Küresel Dinamikler Bağlamında Dünden Bugüne Kadın ve Aile.


Creative Commons License

Doğan S.

Ulsulararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudus, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, no.1

  • Basıldığı Şehir: Kudus
  • Basıldığı Ülke: İsrail

Özet

Kadınların modern du¨nyaya dahil olus¸u, ekonomik o¨zgu¨rlu¨klerini elde etmelerine dayanır. Bu nedenle tarihsel su¨rec¸te kadın is¸gu¨cu¨nden bahsetmek gerekmektedir. Kadınlar, tarihsel su¨rec¸ ic¸inde, her do¨nemin s¸art ve niteliklerine go¨re degˆis¸en bic¸im ve statu¨lerde c¸es¸itli ekonomik faaliyetlere katılmıs¸ olmalarına kars¸ın, ilk kez Sanayi Devrimi ile birlikte, “u¨cretli” olarak ve “is¸c¸i” statu¨su¨ altın- da c¸alıs¸ma yas¸amı ic¸inde yer almıs¸lardır. Kadınların modern du¨nyada babalar ve kocalar kars¸ısında elde ettikleri bu ekonomik, hukuksal ve simgesel bagˆımsızlık, bireysellik ve tam vatandas¸lık, evlilikten sakınmayı ya da evliligˆe son vermeyi im- kanlı kılması kadınları bir kurum olarak evliligˆe daha az bagˆımlı hale getirmis¸tir. Modernist paradigma toplumsal yas¸antının birbirini takip eden evreler halinde ‘daha iyi’ye dogˆru ilerledigˆini varsayar. Fakat go¨ru¨nen o ki bu varsayım, yas¸am pratikleriyle as¸ikar bir tezat olus¸turmaktadır.

Bu c¸alıs¸mada ku¨resel bagˆlamda tecru¨be edilen teknolojik, ekonomik ve demogra k degˆis¸im ve etkiles¸imler neticesinde bugu¨nku¨ tanımına bu¨ru¨nen kadın ve ailenin evriminin ardında yatan nedenleri c¸es¸itli ac¸ılardan analiz etmek ve bu durumun dogˆurdugˆu sonuc¸ları degˆerlendirmek amac¸lanmaktadır. Kadın ve aile kavramının o¨nemini idrak ederek geri do¨nu¨s¸u¨ olmayan bir noktaya gelmeden evvel sahip oldugˆumuz/olacagˆımız aile kurumumuzu iyiles¸tirmede ve muhafaza etmede gereken tedbirleri almanın yolları aras¸tırılmıs¸tır.