ÖĞRETMENLERİN YARATICILIĞI BESLEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Sadıç T., ALCI B.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.10, no.3, pp.1203-1214, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı Sharma ve Sharma tarafından geliştirilen öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışı ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır.Çalışmaya 165 öğretmen katılmıştır. Ölçeğin uyarlanması sürecinde uygun uygulama adımları izlenmiştir. Türkçe ölçek 15 madde, 4 boyuttanoluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi ile 15 maddelik ve 4 boyutlu yapı elde edilmiştir. Ölçek toplam varyansın %65.084’ünü açıklamaktadır. Ölçekte bulunan dört boyutta, açımlayıcı faktör analizi ile sonucunda ortaya çıkan yapıyı doğrulamak amacıyla DFA yapılmış, yapı geçerliği incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda orijinal ölçek ile uyumlu sonuçlar göstermiştir. Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .931 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışı ölçeği (ÖYBDÖ) Türkçe formu geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak öğretmenlerin yaratıcılığı besleme davranışını belirlemede kullanılabilir.