The Examınation Of Textbooks, Workbooks And Teacher’s Guide Books Of Social Studies In Terms Of Learning Styles


Creative Commons License

Şeker M.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.41-56, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

2005 yılında yürürlüğe giren Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda başarılı bir eğitimöğretim

için nitelikli öğrenme ve öğretme stratejilerinin kullanımına vurgu yapılmakta,

öğrencilerin çağın gereksinimlerine göre yetiştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Zamanımızda yükselen değer olarak karşımıza çıkan ve öğrencinin sahip olduğu bireysel

farklılıkların önemine vurgu yaparak her öğrencinin öğrenme stillerinin olduğu gerçeğine

dikkatleri çeken birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda ifade edilen birçok öğrenme stilleri

modeli ile bireyin öğrenmesinin parmak izi gibi farklılık gösterdiği gerçeğinin altı çizilmekte,

bu çalışmaların önemli bir kısmında öğrencilerin görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerinin

olduğu belirtilmektedir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada, okullarda

okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitapları’nın

içeriğinde yer verilen materyallerin öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak hazırlanıp

hazırlanmadığı incelenmiştir. Yapılan incelemede, belirtilen kitapların içeriğinin öğrenme

stillerine yönelik planlı bir anlayışla hazırlanmadığı tespit edilmiş, araştırma sonunda gerekli

öneriler sunulmuştur.