SWOT ANALYSIS WITHIN THE SCOPE OF TARAP (2022-2023). TARAP (2022-2023) KAPSAMINDA GZFT ANALİZİ


Creative Commons License

Erbesler Ayaşlıgil T., Karahan R., Özdil G. G.

3. BİLSEL INTERNATIONAL SUMELA SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS 06-07 APRIL 2024, TRABZON/TÜRKİYE. III. BILSEL ULUSLARARASI SÜMELA BiLiMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESi, Trabzon, Turkey, 6 - 07 April 2024, pp.1114-1135

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1114-1135
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), afet risklerini en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri bir süreç dahilinde sorumluları ve sorumlulukları ile birlikte tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. TARAP ile kaynakların etkin ve etkili kullanımı ile azami risk azaltmada yol haritası niteliğinde bir plan olup, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece dirençli toplumlar ve güvenli yaşam alanları oluşturularak, kaynakların etkin ve etkili kullanımı sağlanacak, afet kaynaklı kayıplar mümkün olduğunca önlenecek veya en aza indirgenecektir. 

Bu bildiride TARAP’ in uluslararası ve ulusal politikalar bağlamında değerlendirmesi, afet risk azaltma stratejileri ve stratejik öncelikleri kapsamında önemi vurgulanacaktır.

GZFT (SWOT) analizi Güçlü (Strengths) ve Zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan Fırsat (Opportunities) ve Tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Karmaşık sosyo-teknik bir yapıda olan kentlerin analitik çerçevede birçok farklı kaynaktan gelen bilgiyi bir araya toplayarak, karmaşık sistemlere dair sorunları şekillendirmede çok kriterli karar verme süreçlerine girdi oluşturur ve stratejik fayda sağlar. Bu kapsamda bir kentin olası doğal ve teknolojik afet riskleri bakımından TARAP’ in   GZFT analizi ile güçlü ve fırsat zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri irdelenerek ortaya konacaktır.

Bu bildiri, “Fen ve Mühendislik” proje grubu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) “Afet Risk Azaltımı ve Sakınım Planlamasında Peyzaj Planlamanın Yeri ve Önemi” başlıklı, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’nce desteklenen: FLO-2023- 5766 proje kodlu 26.04.2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden araştırma projesi kapsamında üretilmiştir.

Abstract 

Turkey Disaster Risk Reduction Plan (TARAP) is a sustainable plan that defines the activities to be carried out before disasters in order to minimise disaster risks together with the responsible parties and responsibilities within a process. TARAP is a road map for maximum risk reduction through efficient and effective use of resources that aims to contribute to sustainable development.

Thus, resilient societies and safe living areas will be created, efficient and effective use of resources will be ensured and disaster-related losses will be prevented or minimised as much as possible. In this paper, the evaluation of TARAP in the context of international and national policies, and its importance within the scope of disaster risk reduction strategies and strategic priorities will be emphasised. SWOT analysis is a strategic technique used to identify Strengths and Weaknesses and to identify Opportunities and Threats arising from internal and external environments. By gathering information from numerous different sources in the analytical framework of cities with a complex socio-technical structure, it provides input to multi-criteria decision-making processes and provides strategic benefits in shaping problems related to complex systems. In this context, the strengths, opportunities, weaknesses, opportunities, and threats of a city in terms of possible natural and technological disaster risks will be revealed by analysing the SWOT analysis of TARAP.

This paper is based on the "Science and Engineering" project group Undergraduate Student Participatory Research Projects (LIKAP) titled "The Place and Importance of Landscape Planning in Disaster Risk Reduction and Mitigation Planning", supported by Yıldız Technical University Scientific Research Projects Coordination Unit Coordinatorship: FLO-2023-5766 project code, which started on 26.04.2023 and is still ongoing.