Teachers’ Views on Posters Used In Teaching Turkish as a Foreign Language


Creative Commons License

Sallabaş M. E., Tekin E.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.31-39, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Interest to Turkish Teaching as a foreign language is gradually rising in our country and all around the world in according to Turkey’s position in international relations, current migration movements and the aim of internationalization of the universities. With this increasing interest, materials are being developed in order to make language teaching better and more effective. It is expected that the developed materials will be capable of fulfilling the qualifications of the students in accordance with the principles of language teaching. Although the materials used in language learning classes are primarily used in textbooks, it is seen that teachers and students need alternative course materials. One of the teaching materials that have been used frequently in education for a long time is the posters. They are generally easy to be used because they contain visuals and are placed in educational environments where students are located. It is aimed that the posters provide the students with the basic knowledge as a wole which is important to learn especially in the language education, and to attract students’ attention by being interesting. The aim of this study is to evaluate 25 posters prepared by Yunus Emre Institute in order to improve vocabulary in teaching Turkish as a foreign language according to teachers' views. The data of the study were obtained by focus group interview with 10 teachers working in Yildiz Technical University and Istanbul Aydin University TOMER institutions. The qualification levels of posters as instructional materials were evaluated by descriptive analysis according to the views of the teachers. Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, teaching materials, posters, teachers’ views.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilgi, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki konumu, yaşanan göç hareketleri ve üniversitelerdeki uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Artan bu ilgi ile dil öğretiminin daha iyi, daha etkili olmasının sağlanması amacı ile materyaller geliştirilmektedir. Geliştirilen materyallerin dil öğretiminin ilkelerine uygun ve öğrencilere kazandırılacak yeterlilikleri gerçekleştirecek nitelikte olmaları beklenmektedir. Her ne kadar dil öğrenme sınıflarında öncelikli kullanılan materyaller ders kitapları olsa da günümüzde öğretmen ve öğrenciler tarafından alternatif ders materyallerine de ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Uzun zamandır eğitimde sıkça kullanılan öğretim materyallerinden biri de posterlerdir. Genellikle görseller içerdikleri ve öğrencilerin bulundukları eğitim ortamlarına yerleştirildikleri için kullanılabilirlikleri kolaydır. Posterlerin özellikle dil eğitiminde öğrenilmesi önemli olan temel bilgileri, bir bütün içerisinde ve görsellerle ilgi çekicilik katarak öğrencilere sunması hedeflenir. Bu araştırmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsünün yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime bilgisini geliştirmeye yönelik hazırladığı 25 adet posterin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmanın verileri, Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER ve İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER kurumlarında görev yapan toplam 10 öğretmenle odak grup görüşmesi yapılarak elde edilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda posterlerin öğretim materyali olarak yeterlilik seviyeleri betimsel analiz yapılarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, öğretim materyalleri, posterler, öğretmen görüşleri.