Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Değer Verme Düzeyleri


Köşkeroğlu Büyükimdat M., Orhan Ş. F.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.379

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.379
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Değer Verme
Düzeyleri
Meryem KÖŞKEROĞLU
mkosker@yildiz.edu.tr, Yıldız Teknik Üniversitesi
Feza ORHAN
forhan@yildiz.edu.tr, Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet
21.yüzyıl öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı becerilerini kazanması amaçlanan
bilgisayar derslerinin ülkemizdeki en güncel ismi “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” şeklindedir.
1997’den 2013’e kadar adı, yapısı ve öğretim programı sıklıkla değişen Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım dersinin yenilenen 5. ve 6. Sınıf Öğretim Programı’nın en son hali Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 2018’in Ocak ayında yürürlüğe konmuştur. En son müfredata göre, 5. ve 6. sınıf
düzeylerinde BTY dersi haftada iki saat zorunludur ve 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde haftada iki saat
seçmelidir.
Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersine
değer verme düzeyleri incelenmiştir. Araştırmaya İstanbul’daki üç özel ve dört devlet
okulundan toplam 362 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin BTY dersine değer verme düzeylerinin
okul tipine, sınıf düzeyine, cinsiyete, kendilerine ait bilgisayarlarının olup olmamasına ve diğer
derslerde bilgisayar kullanma durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
Bu amaçla hazırlanan veri toplama aracında öğrencilere Öğrenmede Motive Edici Stratejiler
Ölçeği’nin (MSLQ) değer verme alt boyutunu oluşturan altı soru yöneltilmiştir. Elde edilen
veriler üzerinde uygulanan bağımsız örneklem t-testleri sonucunda öğrecilerin BTY derslerine
değer verme düzeylerinin okul tipine, sınıf düzeyine, kendilerine ait bilgisayarlarının olup
olmamasına ve diğer derslerde bilgisayar kullanıp kullanmamalarına göre anlamlı bir farklılık
göstermediği bulunmuştur. Ancak cinsiyete göre BTY dersine değer verme düzeylerinin
anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Bu sonuca göre erkek öğrencilerin BTY
dersine değer verme düzeyleri kız öğrencilerinkinden çok daha fazladır.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, 10 sene öncesinde farklı bir örneklem üzerinde
yapılan benzer çalışmadan elde edilen bulgular ile karşılaştırıldığında tam tersi sonuçların elde
edildiği görülmüştür. Güncel adı BTY dersinin 2007-2008 eğitim öğretim yılından bu yana
geçirdiği öğretim programı değişikliklerinin de çalışmaların sonuçlarındaki bu farklılıklar
üzerinde etkisinin olabileceği tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, bilişim teknolojileri okuryazarlığı,
değer verme