Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tabancali E., Cengiz F. , "Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.481-499, 2018 (Özet)
Tabancali E., "The relationship between reachers’ job satisfaction and loneliness at workplace. ", Eurasian journal of educational research, pp.263-280, 2016 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., "“ Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi", The Journal of Acadenic Social Science Studies JASSS, pp.139-156, 2014 (Link)
Tabancali E., Korumaz M., "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Yerinde Yalnızlıklarının İncelenmesi”.", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, pp.31-40, 2014 (Link)
Tabancali E., Çelik K., "Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki.", International Journal of Human Sciences, pp.1167-1184, 2013 (Link)
Çelik K., Tabancali E., "Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. Yıl:2012, Sayı:11., pp.31-39, 2012
Tabancali E., Gıcı A., "İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri Hazırlık Okullarında Çalışan İngilizce Okutmanlarının Örgütsel Adanmışlık Düzeyi.”", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi., pp.39-51, 2011 (Link)
Tabancali E., Zeybekoğlu Z., "New Curriculum and New Challenges: What do School Administrators Really Do ?”", International Journal of Sciences. 4:2 2009 112-116, vol.4, pp.112-116, 2009 (Link)
Tabancali E., Bektaş T., "“Student safety in Primaty School: A Sample of Büyükçekmece County", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.281-284, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tabancali E., "Öğretmenlerin çalışan sesliliği ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul Avrupa Yakası örneği", Ejer Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.465-467
Tabancali E., Korumaz M., "“Maarif Müfettişlerinin iş yerindeki yanlızlıkları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki”", EJER, , Haziran 2014
Tabancali E., Çakmak E., "‘‘The Relationship Between Teachers’ Attitudes Towards Learning and Teaching Profession”", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. 11-14. Eylül 2014 St., , Eylül 2014
Tabancali E., Çakmak E., "“Öğretmenlerin İş doyumları ile işe devamsızlıkları”", EJER, , Haziran 2014
Tabancali E., Çelik K., Korumaz M., "“Öğretmen Adaylarının Kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi”.", İSFTE, , Haziran 2014
Tabancali E., Korumaz M., Çakmak E., "“Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi”.", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kutultayı, TÜRKİYE, Eylül 2013
Tabancali E., Yüksel Şahin F., "Evaluation of Teacher’s Opinions Towards Disapproved Behaviors Of students", V.World Conference On Educatıonal Scıences., , Şubat 2013
Tabancali E., Çakmak E., "Invastigation Of Teachers' Job Satisfaction According To Individual Variables”", International Association of Social Science Research (IASSR), , Haziran 2013
Çelik K., Tabancali E., "Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi", 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,, TÜRKİYE, Mayıs 2012
Tabancali E., Sunar Ö.B., "Ethic Behaviours Of Schools Administrations", IV.World Conference On Educatıonal Scıences, , Şubat 2012
Tabancali E., Dündar T., "The relationship between organizational justice perceptions and job satisfaction levels", IV.World Conference On Educatıonal Scıences., , Şubat 2012 (Link)
Tabancali E., Gıcı A., "The level of organizational commitment of English instructors who work in preparatory schools at private universities in European part of Istanbul", VI. International Balkan Congress for Education and Science, , Eylül 2011
Tabancali E., Tufan Ö., "Relatıonship Between Personal Characteristics of The primaty Scholl Managers and Main Premises of The Organizational Culture They have Adopted.", WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, , Haziran 2010
Tabancali E., Yolcu S., "“İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi”", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2008
Tabancali E., Zeybekoğlu Z., "“Tezli EYTPE Programlarının Ders Ve Öğretim Üyesi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi.”", Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği Eğitim Yönetimi Kongresi, TÜRKİYE, Haziran 2007
Tabancali E., Oğuz Y., "“Okul Müdürlerinin Kişilik Özellikleri İle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki”", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2007
Tabancali E., Çelik K., "“Eğitim Bilimleri ve İlişkili Alanlarda Yayın Yapan Ulusal Dergilerin İncelenmesi”.", XV. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, Eylül 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tabancali E., "",
Tabancali E., "",
Tabancali E., "", Anı, Ankara, ss.61-81, 2011
Tabancali E., "Yönetimde çağdaş yaklaşımlar", anı yayıncılık, ANKARA, 2005 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Tabancali E., "“ Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi I. Çalıştayı Raporu” 28-29 Nisan İstanbul", Diger, ss., 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi