DBYBHY-2007'ye Göre Moment Aktaran Bulonlu Birleşimlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi


Creative Commons License

Yılmaz O. , Bekiroğlu S.

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.383-394

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.383-394

Özet

%XoDOÕúPD'HSUHP%|OJHOHULQGH<DSÕODFDN%LQDODU+DNNÕQGD<|QHWPHOLN-¶GHEHOLUWLOHQWDNYL\HVL]DOÕQ OHYKDOÕEXORQOXWDNYL\HOLDOÕQOHYKDOÕEXORQOXYHDOÕQOHYKDVÕ]EXORQOXELUOHúLPLQPRQRWRQLN\NOHPHDOWÕQGD VRQOXHOHPDQODUDQDOL]LLOHSHUIRUPDQVODUÕQÕGH÷HUOHQGLUPHVLQLDPDoODPDNWDGÕU+HUELUELUOHúLPD\QÕúDUWODU DOWÕQGD)(0$-350 5HFRPPHQGHG6HLVPLF'HVLJQ&ULWHULDIRU1HZ6WHHO0RPHQW-)UDPH%XLOGLQJV ¶\HJ|UH WDVDUODQPÕúWÕU6RQOXHOHPDQODUPRGHOOHPHOHULQLQGR÷UXOX÷XOLWHUDWUGHQDOÕQDQLNLDGHWDOÕQOHYKDOÕELUOHúLPLQ GHQH\VHOYHQPHULNVRQXoODUÕNXOODQÕODUDNEXoDOÕúPDQÕQVRQXoODUÕLOHNDUúÕODúWÕUPD\ROX\ODJ|VWHULOPLúWLU $QDOL]OHUGHGR÷UXVDOROPD\DQPDO]HPHYHJHRPHWULGH÷LúLPOHULGLNNDWHDOÕQPÕúWÕU%LUOHúLPOHUGHNLEXORQNRORQ NLULúJLELSDUoDODUDUDVÕQGDNLWHPDVGXUXPODUÕGR÷UXVDOYH\DGR÷UXVDOROPD\DQRODUDNGLNNDWHDOÕQPÕúWÕU6|] HGLOHQ EX o ELUOHúLPLQ SHUIRUPDQVODUÕ KDVDU GXUXPODUÕ Hú GH÷HU YRQ-0LVHV  SODVWLN úHNLO GH÷LúWLUPH GD÷ÕOÕPODUÕ\NWDúÕPDNDSDVLWHOHULPRPHQW–G|QPHH÷ULOHULEDúODQJÕoG|QPHULMLWOLNOHULEXORQODUGDNLHQ E\N Hú GH÷HU YRQ-0LVHV  JHULOPH GH÷HUOHUL EDNÕPÕQGDQ NDUúÕODúWÕUÕODUDN GH÷HUOHQGLULOPLúWLU $QDOL]OHU VRQXFXQGDDOÕQOHYKDOÕELUOHúLPOHULQNLULú]HULQGHELUOHúLPE|OJHVLQGHQX]DNWDKDVDUJ|UG÷J|UOPúWU )DNDWDOÕQOHYKDVÕ]ELUOHúLPGHEXKDVDUNRORQEDúOÕ÷ÕQGDQHQX]DNWDRODQEXORQVÕUDVÕQGDNLULúHQNHVLWLQGH ROGX÷XJ|UOPúWU6RQXoRODUDNWDNYL\HOLDOÕQOHYKDOÕELUOHúLPLQGL÷HUELUOHúLPOHUHJ|UHGDKDJYHQLOLUROGX÷X J|UOPúWU
 
Anahtar Kelimeler:$OÕQOHYKDOÕELUOHúLP$OÕQOHYKDVÕ]ELUOHúLP'R÷UXVDOROPD\DQDQDOL]