Meme Kanser Kök Hücrelerinde Notch Sinyal Yolağının İnhibisyonunda Güncel Yaklaşımlar


Arı S.

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), no.1, pp.235-245, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the world, breast cancer is at the top of the list in deaths due to cancer in women. Although treatments such as chemotherapy, radiotherapy, hormonal therapy are used for the treatment of breast cancer, metastasis and recurrence are frequent cases. The most striking factor in the inability to effectively breast cancer treatment is cancer stem cells, which form a small population of tumor tissue. Studies on the elimination of breast cancer stem cells involve approaches that may be effective on developmental signaling pathways that play a critical role in the forming of stem cell characteristics. One of the most important developmental signaling pathways, the Notch signaling pathway is highly effective on apoptosis, proliferation, angiogenesis and differentiation mechanisms in breast cancer stem cells. Recent studies indicate that inhibition of the Notch signaling pathway, which plays a critical role in the characterization of cancer stem cells, is important for effective treatment approaches. In this review, different approaches will be discussed for inhibition of Notch signalling pathway in breast cancer treatment and methods that may be useful for efficient cancer treatment.

Dünyada kadınlarda kanser sebepli ölümlerde meme kanseri en üst sıralarda yer almaktadır. Kemoterapi, radyoterapi, hormonal tedavi gibi yöntemler meme kanserinin tedavisi için kullanılmasına rağmen metastaz ve nüks sıkça karşılaşılan durumlardır. Meme kanseri tedavisinin etkin olarak sağlanamamasında en çarpıcı etken tümör dokusundaki ufak bir popülasyonu oluşturan kanser kök hücreleridir. Meme kanser kök hücrelerinin eliminasyonu konusundaki çalışmalar kök hücre özelliklerinin ortaya çıkmasında kritik rol oynayan gelişimsel sinyal yolakları üzerinde etkili olabilecek yaklaşımları içermektedir. Gelişimsel sinyal yolaklarından en önemlilerinden biri olan Notch sinyal yolağı meme kanser kök hücrelerinde apoptoz, proliferasyon, anjiyogenez ve farklılaşma mekanizmaları üzerinde oldukça etkilidir. Güncel çalışmalar kanser kök hücrelerinin karakteristiğinde kritik rol oynayan Notch sinyal yolağının inhibisyonunun etkili tedavi yaklaşımları için önemli olduğunu göstermektedir. Bu derlemede meme kanserinin tedavisinde Notch sinyal yolağının inhibisyonu için getirilmiş farklı yaklaşımlar ele alınacak ve gelecekte etkin kanser tedavisinin geliştirilmesinde faydalı olabilecek yöntemler tartışılacaktır.