Ortaöğretim Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Kılıç C., Çeliköz M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, vol.14, no.80, pp.45-57, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 80
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17719/jisr.2021.39413
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.45-57
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekâ seviyeleri belirlenerek, duygusal zekânın alt boyutları ile sınıf düzeyleri, anne baba eğitim durumları ve akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel model ile yürütülmüştür. Araştırmada Kocaeli ili evreninde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen 9 Anadolu Lisesi ve 3 Fen Lisesinden küme örneklemi yöntemiyle seçilen 328 öğrenci örnekleme dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde dilen bulgulara göre; öğrenciler toplam duygusal zekâ ile iyi oluş, öz kontrol, duygusallık ve sosyallik alt boyutları açısından ortanın üstü düzeydedir. Öğrenim gördüğü sınıf düzeylerine göre öğrencilerin duygusal zekâları farklılaşmamaktadır. Öğrencilerin hem anne hem de baba eğitim seviyeleri ile toplam duygusal zekâ puan ortalamaları arasında anlamlı fakat zayıf bir ilişki vardır. Son olarak öğrencilerin Duygusal zekâ alt boyutları olan sosyallik, duygusallık, iyi oluş ve öz kontrol boyutları ile akademik başarı arasında anlamlı ancak düşük düzeyde ilişki bulunmaktadır ve bu boyutlar akademik başarılarının sadece % 0,7’sini açıklamaktadır. Araştırmada elde edilen bu bulgular alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmakta ve bir takım öneriler sunulmaktadır.