Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aytan T., "An Investigation of Metaphors on the Concept of Teacher among Preservice Turkish Teachers", Revista de Cercetare si Interventie Sociala, pp.65-84, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yağmur S., Aytan T., "Mustafa Ruhi Şirin’in Eserleri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Değerlendirme(Eğitsel İletiler Örneklemi)", International Journal of Social Science Research, vol.7, pp.62-82, 2018 (Link)
Aytan T., "Perceptions of prospective Turkish Teachers regarding Literature Circles", International Journal of Educational Methodology, vol.4, pp.53-60, 2018 (Link)
Aytan T., Güneş G., Çalıcı M.A. , "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tweet Atma Becerileri Üzerine Bir Araştırma", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.42-58, 2018
Aytan T., "Perceptions of prospective Turkish Teachers regarding Literature Circles", International Journal of Educational Methodology, vol.4, pp.53-60, 2018 (Link)
Aytan T., Çalıcı M.A. , Erdem A. , "Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metin Kahramanlarının Rol Model Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.3, pp.634-652, 2018
Aytan T., Özcan Ö., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkisi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.213-232, 2018
Aytan T., "Evaluation of Electronic Writing Experiences of Turkish Teacher Candidates at WATTPAD Environment", Higher Education Studies, vol.7, pp.1-8, 2017
Aytan T., Güneş G., "2017 Türkçe Öğretim Programına Göre Hazırlanan 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Temaları Ve Türleri Üzerine Bir Değerlendirme", The Journal of Kesit Academy, ss.256-275, 2017
Aytan T., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.547-565, 2017 (Link)
Aytan T., "The Effect of Listening Education Practices Organized by Active Learning Techniques on the Attitudes of 6th Grade Students Towards Turkish Course", Journal Of Education and Practice, vol.8, pp.41-48, 2017 (Link)
Aytan T., "The Effect of a Listening Education Course on the Listening Behaviors of Prospective Turkish Teachers", International Journal of Higher Education, vol.5, pp.254-262, 2016 (Link)
Aytan T., "Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Söz Varlığı Çalışması: Atasözleri", Millî Eğitim Dergisi, cilt.2, 2016 (Link)
Başal A., Aytan T., Demir İ., "Teaching vocabulary with graphic novels", English Language Teaching, vol.9, pp.95-109, 2016 (Link)
Aytan T., Başal A., "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ULAM TEMELLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2016 (Link)
Aytan T., "Evaluation of the 2006 and 2015 Turkish Education Program in Secondary School Curriculum in Turkey in Terms of Critical Thinking", Journal of Education and Learning;, vol.5, pp.38-46, 2016 (Link)
Aytan T., Güney N., "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (YILDIZ TÖMER ÖRNEKLEMİ)", International Journal of Language's Education and Teaching, vol.3, pp.275-288, 2015 (Link)
Güney N., Aytan T., "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR SOSYAL MEDYA MATERYALİ: CAPSLER", International Journal of Language's Education and Teaching, vol.UDES, pp.1983-1989, 2015 (Link)
Aytan T., Başal A., "Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2. 0 Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi", Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.149-166, 2015 (Link)
Başal A., Aytan T., "Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Developed for Teaching Turkish as a Foreign Language.", International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.6, pp.328-336, 2014 (Link)
Güney N., Aytan T., Kaygana M., Şahin E.Y., "DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞU KİTAP SAYISI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (Link)
Aytan T., Nail G., Esin Yağmur Ş., Adem B., "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Taşımalılık Değişkeni Açısından Değerlendirilmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.269-285, 2014 (Link)
Nail G., Aytan T., Murat Ş., "MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKÂYA YÖNELİK ETKİNLİKLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ", NWSA E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCE ACADEMY, vol.9, pp.120-134, 2014 (Link)
Özer A., Aytan T., Güney N., Can M., "BEKİR YILDIZ’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE “KAÇAKÇI ŞAHAN” ADLI HİKÂYESİNİN TAHLİLİ", Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.118-127, 2014 (Link)
Güney N., Aytan T., "AKTİF KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ: TABU", ASOS The Journal of Academic Social Sciences, pp.617-628, 2014 (Link)
Özer A., Aytan T., Güney N., "Mehmet Kaplanın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğcunun Bir Ocak Söndü Adlı Eserinin İncelenmesi", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 2013 (Link)
Kaygana M., Yapıcı Ş., Aytan T., "Türkçe Ders Kitaplarında Değer Eğitimi", The Journal of Academic Social Science Studies, 2013 (Link)
Aytan T., "Views of students about visuals used in Turkish language course and workbooks", Educational Research and Reviews, 2013 (Link)
Güney N., Aytan T., Özer A., "Türkçe Öğretmenlerinin Kavratma Güçlükleri", Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.1917-1937, 2012 (Link)
Aytan T., "Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.23-44, 2011
Aytan T., "Creative Thought In Turkish Teaching Language", Educational Research and Reviews, vol.6, pp.408-416, 2011
Aytan T., "Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri İle İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programı İlişkisi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.286-315, 2010
Aytan T., "İlköğretim II.Kademe Türkçe Programı İle Çoklu Zekâ Programının Örtüşme Düzeyi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.213-229, 2010
Aytan T., "Eğitim Teknolojilerinde Yeni Bir Materyal:Wiimote İnteraktif Beyaz Tahta", Pusula Dergisi Bursa Kitap Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Fuarı Eğitim Özel Sayısı, 2010
Aytan T., "İlk ve Ortaöğretimde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yeni Kompozisyon Teknikleri", Milli Eğitim Dergisi, ss.66-80, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aytan T., "", , ,
Aytan T., Bilgiç B., "Redhouse Kartlarındaki Türkçe Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme", I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2018, pp.406-408
Aytan T., Güneş G. , "Matematik Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma", I.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2018, pp.266-268
Aytan T., Güneş G. , Uysal G., Uysal G., "Kelime Öğretimini Destekleyici Bir Materyal Önerisi: Kelimelik", Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.12-12
Aytan T., Başal A., Öztürk G., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Dil Becerileri Odaklı Materyal Geliştirme Ortamları: Web 2. 0 Araçları ", Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.9-9
Aytan T., Çalıcı M.A. , Erdem A. , "Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metin Kahramanlarının Rol Model Olma Durumları Üzerine Bir Araştırma", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2018, pp.6-6
Aytan T., Güneş G. , Uysal G., "Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Söz Varlığına Etkisi", Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2018, pp.5-5
Yağmur S., Aytan T., "Salih Zengin’in “Şişkonun Bütün Adamları” Serisinde Mizahın İnşası", IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.30-35
Ulusu B., Aytan T., "Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencilerinin Dil Eğitiminin Temel Kavramlarıyla İlgili Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, pp.12-12
Aytan T., Özcan Ö. , "Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmede Çevresel Öğrenmenin Etkisi", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.50-50
Ulusu B. , Aytan T., "Cumhuriyetin İlk Çeyreğinde Türkçe Eğitimi Üzerine Yazılan İki Eser Üzerine Bir DEğerlendirme", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.69-69
Aytan T., Başal A. , "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi İçin Teknoloji Kullanımı: Web 2. 0 Araçları", III. International Congress of Teaching Turkish As A Foreign Language, Tiran, ARNAVUTLUK, 18-21 Mayıs 2017, pp.2-3
Aytan T., Coşkun B. , "Türkçe Eğitimi ve Sanal Gerçeklik", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.20-20
Aytan T., "Pikolo İle Felsefe Öğreniyorum Serisinin Eğitsel İletiler Evreni Üzerine Bir Değerlendirme", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.388-389
Coşkun B. , Aytan T., "STEM Modelinde Temel Dil Becerilerinin Öğretimine Yönelik Etkinlik Önerileri", INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.21-21
Aytan T., Başal A., Coşkun B. , "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma", IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, pp.10-10
Aytan T., Başkapan A. , Uysal G., "Avrupalı Türkler Ana Dili Eğitim Çalıştayları Üzerine Bir Değerlendirme ", IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2017, ss.2-2
Aytan T., Özcan Ö. , "Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatlarında Yöntem ve Teknikler Üzerine Bir Değerlendirme", IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2017, ss.3-3
Aytan T., Güneş G. , "“Maarif Vekili Tevfik İleri”nin Türkçe Hassasiyeti ", IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2017, ss.1-1
Aytan T., "Çocuk Edebiyatının İçerik Özellikleri Açısından “Köprüaltı Çocukları” ", IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.15-20
Aytan T., Güney N., "Millî Eğitim Şûralarında Değerler Eğitimi", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiyede Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bartın, , Nisan 2016
Başal A., Aytan T., Demir İ., "Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching.", GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., , Nisan 2016
Aytan T., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma-Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları", III rd International Eurasian Educational Research Congress, , Haziran 2016
Aytan T., "DELICACIES OF TURKISH LANGUAGE IN THE MOVIE “THE TURNING”", Second International Symposium on Language Education and Teaching, , Mayıs 2016
Aytan T., "Reklam Sloganlarındaki Retorik Figürlerin Analizi", VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, , Ekim 2015
Aytan T., Güney N., Topal Y., "Web 2.0 Araçlarının Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Tutumlarına Etkisi", I. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language, , Nisan 2015
Aytan T., Güney N., "TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (YILDIZ TÖMER ÖRNEKLEMİ)", 1st International Symposium on Language Education and Teaching, , Mayıs 2015
Güney N., Aytan T., "Türkçe Eğitiminde Bir Sosyal Medya Materyali: Capsler", 1st International Symposium on Language Education and Teaching, , Mayıs 2015
Başal A., Aytan T., "Using Web 2.0 Tools in English Language Teaching.", , , Kasım 2014
Aytan T., "Aile ve İletişim", Ordu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Aile Haftası Etkinlikleri, TÜRKİYE, Mayıs 2012
Aytan T., "Yapılandırmacı Eğitim Modeliyle İlköğretim II.Kademe Türkçe Okuma Becerilerinin Kazandırılmasında Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Yeni Türkçe Programına Uygunluğu", IV.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, , Eylül 2011
Aytan T., "Türkçe Öğretmenlerinin Yeni Türkçe Programının Okuma Etkinlik ve Metinlerine Yönelik Eleştirileri İle Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Önerileri", I.Ulusal Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu, TÜRKİYE, Aralık 2011
Aytan T., "Gülsüm Cengizin Eserlerinde Eğitsel İletiler", Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, TÜRKİYE, Nisan 2010
Aytan T., "Gülsüm Cengizin Eserlerinde Çocuk Edebiyatı Kaynakları:Mecazlı Söyleyişler", Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, TÜRKİYE, Nisan 2010
Aytan T., "Gülsüm Cengizin Eserlerindeki Ana Karakterlerin Model Olma Açısından İncelenmesi", Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, TÜRKİYE, Nisan 2010
Aytan T., "Şiir Metinlerinin İşlenişinde Tema-Konu Karmaşası ve Çözüme Yönelik Öneriler", II.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, , Temmuz 2010
Aytan T., "Çocuk Edebiyatında Şiddet", II.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, , Temmuz 2010
Aytan T., "İlköğretim II.Kademede Yazılı Anlatım Türlerini Ayırt Etme Sorunu", III.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, , Temmuz 2010
Aytan T., "Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünce", II.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, , Nisan 2010
Aytan T., "İlköğretim I.Kademede Bitişik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Ulusal IX. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2010
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aytan T., "", Tömer, ss.303-313,
Aytan T., "", Pegem Akademi, ss.250-258,
Aytan T., "Çağa Serzeniş", , Toprak Kitap, İstanbul,
Aytan T., "", Morpa, ss.50-77,
Aytan T., "Serbest Okuma-Yazma Dönemi", İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Yılar Ö., Ed., Pegem Akademi Yayınları, ANKARA, ss.204-219, 2015
Aytan T., Güney N., Can M., "", Doğu Kitabevi, ss.281-294, 2014
Aytan T., Güney N., Sağlam E., "Edirnede Divan Edebiyatı Geleneği", Edirne İçin, Yeliz Okay, Ed., Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.187-198, 2013
Aytan T., Güney N., "Türkçe Öğretmeninin Akıl Defteri", , Prestij Ajans, 2013
Aytan T., Sağlam E., Gültekin H., "Ömer Seyfettinin Hikâyelerinde Bulgar İmajı", Türk-Bulgar İlşkileri Üzerine Makaleler, Okay Y., Ed., Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.168-176, 2013
Aytan T., "Çağa Serzeniş", Beyan Yayınları, İSTANBUL, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi