Attitudes and Innovativeness Level of Pre-School Teachers and Teacher Candidates Towards Mainstreaming


Creative Commons License

Çeliköz M., Kölemen E. B.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1607-1649, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of the study is the examination of relationship between the attitudes of preschool teachers and teacher candidates towards mainstreaming and innovativeness levels. Target population of the study includes teachers working at the preschool institutions in Konya city and its central districts and teacher candidates studying at the Department of Preschool Education, Faculty of Education of Necmettin Erbakan University in 2015-2016 academic year. While sample group consisting of teacher candidates constitutes a total of 213 prospective teachers studying in the 3rd and 4th classes at preschool teacher training program, sample group consisting of teachers constitutes 68 teachers working at state and private education institutions independent and under elementary schools in Konya’s central districts, Selçuklu, Karatay and Meram. In the study based on scanning model, "Opinions Relative to Mainstreaming Scale" and "Individual Innovativeness Scale" were used as data collection tools. According to the findings, attitudes of the teachers and teacher candidates towards mainstreaming were at the “uncertain” level and undesired rank, however, the innovativeness level of teacher candidates were higher than the teachers, while both of the groups were found at a low level in terms of teaching profession. Additionally, while the innovativeness level of the teachers could explain the %20 of the attitudes towards mainstreaming, level of innovativeness of teacher candidates couldn’t predict the attitudes towards mainstreaming and some suggestions were made according to these results.

Bu çalışmanın amacı, okulöncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumları ile yenilikçilik düzeylerinin belirlenmesi ve kaynaştırmaya yönelik tutumları ile yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini 2015 ve 2016 eğitim-öğretim yılında Konya ili, merkez ilçelerine bağlı okulöncesi kurumlarında görev yapan öğretmenler ile yine aynı eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi eğitim fakültesi okulöncesi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından oluşan örneklem grubunu okulöncesi öğretmenliği programında 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 213 öğretmen adayı, öğretmenlerden oluşan örneklem grubunu ise Konya il merkezindeki Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde, bağımsız ve ilkokul bünyesinde bulunan devlet ve özel okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan toplam 68 öğretmen oluşturmaktadır. Tarama modeline dayalı olarak yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak "Yaygınlaştırma Ölçeğine İlişkin Görüşler" ve "Bireysel Yenilikçilik Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Okulöncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının “kararsızım” düzeyinde yer aldığı ve bunun da istenilen düzeyde olmadığı, öğretmen adaylarının yenilikçilik düzeylerinin ise; öğretmenlerden daha yüksek olmakla birlikte iki grubun da öğretmenlik mesleği açısından düşük sevide olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının %20’sini açıklarken öğretmen adaylarının yenilikçilik düzeylerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarını yordamadığı sonuçlarına ulaşılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler getirilmiştir