vol.22, no.5, pp.1471-1487, 2017 (Link)
Balyer A., "Öğretmen Liderler: Öğretmen Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma", İlköğretim Online, cilt.15, ss.391-407, 2016 (Link)
Balyer A., "The Role of School Years and Social Relations Outside the School on Woman Leaders’ Leadership Development", Kalem International Journal of Education and Human Sciences, vol.6, pp.77-127, 2016 (Link)
Balyer A., "School Principals’ Administrative Competency: Teachers’ Views ", YILDIZ Journal of Educational Research (YEAD), vol.1, pp.1-15, 2016 (Link)
Balyer A., "School principals’ transformational leadership behaviours and their effects on teacher commitment", 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, vol.1, no.1, pp.203-211, 2016 (Link)
Özcan K., Balyer A., "İlköğretim Okulu Etik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Öğrenci-Öğretmenlerin İlköğretim Okulu Etik İklimi Algılarının Belirlenmesi", Route Educational ve Social Science Journal, vol.1, pp.104-126, 2014 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Choosing Teaching Profession as a Career: Students’ Reason", International Education Studies, vol.7, pp.104-115, 2014 (Link)
Balyer A., "School Principals’ Role Priorities", Journal of Theory and Practice in Education (Eğitimde Kuram ve Uygulama), vol.10, pp.24-40, 2014 (Link)
Balyer A., "Okul Yöneticilerinin Kariyer Gelişim Kararlarını Etkileyen Kurumsal ve Kişisel Faktörler", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, 2013
Balyer A., Gündüz Y., "Yülseköğretim Örgütlerinde Değişim ve Yenileşmeye İlişkin Akademik Algılamalar", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.47-66, 2013 (Link)
Balyer A., "Okul Müdürlerinin Öğretimin Kalitesi Üzerindeki Etkileri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.19, ss.181-214, 2013 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.136-150, 2013 (Link)
Balyer A., Özcan K., Servi T., "Faculty Members’ Ethical Behaviors: A Survey Based on Students' Perceptions at Universities in Turkey", International Education Studies, vol.6, pp.129-142, 2013 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "Öğretim Lideri Olarak Okul Müdürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.107-128, 2013 (Link)
Gündüz Y., Balyer A., "Okul Müdürlerinin Etkili Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerinin İncelenmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.5, ss.237-253, 2012 (Link)
Balyer A., "Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.75-93, 2012 (Link)
Gündüz Y., Balyer A., "Türkiye’de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, 2012 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students' Academic and Social Development", Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.4-20, 2012 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Negative Factors Affecting the Process of Mentoring at Schools", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.348-363, 2012 (Link)
Balyer A., "Transformational Leadership Behaviors of School Principals: A Qualitative Research Based on Teachers’ Perceptions", International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.581-591, 2012 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Öğretim Elemanı Etik Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, pp.371-402, 2012 (Link)
Gündüz Y., Balyer A., "Okul Müdürlerinin Öğrenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Egitimbilim, cilt.4, ss.230-246, 2011 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "Değişik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi İçin Bir Model Önerisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Egitimbilim, cilt.4, ss.182-197, 2011 (Link)
Balyer A., "Eğitim Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım Olarak Karmaşıklık/Kaos Teorisi", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.36, ss.8-15, 2011 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., Balyer A., "Eğitim Denetiminde Aternatif Yaklaşımlar", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.61-78, 2011 (Link)
Gündüz Y., Balyer A., "Eğitimde Ödül ile Cezanın Yeri ve Buna ilişkin Alternatif Yaklaşımlar", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, pp.10-, 2011 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "Türk Yükseköğretim Yönetim Sisteminde YÖK İle Yaşanan Paradigmatik Dönüşüm: Vakıf Üniversiteleri Çelişkisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.69-84, 2011 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, 2010 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "Değişik Ülkelerde ve Türkiye’de Sanal Üniversitenin Gelişimi Işleyişi ve Sanal Üniversite Gerçeği", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.10, ss.27-39, 2010 (Link)
Balyer A., Hesapçıoğlu M., "Sanayileşmiş Bazı Ülkeler ve Türkiye’de Üniversite Açma Politikaları: Teori ve Uygulama", Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.53-78, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balyer A., Özcan K., Yildiz A., "Novice Principals, Their Transition to the Work and Challenges", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), , Şubat
Balyer A., Özcan K., "Teachers’ Perceptions on Their Social Responsibilities: Their Awareness and Efforts", 4 th INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL - ICLEL 2018, WROCLAW, POLONYA, 3-5 Temmuz 2018, pp.19-29 (Link)
İşcan B., Balyer A., "Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketici Yönelim ve Öğrenen Kimlik Düzeyi ile Akademik Performansı Arasındaki İlişki (İstanbul Örneği)", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.507-509 (Link)
Yıldız S., Balyer A., "Neoliberal Ekonomi Uygulamaları İle Eğitim Finansmanı Ve Okul Paydaşları İlişkisi", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.200-209 (Link)
Karataş H., Alci B., Balyer A., Bademcioğlu M., "An examination of university students’ learning and studying approaches ", 9th World Conference on Educational Sciences, Nice, FRANSA, 2-4 Şubat 2017, vol.4, no.1, pp.544-551 (Link)
Karataş H., Alci B., Balyer A., Bademcioğlu M., "An investigation into university students’ study skills ", 9th World Conference on Educational Sciences, Nice, FRANSA, 2-4 Şubat 2017, vol.4, no.1, pp.535-543 (Link)
Karatas H., Balyer A., Alcı B., "An Investigation Of Undergraduates’ Language Learning Strategies", 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), , Ağustos 2015, vol.197 (Link)
Alcı B., Karataş H., Balyer A., "An analysis of Undergraduates’ Study Skills", 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), , Temmuz 2015, vol.197 (Link)
Balyer A., Karataş H., Alcı B., "School Principals’ Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools", 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), , Temmuz 2015, vol.197, pp.1340-1347 (Link)
Gunduz Y., Balyer A., "Examining Innovation Needs of Primary Schools: Teachers’ Perceptions", 5th World Conference on Educational Sciences, , Şubat 2014, vol.116
Balyer A., Gunduz Y., "Effects of structured extracurricular facilities on students’ academic and social development", Effects of structured extracurricular facilities on students’ academic and social development, , Şubat 2012, vol.46 (Link)
Ozcan K., Balyer A., "Negative Factors Affecting the Process of Mentoring at Schools", 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), , Şubat 2012, vol.46 (Link)
Balyer A., "Türkiye’de Üniversite Açma Politikaları ", Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2007, ss.212-313
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Balyer A., "Sınıf Yönetimi", EFE Akademi Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, 2018 (Link)
Balyer A., Özcan K., "Faculty Ethical Behaviors: Students' Perceptions", LAP Lambert Academic Publishing, ALMANYA, 2017 (Link)
Balyer A., "Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link)
Balyer A., Sönmez M., "Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yöneticileri ve Velilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri,", Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Kadir Beycioğlu Niyazi Özer Didem Koşar İdris Şahin, Ed., Pegem A Yayıncılık, ANKARA, ss.72-90, 2016
Balyer A., Özcan K. , Yıldız A., "Novice Principals, Their Transition to the Work and Challenges", in: Contemporary Approaches in Education and Communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay-Alejandro J Gallard-S.Lizetta Ramos, Eds., Peter Lang International Academic Publishers, FRANKFURT, pp.71-86, 2016 (Link)
Balyer A., "Yapısalcılık Sonrası Perspektifler: Post-Modernizm ve Eğitim Yönetimi,", Eğitimde Bilim Teorisi, Selma Dündar, Ed., Nobel Akademik Yayınları, ANKARA, ss.179-192, 2012 (Link)
Balyer A., Gündüz Y., "", Karahan Yayınevi, Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye, ss.262-281, 2011 (Link)
Balyer A., "", Karahan Yayınevi, Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye, ss.99-122, 2011 (Link)
Balyer A., Peker S., Balyer A., "", Karahan Yayınevi, Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye, ss.30-50, 2011 (Link)
Peker S., Balyer A., "", Karahan Yayınevi, Karahan Merkez - Cakmak Cad. Cakmak Plaza No. 40/44 Seyhan Adana Türkiye, ss.217-235, 2011 (Link)
Balyer A., "Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yönetimine Farklı Bakış Açıları", Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ayla Oktay, Ed., Kriter Yayınevi, İSTANBUL, ss.191-288, 2009 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Balyer A., "Why Search For Alternatives In Modern Education?", Diger, ss.88-99, 2005
Balyer A., "Waldorf Education: An Education of the Soul", Diger, ss.71-88, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi