Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1984 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Yönetilen Tezler

 • IN-SITU OLARAK METAL/POLİMER NANOKOMPOZİT FİLMLERİN FOTOPOLİMERİZASYON TEKNİĞİ İLE ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU, ARSU N. , T.Çinko(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • UV ile Kürleştirilebilen Antibakteriyel Kaplamalar, ARSU N. , H.Kırtay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yeni Bir Fotobaşlatıcı olan 2-Merkapto Tiyozanton’un Sentezi ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi,, ARSU N. , L.Çokbağlan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • 5-Tiyanaftasen-12-on’un Sentezi ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi, ARSU N. , N.Çetiner(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yeni tiyokzanton içerikli dendritik fotobaşlatıcılar, ARSU N. , T.Paralı(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Fotopolimerizasyon reaksiyonu ile in-situ altın nanoparçacık/polimer nanokompozit filmlerin eldesi ve karakterizasyonu, ARSU N. , T.Çeper(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Nanokaplamalar, ARSU N. , Ö.İzgin(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Tiyokzanton bazlı fotobaşlatıcı sentezi ve fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi, ARSU N. , H.Özkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • N,N-dietanolamin bağlı Tiyoksanton Türevinin Sentezi ve Polimerizasyonunun İncelenmesi, ARSU N. , G.Temel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yeni bir fotobaşlatıcı Olarak 5-Tiya-Pentasen-14-on’un Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi, ARSU N. , D.Karaca(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • 2-Metoksifenoksitiyoksanton Asetik Asit’in Sentezi ve Fotopolimerizasyonu, ARSU N. , M.Melih(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Heterohalkalı aromatik molekülleri içeren moleküler ve polimerik başlatıcı sentezi, ARSU N. , N.Karaca(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Çok fonksiyonlu başlatıcıların sentezi ve fotokimyasının incelenmesi, ARSU N. , F.Karasu(Öğrenci), Doktora, 2016
 • I.Tip Fotobaşlatıcı Olarak 2-(N-metil-N-fenilamino)asetonafton ve 2- Morfolinoasetonafton’un Sentezi, Fotofiziksel Özelliklerinin ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi, ARSU N. , S.Keskin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yeni bir Fotobaşlatıcı Olan 1-Merkapto-4-Metoksi Tiyozanton’un Sentezi ve Polimerizasyonunun İncelenmesi, ARSU N. , T.Paralı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında kullanılan yeni fotobaşlatıcıların sentezi ve polimerizasyon kinetiğinin incelenmesi, ARSU N. , S.Doğruyol(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Fotobaşlatılmış polimerizasyon yöntemiyle hidrojellerin hazırlanması ve mekanik özelliklerinin saptanması, ARSU N. , N.Karaca(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kendi Kendini Onaran Polimerlerin Sentezi ve Onarım Mekanizmasının İncelenmesi, ARSU N. , U.Koyuncu(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Bromo tiyokzanton ve oligotiyofen türevinin sentezi, fotofiziksel ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmes, ARSU N. , B.Orhan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tiyokzanton antrasen bazlı oligotiyofenlerin sentezi ve karakterizasyonu, ARSU N. , E.İstif(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Poliaromatik fotobaşlatıcıların sentezi: Fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi, ARSU N. , D.Karaca(Öğrenci), Doktora, 2016
 • İn-situ fotopolimerizasyon yöntemiyle gümüş nanoparçacık/polimer nanokompozit malzemelerin hazırlanması: Gümüş ayna, ARSU N. , M.Adıbelli(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tiyokzanton-Kinoksalin fotobaşlatıcısının sentezi ve fotopolimerizasyondaki rolünün incelenmesi, ARSU N. , M.Manap(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tiyokzanton türevli başlatıcılarla gerçekleştirilen jelleşme ve polimerizasyon mekanizmalarının incelenmesi ve matematik modellemesi, ARSU N. , Z.Doğruyol(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Nanoparçacık içeren uv ile kürleştirilmiş kaplamaların mekanik özelliklerinin incelenmesi, ARSU N. , Ö.Kalabalıkoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tiyokzanton bazlı fotobaşlatıcı sentezi ve fotopolimerizasyonundaki etkileşiminin incelenmesi, ARSU N. , M.Işık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Zincir Transfer Ajanı Olarak 2-Merkapto Tiyozanton’un Serbest Radikal Polimerizasyonundaki Etkisinin İncelenmesi, ARSU N. , F.Karasu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Moleküler ve polimerik benzoin temelli fotobaşlatıcıların sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi, ARSU N. , D.Sevinç(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Polimerik fotobaşlatıcıların sentezi ve fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi, ARSU N. , G.Temel(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Tiyokzanton-trifenilfosfin tek bileşenli fotobaşlatıcı sentezi ve fotopolimerizasyondaki etkinliğinin incelenmesi, ARSU N. , L.Esen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Farklı başlatıcılar beraberinde latex'in fotovulkanizasyonu, ARSU N. , M.Çakıroğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • 1-bromo tiyokzanton naftalen ve oligotiyofen türevlerinin sentezi, fotofiziksel ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi, ARSU N. , E.Karaboğa(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tiyokzanton-benzotriazol tek bileşenli fotobaşlatıcı sentezi ve fotopolimerizasyondaki etkinliğinin incelenmesi, ARSU N. , D.Sevinç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Benzoin türevi fotobaşlatıcıların sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi, ARSU N. , O.Tuğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • 1-(hidroksi)-4-(karboksimetoksi) tiyokzanton fotobaşlatıcısının sentezi ve fotopolimerizasyondaki etkinliğinin incelenmesi, ARSU N. , C.Şekerci(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016