Öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görme nedenleri: Nitel bir araştırma


Creative Commons License

KOŞAR D., ER E., KILINÇ A. Ç.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.53, pp.370-392, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study investigates teachers’ reasons for pursuing graduate education. We designed a case study as a qualitative research methods. Participants of this study were selected through maximum variation sampling technique under purposeful sampling methods. The data were collected through interviews with 16 teachers. In the analysis of the data, content analysis which is a qualitative data analysis technique was performed. Results revealed that participants applied graduate education to make a change in their professional life, to have a career and to take some social status advantages. However, a significant portion of the participants stated that they could not continue the program due to reasons such as workload, individual responsibilities and lack of financial support. Some suggestions were presented to improve the graduate education process of the teachers based on the results of the study.

Bu araştırmada öğretmenlerin eğitim yönetimi alanında lisansüstü öğrenim görme nedenleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan bu çalışmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri 16 öğretmen ile gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri çözümleme tekniği olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre katılımcılar lisansüstü eğitime yenilik, kariyer ve sosyal olanaklar nedeniyle başvurmaktadır. Bununla birlikte katılımcıların önemli bir bölümü iş yükü yoğunluğu, bireysel sorumluluklar ve ekonomik özendiricilerin azlığı gibi nedenler ile programa devam edemediklerini ifade etmiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak öğretmenlerin lisansüstü eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.