Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yurtseven N., Altun S., "Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: Teachers' Professional Development and Students' Achievement", KURAM VE UYGULAMADA EGİTİM BİLİMLERİ, vol.17, pp.437-461, 2017
Ayyildiz N., Altun S., "An Investigation of the Effect of Learning Logs on Remedying Students' Misconceptions Concerning Mathematics Lesson", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.71-86, 2013
Yabaş D., Altun S., "THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED INSTRUCTIONAL DESIGN ON STUDENTS' SELF-EFFICACY BELIEFS, METACOGNITIVE SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.201-214, 2009
Altun S., Buyukduman F.I., "Teacher and student beliefs on constructivist instructional design: A case study", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, pp.7-39, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baysura O.D., Altun S., Yucel-Toy B., "Perceptions of Teacher Candidates regarding Project-Based Learning", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, pp.15-36, 2016
Kavgacıoğlu D. , Altun S., "Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Branja ve Cinsiyete Göre İncelenmesi", The Journal of International Education Science, vol.3, pp.136-149, 2016 (Link)
Esmer E. , Altun S., "Teacher Candidates' Thinking Styles: An Investigation of Various Variables", Journal of Education and Training Studise, vol.4, pp.51-61, 2016 (Link)
Yurtseven N., Altun S., "Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: The Investigation of Students’ Foreign Language Learning Motivation and Views", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.51-62, 2016 (Link)
Altun S., "A Comprehensive Analysis of the Views of Turkish Teachers on the Process of Intercultural Education", Anthropologist, vol.23, pp.531-541, 2016
Tombak B., Altun S., "The Effect of Cooperative Learning: University Example", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, pp.173-196, 2016
Altun S., Yücel Toy B., "The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research", Journal of Education and Training Studies, cilt.3, ss.13-30, 2015
Altun S., "The Effect of Cooperative Learning on Students’ Achievement and Views on the Science and Technology Course", International Electronic Journal of Elementary Education, vol.7, pp.451-468, 2015 (Link)
Altun S., Süer N., "TEOG Sistemi: Cinsiyet, Dershaneye Gitme Durumu ve Sosyo Ekonomik Du¨zey Degˆis¸kenlerine Go¨re I·ncelenmesi", Tu¨rkiye O¨zel Okullar Birligˆi Dergisi, cilt.31, ss.20-25, 2015
Yurtseven N., Altun S., "Intercultural Sensitivity in Today’s Global Classes: Pre-service Teachers’ Perceptions", ournal of Ethnic and Cultural Studies, vol.7, pp.451-468, 2015
Esmer E. , Altun S., "Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının düşünme Stilleri Değişir mi?", Ahi Evran U¨niversitesi Kırs¸ehir Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi (KEFAD), vol.16, pp.323-340, 2015
Yurtseven N., Altun S., "An Analysis on Motivational Beliefs of Preparatory of Class Students about Learning English", The International Journal of Educational Researchers, cilt.6, ss.13-30, 2015
Kuş M., Filiz E., Altun S., "Teacher and student thoughts on effectiveness of cooperative learning in geography teaching", Educational Research and Reviews, vol.9, pp.312-319, 2014
Kaya D., Altun S., "Peer Problem Solvıng As An Instructıonal Strategy To Enhance Mathematıcal Dıscourse In 6th Grade Mathematıcs", Asian Journal Of Instruction, vol.7, pp.451-468, 2014
Doğan S., Altun S., "Teachers' Perceptıons on the Effectiveness of Curriculum Mapping: The Case of Turkey", Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes in the World, vol.3, pp.50-60, 2013
Altun S., "Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Üniversite Türüne, Öğrenim Gördükleri Alana ve Cinsiyete Göre İncelenmsi", Journal of Research in Education and Teaching, vol.2, pp.50-56, 2013
Toraman S., Altun S., "Application of the Six Thinking Hats and SCAMPER Techniques on the 7th Grade Course Unit "Human and Environment": An Exemplary Case", Mevlana International Journal of Education, vol.3, pp.166-185, 2013
Yurtseven N., Doğan S., Altun S., "Ubd Modeline Go¨re Hazırlanmıs¸ Farklılas¸tırılmıs¸ Fen ve Teknoloji Dersi O¨gˆretim Planı: Tu¨rkiye O¨rnegˆi", Siirt U¨niversitesi Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2013
Tonbuloğlu B., Aslan D., Altun S., Aydın H., "Proje Tabanlı O¨gˆrenmenin O¨gˆrencilerin Bilis¸u¨stu¨ Becerileri ve O¨z-Yeterlik Algıları I·le Proje U¨ru¨nleri U¨zerindeki Etkisi", Mustafa Kemal U¨niversitesi Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Dergisi, cilt.10, ss.97-117, 2013
Altun S., Doğan Yılmaz Z., "PYP (I·lk Yıllar I·c¸in Program) Uygulamasına I·lis¸kin O¨gˆretmen ve Yo¨netici Go¨ru¨s¸lerinin I·ncelenmesi", Siirt U¨niversitesi Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2013
Akpur U., Altun S., "Evaluation of the Lecturers’ and Students’ Views about Coursebook Classes at Yıldız Technical University, School of Foreign Languages, Basic English Department", Journal of Education and Future, vol.2, pp.49-62, 2012
Karakaş N. , Altun S., "Matematik Dersinin Değerlendirilmesinde Ürün Dosyası Kullanılmasının Öğrencilerin Bilişsel Strateji Kullanımları ve Görüşleri Üzerindeki etkisi", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.20-, 2011
Altun S., Canca D., "İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavından (SBS) Aldıkları Puan Cinsiyete, Okul Türüne ve Öğrenme Stillerine Göre Farklılaşmakta mıdır?", New World Sciences Academy, vol.6, pp.7-, 2011
Çoşkun Budak S., Altun S., "İlköğretim 8. Sinif Matematik Dersinin Disiplinler Aras Yaklaşım İlkelerine Göre İşlenmesinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi", New World Sciences Academy, vol.6, pp.10-, 2011
Karakaş N., Altun S., "Matematik Dersinin Değerlendirilmesinde Ürün Dosyası Kullanılmasının Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi", New World Sciences Academy, vol.6, pp.8-, 2011
Altun S., Canca D., "A Model Study on the Explanation of the Centralized High School Entrance Examination in Turkey", Word Applied Sciences Journal, vol.15, pp.7-, 2011
Yurtseven N., Altun S., "The Effect of the Mentoring Service on the Resource Management Strategies of the Students Attending Yıldız Technical University School of Foreign Languages", International Online Journal of Educational Sciences, vol.3, pp.980-997, 2011
Altun S., "İlköğretimde Öğrenci Ürün Dosyası Geliştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi", Yaşadıkça Eğitim, cilt.102, ss.26-32, 2009
Alci B., Altun S., "Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Özdüzenleme Ve Bilişüstü Becerileri Cinsiyete Sınıfa Ve Alanlara Göre Farklılaşmakta Mıdır?", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.33-44, 2007 (Link)
Altun S., Erden A.M., "O¨gˆrenmede Motive Edici Stratejiler O¨lc¸egˆinin Gec¸erlik C¸alıs¸ması", EDU7, cilt.2, ss.1-16, 2006
Altun S., Çolak E., "Farklı Ülkelerdeki Üniversite Giris¸ Sistemlerinin Karşılaştırılması", Egˆitim Aras¸tırmaları Dergisi, cilt.3, ss.96-103, 2003
Altun S., Orhan Ş.F., "Sosyal Bilgiler Dersinde C¸oklu Ortamın O¨gˆrencilerin Akademik Bas¸arıları ve Derse Kars¸ı Tutumları U¨zerindeki Etkisi", Hacettepe U¨niversitesi Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi, vol.23, pp.41-49, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yabaş D., Altun S., "Video Tabanlı Profesyonel Gelis¸im Modelinin Öğretmenlerin Üst Du¨zey Matematiksel Go¨revleri Uygulamaları U¨zerindeki Etkisinin I·ncelenmesi", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1087-1089 (Link)
Altun S., Yücel Toy B., Yurtseven N., "Designer Teacher Case Study: The Investigation of Teachers’ Professional Development", 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.116-117
Kocabaş İ., Yücel Toy B., Altun S., Korumaz M., Ömür Y.E., "Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers", 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.530-533
Böyük E.T., Altun S., "Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının TEOG ve TIMSS Sınavları Kapsamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.165-166 (Link)
Yurtseven N., Altun S., "Okul Kültürü Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Bir Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırma Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.160-160 (Link)
Çınar Y., Altun S., "Türk Dili Ve Edebiyatı Dersinde Okuma Çemberinin Uygulanması: Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde ve Görüşleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırma Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.20-20 (Link)
Ercan Niğdelioğlu H., Altun S., "Lise O¨gˆrencilerinin Yabancı Dil Olarak I·ngilizce’ye Yo¨nelik Algılarının I·ncelenmesi", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1727-1728 (Link)
Som İ., Türkan A., Altun S., "Desıgn of Introductıon to Educatıonal Scıences Course Usıng Understandıng by Desıgn: The Evaluatıon of Prospectıve Teachers' Achıevment, Attıtudes and Opınıons About the Course", 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.160-160
Kaysı F., Acar F., Altun S., "Anlamaya Dayalı Tasarımla U¨niversite O¨gˆrencilerinin Yabancı Dilde Okuma Deneyimlerinin Degˆerlendirilmesi", International Conference on Quality in Higher Educational, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2016, pp.60-67
Ercan B., Açar A., Altun S., "Olasılık Konusunun Anlamaya Dayalı Tasarım I·le O¨gˆretimi", Internatıonal Eurasıaneducatıonal Research Congres, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.294-296
Yabaş D., Altun S., "Fostering Primary School Students’ Metacognition Using Project-Based Learning Fractional Literacy Level of Student Mathematics Teacher", International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, ss.78-79
Çeviren A., Leblebici H., Altun S., "Implementatıon of Ubd Model: A Case Study on Preschool Teacher candidates", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.127-127
Süer N., Altun S., "TEOG Sınavı O¨z-du¨zenleme Becerileri Etkileri", International Conference On New Horizons In Education, PARİS, FRANSA, 25-27 Haziran 2015, pp.2191-2199
Altun S., Yücel Toy B., "In-service Training on “Understanding by Design”: Impact on Teachers’ Professional Development and Students’ Academic Achievement", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.25-26
Çınar Y., Altun S., "Farklılas¸trılmıs¸ O¨gˆrenme Yo¨ntemın· de I·stasyon Teknıgˆ· i: DıL· ve Anlatım Dersı· O¨rnegˆi", The International Conference on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2015, pp.45-45
Doğan Yılmaz Z., Altun S., "Aras¸tırmaya Dayalı O¨gˆretmen Gelis¸im Modeli (Rls)'Nin O¨gˆretmenin Profesyonelgelis¸imi U¨zerindeki Etkisi", II th Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.316-318
Süer N., Altun S., "The effects of self-regulation skills on TEOG exam", 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, FRANSA, 25-27 Haziran 2014, vol.174, pp.2191-2199
Altun S., Erden A.M., "Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Stratejileri ve Öz Yeterlik Algılarının Matematik Başarısını Yordama Gücü", INTE International Conference on New Horizons in Education, , Haziran 2013
Altun S., "Learning by Using Themes from Students", Area of Interest, The Joy of Learning, , Haziran 2013
Toraman S., Yurtseven N., Altun S., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bölüm Seçme Ölçütleri Ve Kariyer Planları: Durum Çalışması", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKİYE, Eylül 2013
Doğan S., Altun S., "Program Haritalama Sürecinin İşbirliği, Standart Hizalama Ve Değerlendirme Boyutları İle İncelenmesi (Investigation of Teachers\\\' Views about Curriculum Mapping Process According to Collaboration, Standard Alignment and Assessment)", Applied Education Congress, , Eylül 2012
Özer A., Altun S., "O¨zbek Asıllı Afgan Go¨c¸meni O¨gˆrenciler I·le Tu¨rk O¨gˆrencilerinin O¨gˆrenme Stillerinin Kars¸ılas¸tırılması", 4. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2012, ss.169-181
Altun S., "Students' Motivated Strategies According to Their Learning Styles and Gender", International Journal of Arts and Sciences Conference, , Haziran 2011
Çolak E., Altun S., "An Examination of the Relationship Between the Learning Styles of Students and their Self-Regulation Skills", I. International Congress on Curriculum and Instruction, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.281-283
Yurtseven N., Altun S., "The effect of the mentoring service on the academic achievements and self-efficacy perceptions of the students attending the school of foreign languages", Word Conference on Educational Sciences. 3 Procedia Social and Behavioral Sciences, , Şubat 2011
Canca D., Altun S., "An Approach to the Optimum Length of Research Questionnaires", International Journal of Arts and Sciences Conference, , Haziran 2011
Altun S., "The examination of the effects of giving the feedback via electronic mail to the students performanca: case study", 4. th International Computer Instructional Technologies Symposium, , Eylül 2010
Altun S., "Theory into practice", 3 rd International Conference of Education, Research and Innovation, , Kasım 2010
Altun S., Canca D., "A model study on the explanation of the centralized high school entrance examination in Turkey", 3 rd International Conference of Education, Research and Innovation, , Kasım 2010
Altun S., "Lise Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Öz Yeterlik Algı Puanlarının Cinsiyete, Alanlara ve Farklı Düzeylere Göre İngilizce Başarısını Yordama Gücü", The Fırst International Congress of Educational Research., , Mayıs 2009
Bayrak B., Altun S., "Is there any difference between learning styles of students science teachers in relation to both their grade and gender?", Word Conference on Educational Sciences, , Şubat 2009
Altun S., Büyükduman İ. , "Üniversite İngilizce Hazırlık Programlarındaki Öğrencilerin İngilizce Öz Yeterlik Düzeyleri", Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2007
Altun S., Kablan Z., Orhan Ş.F., "Karma Öğrenme (Blended Learning) Ortamına Dayalı Bir Uygulama-Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği.", IV. International Educational Technologies Symposium, , Kasım 2004
Altun S., Ersöz B., Erden A.M., "Ticaret Lisesi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 1999
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Fer S., Altun S., "Öğrenme Kuramları, Öğretim Stratejileri", O¨gˆrenme ve O¨gˆretme Kuram ve Yaklas¸ımları, Seval FER, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.18-64, 2014 (Link)
Erden M., Altun S., "Öğrenme Stilleri", , MORPA, 2006
Erden A.M., Altun S., "Öğrenme Stilleri", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2006 (Link)
Altun S., "Eğitimde Yetki ve Yapısı", Eğitim Sistemi ve Öğrenme Organizasyonu; Eğitimde Yetki; Eğitim Yapısı, Füsun AKARSU, Ed., Nobel Yayın, İstanbul, ss.65-79, 2005 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi