DETERMINATION OF RESIDENTAL DEVELOPMENT AREAS IN DRINKING WATER BASINS WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND ANALYTIC HIERARCHY METHOD: YUVACIK DAM LAKE BASIN EXAMPLE


Creative Commons License

Koç A., Gökgöz T.

TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.154-158

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.154-158
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Agricultural activities in drinking water basins, industrialization and settlements negatively affect water quality and quantity of water. Therefore, planning techniques for sustainable water management in drinking water basins should be determined. In determining the new settlement areas demanded for the zoning planning in drinking water basins, the specific physical properties of the basin should be evaluated. Selection of criterions showing the characteristics of the basin is important for determining the factors affecting water quality and quantity of water and ensuring sustainable water management. The criterions determined in this study are; basin borders, land usage, protected groundwater boundaries, distance to settlement, slope, transportation and river  flood boundary. The spatial analyzes were made using Geographical Information System tools by using the criterion weighted by Analytical Hierarchy Method which is one of the multiple criteria decision making methods and residential development areas were determined in Yuvacık Dam Basin of Kocaeli province.

İçme suyu havzalarındaki tarımsal faaliyetler, sanayileşme ve yerleşimler, su kalite ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, içme suyu havzalarında sürdürülebilir su yönetimi için planlama tekniklerinin belirlenmesi gerekmektedir. İçme suyu havzalarında, imar düzenlemesi için talep edilen yeni yerleşim alanları belirlenirken, havzanın kendine özgü fiziksel özellikleri değerlendirilmelidir. Havzanın karakteristiğini gösteren kriterlerin seçimi, su kalite ve miktarına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için önemlidir. Bu çalışmada belirlenen kriterler; havza koruma sınırları, arazi kullanımı, yeraltı suyu koruma alanları, yerleşim yerine uzaklık, eğim, ulaşım ve dere taşkın sınırıdır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile hesaplanan kriter ağırlıkları kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi araçlarıyla mekânsal analizler yapılmış ve Kocaeli ili Yuvacık Baraj Gölü Havzasında konut gelişim alanları belirlenmiştir.