AN EXAMINATION ON THE TALES COMPILED FROM BİNGÖL REGION IN TERMS OF CHILD EDUCATION


Kayman F., Esendemir N.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.75-92, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The fairy tale has an important place in the child’s life. Because the fairy talks to the spirit of the child and his world of imagination; contributes to the cognitive, linguistic and developmental needs. The children who tries to realize in the fairy tale what they can not do it in real life, decorates their world of imagination with fairy tales. It is not possible to deny the important role that the fairy tales have in children’s education. Through the tales, the child learns human characters, knows himself, develops self-confidence. He also gets to know good, evil, liar, honest, benevolent, selfish, beautiful, ugly fairy tale heroes. He acts according to this, thinking that the righteous, the good, the benevolent, the honest will always win, and shapes his personality accordingly. This situation affects children’s psychological and personality development. Bingöl province was selected as an example for the compilation phase of the study. Bingöl is a settlement in the eastern part of Turkey where the rural population is high. This city, in which the oral culture has been shown vividly, has been deemed suitable for fairytale compilation. The aim of this study is to examine the contribution of the tales collected from the Bingöl region to the education of children. For this purpose, a total of 54 stories were collected from 26 sources in Bingöl province center and the villages connected to the center, between June and September monthsof 2010. During the compilation, the voice recorder was used with the approval of the participants and the conversations were recorded. In the study that is designed by the qualitative research method, the data obtained by the interview form and was analyzed by descriptive analysis technique. In this study, an example for each tale type is given and the prominence of the fairy tales in terms of child education is discussed. As a result of the study, it is seen that the fairy tales in Bingöl region are getting weaker, and forgotten due to written culture and mass media tools. The fact that the oral traditions are known and explained by less and less people is often expressed by the source persons. In accordance with the basic principles of child development, fairytale texts are examined by researchers. It has been found that the content and language characteristics of the compiled tales provide positive contributions to children’s mental, linguistic and personality development.

Masal, çocukluk döneminde önemli bir yere sahiptir. Çünkü masal, çocuğun ruhuna ve hayal dünyasına hitap eder; bilişsel, dilsel ve gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunar. Günlük hayatta yapmak isteyip de yapamadıklarını masalla gerçekleştirmeye çalışan çocuk, hayal dünyasını masal ile süsler. Çocuk eğitiminde masalın sahip olduğu önemli rolü kabul etmemek mümkün değildir. Masallar aracılığıyla çocuk, insan karakterlerini öğrenir, kendini tanır, özgüvenini geliştirir. İyiyi, kötüyü, yalancıyı, dürüstü, yardımseveri, bencili, güzeli, çirkini masal kahramanları sayesinde öğrenir. İyilik yapanın, doğru olanın, güzel düşünenin, yardımseverin, dürüstün her zaman kazançlı çıkacağını düşünerek ona göre hareket eder ve kişiliğini ona göre şekillendirir. Bu durum, masalların çocuğun psikolojik ve kişilik gelişimine etkisini göstermektedir. Çalışmanın derleme aşaması için ulaşılabilir örnekleme yoluyla Bingöl ili seçilmiştir. Bingöl, ülkemizin doğusunda bulunan ve kırsal nüfusun fazla olduğu bir yerleşim yeridir. Sözlü kültürün canlı bir şekilde kendini gösterdiği bu şehir, masal derlemesi için uygun görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Bingöl yöresinden derlenen masalların çocuk eğitimine katkısını incelemektir. Bu amaçla 2010 yılı Haziran-Eylül ayları arasında Bingöl il merkezinde ve merkeze bağlı köylerde 26 kaynak kişiden toplam 54 masal derlenmiştir. Derleme esnasında katılımcıların da onayı alınarak ses kayıt cihazı kullanılmış ve konuşmalar kaydedilmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle tasarlanan çalışmada görüşme formuyla elde edilen veriler, betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Bu çalışmada, her masal türüne bir örnek verilerek masalın çocuk eğitimi açısından önemi ele alınmıştır. Çalışma sonucunda Bingöl yöresinde masal türünün gitgide zayıfladığı, yazılı kültür ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları karşısında unutulmaya yüz tuttuğu görülmüştür. Bir sözlü kültür ürünü olarak dilden dile aktarılan masalların her geçen gün daha az insan tarafından bilinip anlatıldığı gerçeği, kaynak kişiler tarafından sıkça ifade edilmiştir. Çocuk gelişiminin temel ilkelerine uygun olarak masal metinleri, araştırmacılar tarafından irdelenmiş; derlenen masalların içerik ve dil özelliklerinin, çocukların zihinsel, dilsel ve kişilik gelişimlerine olumlu yönde katkılar sağladığı tespit edilmiştir.