21TH CENTURY SUSTAINABLE EDUCATION MOVEMENTS INVESTIGATION


Bilsel Ç., Bacaksız E.

ICUHTA 2018: International Congress of Usage of High Technology in Arts, vol.2, no.1, pp.58-68, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this article; Research on 21st Century Sustainable Education Centered Movements. The research groups of the research are Maker Movement, STEAM Movement, CoderDojo Movement, MOOC Movement, IoT Movement, Flipped Classroom Movement. The research group consists of young people and minors who learn with the philosophy of never ceasing learning using ever-evolving and changing technology applications. Research data were collected through social media, internet and scientific research. The aim of this study is to examine the education models of sustainable education centered movements. For this purpose, the following questions were sought in the research. The characteristics of the Sustainable Education Centered Movements, their contribution to education and the differences between them were sought. As a result; Sustainable Education-Centered Movements are fast-expanding and progressive innovative trends; Young people of the 21st century guide their children to prepare for today's life and help them to apply the information they have learned in their lives to help prepare methods and practices of Sustainable Education Centered Movements for today's life. If these practices that provide a learning method are appropriate, with content and aimed to gain the desired behavior; it will enable future generations to become individuals who can make a difference and produce in their lives. It is an accepted fact that today's world is the age of information and technology. The change in knowledge and technology requires individuals to adapt to innovations and technology. Methods of Sustainable Education Centered Movements; producing, researching, solution-oriented, resourceful individuals will provide great factors. In line with the results of the researches, in a world where technology is everywhere, Sustainable Education Centered Movement method is the future of tomorrow with the benefits of technology.

Bu makalenin amacı; 21. Yüzyıl Sürdürülebilir Eğitim Merkezli Hareketlerinin İncelenmesi araştırılması üzerinedir. Araştırmanın inceleme grupları Maker Hareketi, STEAM Hareketi, CoderDojo Hareketi, MOOC Hareketi, IoT Hareketi, Flipped Classroom Hareketidir. Araştırma grubu sürekli gelişen ve değişen teknoloji uygulamalarını kullanarak öğrenmeyi asla bırakma felsefesiyle öğrenen gençler ve küçüklerden oluşmaktadır. Araştırma verileri, sosyal medya, internet ortamı, bilimsel araştırmalar yoluyla toplanmıştır. Bu araştırmanın amacı sürdürülebilir eğitim merkezli hareketlerin eğitim modellerinin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Sürdürülebilir Eğitim Merkezli Hareketlerin özellikleri, eğitime katkıları, aralarındaki farklılıklar gibi sorulara cevap aranmıştır. Sonuç olarak; Sürdürülebilir Eğitim Merkezli Hareketlerinin hızlı genişleyen ve ilerleyen yenilikçi akımlar, oldukları; 21. Yüzyılın gençleri, çocukları, öğrencileri günümüz yaşantısına hazırlanmak konusunda rehberlik eder öğrendikleri bilgileri yaşantılarında da uygulayabilmelerini sağlayarak Sürdürülebilir Eğitim Merkezli Hareketlerinin yöntem ve uygulamalarının günümüz hayatına hazırlanmalarında yardımcıdır. Öğrenme yöntemi sağlayan bu uygulamalar uygun, içeriklerle kapsamlı ve istenilen davranışları kazandırmaya yönelik olursa; gelecek nesillerin hayatlarında fark yaratabilecek ve üreten bireyler haline gelmeleri sağlayacaktır. Günümüz dünyasının bilgi ve teknoloji çağı olduğu hepimiz açısından kabul edilen bir gerçektir. Bilgi ve teknolojideki değişim bireylerin yeniliklerle teknolojiye uyumlu hale gelmelerini gerektirmektedir. Sürdürülebilir Eğitim Merkezli Hareketlerin yöntemleri; üreten, araştırmacı, çözüm odaklı, becerikli bireylerin yetişmesine büyük etken sağlayacaktır. Yapılan araştırmaların sonuçları doğrultusunda, teknolojinin her yerde olduğu bir dünyada Sürdürülebilir Eğitim Merkezli Hareket yöntemi teknolojinin getirileriyle birlikte yarının geleceğinin farklı olacağıdır