Kentsel bir politika olarak küreselleşen kentlerin mekan pazarlama stratejilerinin değerlendirmesi


KURTARIR E.

Other, pp.87, 2006

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2006
  • Page Numbers: pp.87
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Place marketing approach is used for multiple purposes such as attracting entrepreneurs, tourists, institutions, activities and similar elements to cities by creating a favorable image for places. Today, cities try to attract tourists, investments, companies and skilled labor and find new markets for exports. For this purpose, cities adopt tools of strategic marketing management and conscious branding. This study discusses European examples of city marketing strategies which gain increased importance as a result of differentiation of competitive conditions in global level and deindustralization process as well. Since place marketing approach is a strategy required for competitive environment in globalization process, case studies selected for this study are central European cities which are gama cities including Istanbul, developing and implementing new capacities that they do not have by using place marketing techniques in order to integrate with the global system and targeting to win global actors by creating attractive urban environment. In the theoretical part of the study, a number of concepts such as urban competitiveness, local economic development, cultural cynosures and creative labor force are explained. In the third part of the thesis, case selection criteria are defined and in the fourth and fifth sections, marketing processes of Berlin and Barcelona are explained as two selected case studies. In the conclusion part, data put forward by the concepts explained and cases examined are discussed. Keywords: Place marketing, city marketing, image, urban competitiveness, globalizing cities, attractive city, organizing capacity.

Mekan pazarlama yaklaşımı; mekan için olumlu imaj yaratılarak girişimcilerin, turistlerin, kurumların, etkinliklerin ve benzeri öğelerin mekana çekilmesi gibi farklı amaçlarla kullanılmıştır. Bugün de kentler turistleri, yatırımları, şirketleri ve yetenekli işgücünü mekanlarına çekmeye ve ayrıca ihracat için yeni pazarlar bulmaya çalışmaktadırlar. Bu amaçla kentler stratejik pazarlama yönetimi araçlarını kullanmakta ve mekanlarını marka haline getirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada; küresel ölçekte rekabet koşullarının farklılaşması ve endüstrisizleşme süreçlerinin sonucunda gittikçe önem kazanan kent pazarlama stratejilerinin Avrupa örneklerinin değerlendirmesi yapılmaktadır. Mekan pazarlama yaklaşımı küreselleşme sürecinde yaşanan rekabet ortamında gerek duyulan bir strateji olduğu için bu çalışmada seçilen örnek kentler, küreselleşme sürecinde İstanbul'un da içinde yer aldığı gama kentler statüsünde yer alan ve küresel sisteme eklemlenebilmek için sahip olmadıkları yeni kapasiteleri mekan pazarlama tekniklerini de uygulayarak geliştiren ve çekici kent ortamı yaratarak küresel aktörleri kazanmayı hedefleyen merkez Avrupa kentlerinden seçilmişlerdir. Çalışmanın kuramsal bölümünde kavramın açıklanmasında yararlanılan kentsel rekabet ortamı, yerel ekonomik gelişim, kültür odakları ve yaratıcı işgücü yaklaşımları açıklanmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde örnek alan seçiminin dayandığı ölçütler belirtilmekte dördüncü ve beşinci bölümlerde de seçilen Berlin ve Barselona kentlerinin kenti pazarlama süreçleri anlatılmaktadır. Sonuç bölümünde de araştırılan kavramın ve incelenen örneklerin ortaya koyduğu veriler tartışılmaktadır. Anahtar kelimeler: Mekan pazarlama, kentlerin pazarlanması, imaj, kentsel rekabet, küreselleşen kentler, çekici kent, organizasyon kapasitesi.