Indoor navigation network models: A comparative investigation


Creative Commons License

Bilgili A., Şen A., Başaraner A. M.

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, vol.9, no.2, pp.108-126, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays, the use of outdoor navigation applications is quite common. For indoor navigation, this case is still an emerging application due to the lack of use of a standardised positioning equipment, higher costs, accuracy issues, the more complex structure of indoor spaces and the fact that a comprehensive network model to support indoor navigation for floor-level paths and non-level paths and the studies on the computation of routes are not fully developed yet. Due to the degree of complexity of indoor spaces vary depending on the non-standard structures of buildings and the freedom of movement capability is in a wide spectrum, different navigation networks can be generated. In this study, the Medial Axis Transform (MAT) based methods and the Visibility Graph (VG) based network model that originates from isovists theory which are the prominent navigation network models in the literature are generated in the building information model of Yildiz Technical University Civil Engineering Faculty building by utilizing the two-dimensional floor plans of the building and a new approach is proposed based on the VG model by restricting the line of sight between sub-corridors of indoor space and combining it with the MAT. The usability of these navigation network models is compared in terms of the shortest distance and the fewest turns made on the route. The findings of the experimental study showed that the VG based network model which is shown in previous studies to be correlated with human perception enables a mean of 1.17 m shorter distances and 0.20 times fewer turns than the compared routes compared to closest network model. The statistical tests demonstrated that the proposed hybrid approach does not differ significantly from VG thus can be used instead of VG based model for various scenarios.

Günümüzde açık alanlarda kullanılan navigasyon uygulamaları oldukça yaygındır. İç mekânlarda ise bu durum herkes tarafından kabul görmüş standart bir konumlama donanımının kullanılmaması, daha yüksek maliyet, doğruluk sorunları, iç mekânın yapısının dış mekânlara kıyasla karmaşıklık göstermesi ve iç mekân navigasyonunu kat düzeyi ve katlar arası düzeyde destekleyecek kapsayıcı ağ modelleri ve rota hesaplamalarına yönelik çalışmaların yeterince olgunlaşmamış olması nedeniyle henüz gelişme aşamasındadır. İç mekânların standart olmayan yapısına bağlı olarak karmaşıklık derecesinin değişkenlik göstermesi ve iç mekân içerisindeki hareket kabiliyetinin geniş bir spektrumda olması nedeniyle farklı navigasyon ağ modelleri oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada literatürde öne çıkan Orta Eksen Dönüşümü (OED) tabanlı ağ modelleri ve eş görünüm alanları teorisinden yararlanarak geliştirilen Görünürlük Çizgesi (GÇ) tabanlı ağ modeli, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi binasına ilişkin kat planları kullanılarak üretilen yapı bilgi modeli üzerinde uygulanmış, alt koridorlar arasında görüş alanı sınırlaması getirilerek GÇ ve OED kombinasyonuyla yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Elde edilen modellerin kullanılabilirlikleri en kısa mesafe ve rotalar üzerinden yapılan dönüş sayısı kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmaya ilişkin bulgular, literatürde insan algısı ile ilişkili olduğu gösterilen GÇ’nin karşılaştırılan rotalar için en yakın ağ modeline göre mesafelerin ortalama 1.17 m kısalmasını ve dönüş sayılarının 0.20 kez azalmasını sağladığını göstermiştir. İstatistiki test sonuçları, önerilen hibrit yöntemin GÇ’den anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını ve çeşitli senaryolar için GÇ tabanlı ağ modeli yerine kullanılabileceğini göstermiştir.