Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumun Çeşitli Demografik Değişkenler ve Kendini Açma Düzeyi Açısından İncelenmesi


Deniz M. E., Bulut E., Erus S. M.

8. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 20 - 22 July 2022, pp.132

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.132
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, bireylerin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, psikolojik danışma yardımı almış olma ve bu yardımın faydalı oluğunu düşünme değişkenleri açısından incelenmektedir. Ayrıca bireylerin kendini açma düzeylerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarını ne derece yordadığı araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın grubunu, 399 (327 kadın ve 72 erkek) birey oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği Kısa Formu ve Kendini Açma Ölçeği kullanılmıştır. Psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ortalama puanlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bireylerin kendini açma düzeylerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarını ne derece yordadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda bireylerin psikolojik danışma yardımı almaya yönelik ortalama puanlarında cinsiyet, eğitim düzeyi, alınan psikolojik yardımı faydalı bulma değişkenlerine göre anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizisonucunda ise kendini açmanın niyet, miktar ve dürüstlük alt boyutlarının psikolojik yardım almaya ilişkin tutumu yordadığı bulunmuştur.