Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Genç Y., Balyer A.

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.18, no.1, pp.97-121, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılarak yürütülmüştür. Bu araştırma kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinin çeşitli ilçelerinde görev yapan, farklı sendikalara bağlı veya hiçbir sendikaya üye olmayan 9’u kadın 16’sı erkek olmak üzere toplam 25 okul yöneticisi ve öğretmen ile görüşülmüştür. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Bu araştırmada verilerin toplanması yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilen verileri analiz etmek için içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre okul yöneticisi ve öğretmenler tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamının dar olması, tüm öğretmenleri kapsamaması ve özlük haklar ile ilgili gerekli düzenlemelerin kanunda yer almaması bakımından beklentileri karşılamamış ve yetersiz bulunmuştur. Araştırma kapsamında Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı da sadece yazılı sınav olması bakımından gerçek bir ölçme sağlayamayacağı noktasında eleştirilmiştir. Öğretmenlik kariyer basamakları uygulaması bazı katılımcılar tarafından öğretmenleri ayrıştırıp rekabete soktuğu, ekip ruhunu ortadan kaldırdığı ve okul iklimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle problem olarak görülmektedir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun gerekli düzenlemeler yapılarak kapsamının beklentileri karşılayacak şekilde genişletilmesi ve öğretmenleri ilgilendiren tüm konulara öğretmenlerin de görüşleri alınarak kanun içinde yer verilmesiyle tam bir meslek kanunu oluşturulmasının gerektiği değerlendirilmiştir.