PROTECTION PRIORITIES BASED ON PHYSICAL FACTORS FOR DISASTERS IN PLANNING -PLANLAMADA AFETLERE YÖNELİK FİZİKSEL FAKTÖRLERE BAĞLI KORUMA ÖNCELİKLERİ


Creative Commons License

Erbesler Ayaşlıgil T., Karahan R., Özdil G. G.

3. BİLSEL INTERNATIONAL SUMELA SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS 06-07 APRIL 2024, TRABZON/TÜRKİYE, III. BILSEL ULUSLARARASI SÜMELA BiLiMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESi , Trabzon, Turkey, 6 - 07 April 2024, pp.1085-1113

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1085-1113
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Uluslararası direktif, eylem planı ve sözleşmelerde tehlikeye maruz kalmayı ve felakete karşı savunmasızlığı önleyen ve azaltan entegre ve kapsayıcı ekonomik, yapısal, yasal, sosyal, sağlıkla ilişkili, kültürel, eğitsel, çevresel, teknolojik, politik ve kurumsal önlemlerin uygulanmasıyla yeni ve mevcut afet risklerini azaltmak amaçlanmaktadır.  Afetleri önleme, zararlarını ve savunmasızlığını azaltmak toplum ve sistemlerin afetler karşısında dirençli olması ile mümkündür. Direncin artırılması bireysel, fiziksel, sosyolojik, ekonomik ve çevresel faktörlerle doğrudan ilişkilidir.

Afet risklerini azaltmak, güvenlik ve direnç kültürü oluşturmak ve temel risk faktörlerini azaltmak bakımından doğal bileşenlerin ortaya koyduğu fiziksel faktörlerin belirlenmesi, bu fiziksel faktörlere dayalı koruma öncelikleri çerçevesinde planlama sürecine entegrasyonunu sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu bildiri, “Fen ve Mühendislik” proje grubu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) “Afet Risk Azaltımı ve Sakınım Planlamasında Peyzaj Planlamanın Yeri ve Önemi” başlıklı, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’nce desteklenen FLO-2023- 5766 proje kodlu, 26.04.2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden araştırma projesi kapsamında üretilmiştir.

Araştırmanın materyal kısmını literatüre dayalı olup; ilgili kitap, makale, bildiri ve araştırmaya yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan basılmış/basılmamış raporlar, araştırma projeleri, lisansüstü tezlerinden oluşmaktadır. Günümüze kadar yapılan bilimsel literatürden yararlanılmış, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatla ilişki kurulmuştur. Kuramsal çatkıda amaç; ulusal ve uluslararası boyutta irdeleme ve değerlendirme, tespitler ve çıkarımlar sağlanmaya dayanmaktadır. 

Abstract

International directives, action plans and conventions aim to reduce new and existing disaster risks through the implementation of integrated and inclusive economic, structural, legal, social, health-related, cultural, educational, environmental, technological, political and institutional measures that prevent and reduce exposure to hazard and vulnerability to disaster.  

Preventing disasters and reducing their damages and vulnerability is possible only if societies and systems are resilient in the face of disasters. Increasing resilience is directly related to individual, physical, sociological, economic and environmental factors. In order to reduce disaster risks, to create a culture of safety and resilience and to reduce the main risk factors, it is of great importance to determine the physical factors revealed by natural components and to ensure their integration into the planning process within the framework of protection priorities based on these physical factors. 

This paper has been produced within the scope of the research project titled "Place and Importance of Landscape Planning in Disaster Risk Reduction and Mitigation Planning" of the "Science and Engineering" project group Undergraduate Student Participatory Research Projects (LIKAP), supported by Yıldız Technical University Scientific Research Projects Coordination Unit Coordinatorship, project code FLO-2023-5766, started on 26.04.2023 and still ongoing. 

The material part of the research is based on the literature; It consists of relevant books, articles, papers and published / unpublished reports, research projects, graduate theses prepared by relevant public institutions and organizations for the research. The scientific literature up to the present day has been utilized and a relationship has been established with the relevant laws, regulations and legislation. In the theoretical framework, the aim is based on national and international examination and evaluation, determinations and inferences.

In this paper, determination of analyses based on natural components and physical factors in terms of protection priorities for disasters, parameters, criteria, sub-criteria and evaluation criteria that should be included in the planning process according to the analysis will be put forward.