OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ GÖZÜNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Eran Türedi N., Bavlı B.

VII. International Congress on Education and Social Sciences, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Güzelyurt
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin sürdürülebilir çevre eğitimine dair bilgi ve tecrübelerinin tespit edilmesi

amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılı Düzce il ve ilçelerinde

görev yapan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ve anasınıflarında 36-68 ay arası çocuklara eğitim veren

10 okul öncesi öğretmenini kapsamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji)

modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak kamuda çalışan (anaokulu ve

anasınıfı), farklı çalışma deneyimleri ve eğitim geçmişleri olan, farklı yaş gruplarıyla çalışan öğretmenler

seçilmesine özen gösterilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen öğretmenlere

yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlerin sürdürülebilir çevreye yönelik

görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanan görüşme sorularında, sürdürülebilir çevreye yönelik konunun; hedef,

içerik, öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili görüşlerinin belirlenmesi ve okul öncesi çocuklarının

ilgili konunun öğretiminde yaşanılan zorluklar ve daha etkili bir şekilde nasıl öğretileceğine dair öğretmen

görüşlerini içermektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda vermiş oldukları cevaplar içerik

analizi tekniği ile analiz edilerek kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında

ulaşılan sonuçlarına göre katılımcıların; okul öncesi eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme ve

değerlendirme boyutlarının sürdürülebilirlik çevre eğitimi açısından yeterli düzeyde olmadığı dolayısıyla 21.

yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek için gerek duyulan becerilere göre programın yeniden gözden

geçirilmesi sonucuna varılmıştır.