Bir planlama sorunsalı olarak kültür ve kent


KURTARIR E.

Other, pp.256, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.256
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Space and culture relation or planning and culture relation are being evaluated by different disciplines from different perspectives. However, planning, space and culture relation has been discussed by few studies. Especially, there are not any studies, which discuss faith?place?planning relation, in Turkey. Faith, evaluated as a component of culture, discussed as identity problematic. Additionally, because of their implicit political characters, space and place concepts have been discussed by urban policy perspective. Culture, faith and identity concepts have been evaluated with space, policy and human rights dimensions. Role of place, in terms of sustaining cultural identity, has been discussed by faith group's "place making" and "meaning making" practises. It has been discussed, culture and place relation, in the field of ?faith?, ?sacred place? and ?place of worship? concepts, in this study. The importance of cultural identity phenomenon in the context of human rights and for the sustainability of cultural identity what are the inevitable spatial and organizational components have been evaluated by the fieldworks and observations in İstanbul and United Kingdom. Focus groups are Armenian Orthodox, Greek Orthodox and Alevi?Bektashis in İstanbul and Turkey origin Sunni faith groups and Alevis in UK. With the evaluation of in?depth interviews and participant observations, these five different religious group?s place making practises tried to be explored in two different countries. Spatial adjustments of these groups, in order to sustain their cultural identity, have been analysed within their narratives and discourses by interpretive approach. This dissertation is a pioneer study to explore focused faith group?s geography, in its field. This study is the first study that haS identified geographical distribution of Alevi?Bektashi culture in the selected geographies. This study is targeting to contribute the other disciplines with open discussion platform. Planning can take an active and positive role in social issues, like identity conflicts, cultural rights struggles, establishing democratic society processes and longing for democratic regime issues. In addition, it should have understood that place is the inevitable component for cultural identity. Because of these reasons, this dissertation seeks to contribute to exit out of the passive role of planning discipline and profession.

Mekan ve kültür ilişkisi ya da planlama ve kültür ilişkisi çok çeşitli açılardan farklı disiplinler tarafından değerlendirilmektedir. Fakat planlama, mekan ve kültür ilişkisi ise çok az sayıda eserde birlikte ele alınmıştır. Özellikle Türkiye'de inanç-mekân-planlama ilişkisini konu eden yazına rastlanamamaktadır. Bu tez çalışmasında değerlendirilen bir kültür bileşeni olarak inanç, bir kimlik sorunsalı olarak ele alınmıştır. Öte yandan mekân ve yer kavramlarının içerdiği siyasa sebebiyle konu kentsel siyaset açısından da tartışılmıştır. Kültür, inanç ve kimlik kavramları, mekân, siyaset ve insan hakları boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Kültürel kimliğin devamlılığı açısından mekanın rolünü, inanç gruplarının mekan oluşturma ve anlam yükleme pratikleri üzerinden değerlendirmiştir. Çalışma, temel olarak kültür ve mekân ilişkisini inanç, kutsal mekan ve kavramsallaştırması içinde ele almaktadır. Bu aşamada da ?kültürel kimlik? olgusunun insan hakları bağlamındaki önemine ve sürdürülebilmesi için vazgeçilmez olan mekân ve örgütlenme bileşenlerinin neler olduğuna İstanbul'da ve İngiltere'de gerçekleştirilen saha çalışmaları ve tespitler üzerinden değinilmektedir. Saha çalışmalarında incelenen kültürel inanç grupları İstanbul'da Rum Ortodokslar, Ermeni Ortodokslar ve Alevilerdir. İngiltere'de incelenen gruplar ise Türkiye'den göç etmiş inanç grupları olan Aleviler ve Sünni cemaatlerdir. Derinlemesine mülakatlarla ve katılımcı gözlemlerle keşfedilmeye çalışılan iki farklı ülkedeki beş farklı inanç grubunun mekânsal düzenlemeleridir. Saha çalışmasında elde edilen kendi anlatımları ve söylemleri incelenerek yorumlayıcı bir bakışla kültürel sürdürülebilirlik açısından mekan oluşturma süreçleri ele alınmıştır. Tez çalışması, hedef inanç gruplarının coğrafyasının tespit edilmesi konusunda alanında öncü bir çalışmadır. Özellikle günümüz Alevi-Bektaşi kültürünün mekansallaşması konusunda, seçilmiş coğrafyalarda tespitlerde bulunan alanında ilk çalışmadır. Bu tez çalışması, açtığı tartışma ortamı ile meslek alanı dışında kalan disiplinlere de katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Planlama mesleği kimlik çatışmaları, kültürel hak mücadeleleri, demokratik bir toplum kurulması süreçleri ve demokratik rejim özlemi gibi sosyal konularda etkin rol üstlenebilmelidir. Ayrıca mekân kültürel kimliğin vazgeçilemez bir parçasıdır. Bu sebeplerle bu tez çalışması planlama mesleğinin ve disiplininin edilgen rolünün dışına çıkabilmesine katkı sağlamaya çalışmaktadır.