Announcements & Documents

FBO3042 yerbilimi ders notu 2021
Lecture Note
6/28/2021

FBO3042 yerbilimi ders notu 2021

FB03042_Yer Bilimi_Final_2021.pdf Creative Commons License

mühendislik jeolojisi 2021 yılı ders notu
Lecture Note
6/28/2021

mühendislik jeolojisi 2021 yılı ders notu

DERS NOT LİSTESİ_Müh.Jeo 2021 final....pdf Creative Commons License

FBO2182 yerbilim ders notu 2021
Lecture Note
6/28/2021
EĞİTİM FAKÜLTESİ-YER BİLİM-İklim değişimi
Lecture Note
5/12/2020

·         İklim nedir?

·         İklimleri etkileyen iç ve dış etkenler nelerdir?

·         Sera etkisi nedir?

·         Havanın kirlenmesine yol açan etkenler nelerdir?

·         Atmosferi kirleten sera gazları nelerdir?

·         Atmosferin kirlenmesinde insanın rolü

·         İklimler gerçekten değişiyor mu?

·         İklimin değiştiğini nasıl biliyoruz?

·         Küresel ısınmanın genel etkileri nelerdir?

·         Küresel ısınmanın Avrupa ve Orta Doğu’da sonuçları

·         Yakın tarihteki ve Jeolojik geçmişteki bazı küresel iklim değişimlerine örnekler

·         Atmosfer nedir?

·         Atmosferin genel özellikleri

·         İlk atmosfer nasıldı

·         Volkanlar ile iklimler arasında bağlantı

·         İklimleri etkileyen faktörler

·         El Nino ve iklimler

·         Küresel ve Yerel Rüzgârlar

·         Atmosferin kirlenmesi

YERBİLİMİ-11 İKLİM ve DEĞİŞİMİ.pdf Creative Commons License

İNŞAAT FAKÜLTESİ-MÜH JEO-14-İklim Değişimi
Lecture Note
5/12/2020

·         İklim nedir?

·         İklimleri etkileyen iç ve dış etkenler nelerdir?

·         Sera etkisi nedir?

·         Havanın kirlenmesine yol açan etkenler nelerdir?

·         Atmosferi kirleten sera gazları nelerdir?

·         Atmosferin kirlenmesinde insanın rolü

·         İklimler gerçekten değişiyor mu?

·         İklimin değiştiğini nasıl biliyoruz?

·         Küresel ısınmanın genel etkileri nelerdir?

·         Küresel ısınmanın Avrupa ve Orta Doğu’da sonuçları

·         Yakın tarihteki ve Jeolojik geçmişteki bazı küresel iklim değişimlerine örnekler

·         Atmosfer nedir?

·         Atmosferin genel özellikleri

·         İlk atmosfer nasıldı

·         Volkanlar ile iklimler arasında bağlantı

·         İklimleri etkileyen faktörler

·         El Nino ve iklimler

·         Küresel ve Yerel Rüzgârlar

            Atmosferin kirlenmesi

MÜH JEO 14- İKLİM ve DEĞİŞİMİ.pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ-YER BİLİMİ- Jeolojik ve Topografik Haritalar
Lecture Note
5/5/2020

Harita (Maps)

Ölçek (Map Scales)

Harita projeksiyonları (Map Projetions)

Tematik Haritalar (Thematic Maps Types)

3D Maps

Topografik Haritalar ve Kesitleri (Topographic Maps and Cross-sections)

Jeolojik Haritalar ve Kesitleri (Geological Maps and Cross-sections)

Jeolojik harita örnekleri (Mapping Samples)


YERBİLİMİ-10 TOPOGRAFİK, JEOLOJİK H....pdf Creative Commons License

İnşaat Fakültesi-JEO MÜH- Jeomateryaller
Lecture Note
5/5/2020

Jeomateryaller (Geomaterials)

Yapı Taşı (construction stone)
Agrega (aggregates)
Çimento ve beton (cement & concrete)
Yapı kili (structural clay)
Jips = Alçıtaşı (gypsum)

Cam kumu (glass sand)

Yapı taşları (Construction stone

Boyut Taşı (dimention stone), Dekoratif taş (decorative stone) Zır taşı (armourstone), Rip-Rap malzemesi
İnşaatta kullanılar taş örnekleri Stone Samples for construction)

MÜH JEO-13 mineral kaynakları-yeni.....pdf Creative Commons License

CIVIL ENGINERING DEPARTMENT-ENGINERING GEOLOGY- Soil Investigation-Geological and Geotechnical Studies
Lecture Note
4/28/2020

1- JEOLOJİK ORTAMLAR

2- KAYA VE ZEMİN ORTAMLARI

3- YERİN ARAŞTIRILMASI (JEOLOJİK VE JEOTEKNİK İNCELEME)

4- BÜRO/MASA ÇALIŞMALARI

5- SAHA ÇALIŞMALARI

6- JEOLOJİK, JEOMORFOLOJİK VE JEOFİZİK SAHA ARAŞTIRMALARI

7- KAZI VE SONDAJ ÇALIŞMALARI

8- SONDAJ ÇEŞİTLERİ

9- SONDAJ DENEYLERİ

10- SONDAJ LOGU

MÜH JEO-12 Yer Araştırması.pdf Creative Commons License

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-MÜH JEO- Jeolojik/Topografik harita ve kesitler
Lecture Note
4/18/2020

Harita ve çeşitleri, Projeksiyonlar, Çeşitli harita terimleri, Ölçek kavramı, Topografya harita ve Kesitleri, Jeolojik harita ve kesitleri

Mapping projections, Types, Mapping terms, Scale and types, Topographic maps and cross-sections, Geological Maps and cross-sections

MÜH JEO-11 TOPOGRAFİK, JEOLOJİK HAR....pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ Yer BilimiMineral ve Kayaçlar
Lecture Note
3/23/2020

Mineral ve kayaçlar --- Mineral and rocks

YERBİLİMİ-3 Mineral ve kayaçlar.pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ-Yer Bilimi- Tabakalı kayaçların özellikleri
Lecture Note
3/23/2020

Tabakalı kayaçların özellikleri :

 •Tabaka

•Diskordans ve konkordans
•Transgresyon ve regresyon
•Yatay, düşey ve eğik tabakalar
•Tabaka doğrultu ve eğimi
•Kıvrım
•Kıvrım grupları
•Çatlak, eklem ve fay 
Properties of stratified rocks: 
Bedding
Concordans and discordant 
transgression and regression 
horizontal, vertical and inclined layers
the direction and dip of the layer 
fold
folding types 
cracks, joints and fault


YERBİLİMİ-4 Tabakalı kayaçlar_PDF.p....pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ Yer BilimiAyrışma ve Toprak oluşumu
Lecture Note
3/23/2020

•Ayrışma nedir?

•Ayrışma işlemleri

–Mekanik (fiziksel) ayrışma

–Kimyasal ayrışma

–Biyolojik ayrışma

•Toprak oluşumu

•Çeşitli toprak gruplarını oluşturan başlıca olaylar

YERBİLİMİ-7 Ayrısma ve toprak olusu....pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ Yer bilimi-HİDOJEOLOJİ
Lecture Note
3/23/2020

Küresel su bütçesi, hidrojeoloji, hidrolojik döngü, suyun üç hali, yeraltı suyu ve ilgili kavramları, yeraltı su profili, suyun kullanımı ve kuyular, yeraltı suyunun kirlenmesi, küresel su sorunu ve ülkeler arası tartışma

YERBİLİM-8 hidrolojik döngü.pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ Yer BilimiKITALARIN HAREKETLERİ VE lEVHA TEKTONİĞİ
Lecture Note
3/23/2020

Kıtaların hareketi ve levha tektoniği  -Continental drift and plate tectonics

•   Levha Tektoniği (Plate Tectonics) Kuramı
•   Teorinin tarihsel gelişimi ve -Wegener’in-kanıtları
•   Levha (Plate) nedir?
•   Kabuk ve litosfer
•   Okyanusal ve Kıtasal Levha
•   Levhaları hareket ettiren kuvvetler
•   Diverjan, konverjan levhalar ve transform faylar
•   Okyanuslar ve kıtalar nasıl oluşur?
•   Magma ve depremler nerelerde olur?
•   Denizaltı dağları, sırtları, çukurları vs

YERBİLİMİ-6 Levha tektoniği.pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ Yer BilimYERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Lecture Note
3/23/2020

Yerin genel Özellikleri -Main properties of earth

Yerbilimi-2 Yerin Genel Özellikleri....pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ-Yerbilimi-Giriş
Lecture Note
3/23/2020

Jeolojiye giriş -  introduction to geology

YERBİLİMİ-1-jeolojiye giriş.pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ-Yer Bilimi- Yer hareketleri ve Deprem
Lecture Note
3/23/2020

•Litosfer (taşküre) hareketleri
•Tektonik
•Kuvvet, Stres ve Yamulma (deformasyon?)
•Deprem nedir?
•Depremlerle ilgili tanımlar (merkez üssü, odak, cisim ve yüzey dalgaları, büyüklük, şiddet, sismik büyütme, sıvılaşma, deprem modelleri,
•Deprem ve hayvanlar
•Depremin etkileri
•Faylar

 - Lithospheric movements and earthquake: 

Tectonic Tectonic Forces, stress and strain (deformation?) 
What is earthquake?  Earthquake-related definitions (epicenter, hypcenter, seismic waves, body and surface waves, magnitude, Intensity etc)


YERBİLİMİ-5 LİTOSFERİK HAREKETLER-P....pdf Creative Commons License

EĞİTİM FAKÜLTESİ-Yer Bilimi- Kütle hareketleri ve Şev/Yamaç Duraylılığı
Lecture Note
3/23/2020

  • Kütle hareketlerinin nedenleri
  • Kütle hareketlerinin türleri ve sınıflandırılması
  • Düşme, Akma (Yavaş –Krip-, hızlı), Yatay Yayılma, Kayma, Heyelanlar, Çökme
  • Dengeye etki eden faktörler
  • Yamaç ve şevlerin dengesi
  • Kayma direnciyle ilgili faktörler
  • Kütle hareketlerine karşı önlemler
  • Kütle hareketlerinin incelenmesi
YERBİLİMİ-9 kütle hareketleri ve şe....pdf Creative Commons License

İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-HİROLOJİK DÖNGÜ VE HİDROJEOLOJİ
Lecture Note
10/18/2019

Hidrojeoloji, yeraltı ve yer üstü suları, Hidrolojik Döngü-  Hydrogeology, subsurface and surface waters, Hyrological Cycle

MÜH JEO-10 hidrolojik döngü.pdf Creative Commons License

İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-AYRIŞMA VE TOPRAK OLUŞUMU
Lecture Note
5/23/2019
İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-LEVHA TEKTONİĞİ
Lecture Note
5/23/2019
İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-LİTOSFERİK HAREKETLER VE DEPREM
Lecture Note
5/23/2019
İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-TABAKALI KAYAÇLAR
Lecture Note
5/23/2019
İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-MİNERAL VE KAYAÇLAR
Lecture Note
5/23/2019
İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-Giriş ve konular
Lecture Note
5/23/2019

1.Giriş ve Yerin Genel Özellikleri

YERİN İÇ OLAYLARI (İÇ DİNAMİK)

1.Mineraller ve Kayaçlar
2.Tabakalı Kayaçların Özellikleri
3.Litosferik (taşküre) Hareketler, Deprem ve Tsunami
4.Kıtaların Hareketi ve Levha Tektoniği

YERİN DIŞ OLAYLARI (DIŞ DİNAMİK)

1.Giriş
2.Ayrışma ve Toprak Oluşumu
3.Kütle Hareketleri
4.Hidrojeoloji
5.Topografya, Ölçek, Jeolojik Harita ve kesiti,
6.İnşaatta kullanılan mineral ve kayaçlar

7.Zemine ilişkin çalışmalar
Müh Jeo-1 jeolojiye giriş.pdf Creative Commons License

İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-YERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Lecture Note
5/23/2019

Yerin Genel özellikleri- Earth and its main properties

Müh Jeo-2 Yerin Genel Özellikleri.p....pdf Creative Commons License

İnşaat fakültesi Mühendislik jeolojisi-kütle hareketleri ve şev/yamaç stablitesi
Lecture Note
5/7/2019

•Kütle hareketlerinin nedenleri

•Kütle hareketlerinin türleri ve sınıflandırılması

•Düşme, Akma (Yavaş –Krip-, hızlı), Yatay Yayılma, Kayma, Heyelanlar, Çökme

•Dengeye etki eden faktörler

•Yamaç ve şevlerin dengesi

•Kayma direnciyle ilgili faktörler

•Kütle hareketlerine karşı önlemler

•Kütle hareketlerinin incelenmesi

MÜH JEO-9 kütle hareketleri ve şev ....pdf Creative Commons License

İnşaat mühendisliği Bölümü- Mühendislik jeolojisi dersi-Dış Jeolojik Süreçler (Dış Dinamik)
Lecture Note
4/2/2019

-  Dış olayların genel değerlendirmesi

-  İklim

-  Ayrışma

-  Deniz ve okyanusların genel özellikleri

-  Dış etkenler ve süreçler

MÜH JEO-7 Dış olaylar giriş-PDF.pdf Creative Commons License