EXAMINATION OF STUDENT VIEWS ON DIFFERENT SKETCHING STUDIES IN VISUAL ARTS LESSON


Creative Commons License

Hotaman D.

SOSYAL BILIMLER DERGISI, vol.10, no.79, pp.1209-1221, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 79
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-10-79-02
  • Journal Name: SOSYAL BILIMLER DERGISI
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, International Bibliography of Social Sciences, Index Islamicus
  • Page Numbers: pp.1209-1221
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Education, and therefore learning, is one of the most important variables that enable the individual to know himself, to realize himself, and of course, to be happy. For this purpose, all societies, whether developed or developing, invest in education. One of the types of education is art and art education. Art puts aside the differences, conflicts and oppressions between people and allows them to work on their coexistence skills. In this sense, it can be said that art provides the formation of a universal tool, that is, a common visual language, shared by the whole society in the national sense and the whole world in the universal sense, without discriminating against colour, language, religion or race. Whether people's interest in art is by producing, watching, listening, reading, the situation not only activates emotions and sensitivity in the individual, but also keeps the mental processes of the individual, who are a whole with cognitive and affective aspects, alive. The concept of art education, on the other hand, in a broader sense, defines creative artistic education in and out of school, including all fields and forms of fine arts, and in a narrow sense, the relevant courses in the school. Visual arts education, on the other hand, is a comprehensive educational concept that includes students' knowledge, daily life and information learned in other courses, and aims to establish logical connections between all these knowledges. The aim is to recognize the innate powers of the child at a very young age and to develop them artistically. The aim of this research is to determine the students' views on the realization of sketches using different techniques in the Visual Arts course in the context of Art Education. For this purpose, sketch studies were carried out using four different techniques, and student opinions on semi-structured interview questions at the end of each application, drawings they made in sketchbooks and student diaries were examined and necessary findings were compiled. The findings revealed that the techniques of "collage, print, poster and tale recital with music" used while performing the sketch studies positively affected the students' "motivation, interest, creativity, imagination, enjoyment of the activity and feeling comfortable" in the Visual Arts lesson. Keywords: Education, art, visual arts and arts education

ÖZ Eğitim ve dolayısıyla öğrenme, bireyin kendini tanımasına, gerçekleştirmesine ve tabi ki mutlu olmasını sağlayan en önemli değişkenlerden biridir. Bu amaçla bütün toplumlar, ister kalkınmış olsun, isterse kalkınmakta olsun, eğitime yatırım yaparlar. Eğitim türlerinden biri de sanat ve sanat eğitimidir. Sanat, insanlar arasındaki farklılıkları, çatışmaları ve baskıları bir tarafa bıraktırır ve onların birlikte yaşayabilme becerilerini denemelerini sağlar”. Bu anlamda sanatın, renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, ulusal anlamda tüm toplumun, evrensel anlamda da tüm dünyanın paylaştığı evrensel bir araç, yani ortak bir görsel dilin oluşmasını sağladığı söylenebilir. İnsanın sanata olan ilgisi ister ürün vererek, isterse seyrederek, dinleyerek, okuyarak olsun, bu durum bireyde sadece duyguları ve duyarlılığı harekete geçirmekle kalmamakta, bilişsel ve duyuşsal yönleriyle de bir bütün olan bireyin zihinsel süreçlerini canlı tutmaktadır. Sanat eğitimi kavramı ise, daha geniş anlamda, güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimi; dar anlamda ise okuldaki ilgili dersleri tanımlamaktadır. Görsel sanatlar eğitimi ise, öğrencilerin elde ettikleri bilgileri, günlük yaşantıları ve diğer derslerde öğrendiği bilgileri de içine alan ve tüm bu birikimler arasında mantıklı bağlantılar kurulmasını amaçlayan geniş kapsamlı bir eğitsel kavramdır. Amaç, çocuğun doğuştan getirdiği güçleri çok küçük yaşlarda tanıyıp sanatsal yönde geliştirmektir. Bu araştırmada amaç, Sanat Eğitimi bağlamında, Görsel Sanatlar dersinde uygulanan eskiz çalışmalarının farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilmesine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, eskiz çalışmaları dört farklı teknik kullanılarak gerçekleştirilmiş, her uygulama sonucunda yarı yapılandırılmış görüşme sorularına yansıtılan öğrenci görüşleri, eskiz defterlerine yaptıkları çizimler ve öğrenci günlükleri incelenerek gerekli bulgular derlenmiştir. Elde edilen bulgular, eskiz çalışmaları gerçekleştirilirken kullanılan “kolaj, baskı, afiş ve müzikle masal dinletisi” tekniklerinin, Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin “motivasyonunu, ilgisini, yaratıcılığını, hayal kurmasını, etkinlikten keyif almasını ve kendisini rahat hissetmesi” açısından olumlu etkilediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Eğitim, sanat, görsel sanatlar ve sanat eğitimi