AMERICANIZATION OF COMMUNICATION


Günay İ. E.

Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.19-42, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Communication has developed on the basis of economic structures and within the bundle of social, political and cultural relations. The development of communication technologies has had a positive impact on both the economy and global life, but the fact that the communication networks, which started at the end of industrialization and reached the highest level with the transition to consumption order, have surrounded the whole world, resulting in the service of the economy, in other words, the system under the roof of progress. In our study, it will be shown that since the second half of the 20th century, America, which has technological superiority, has tried to inject its own values by providing a one-way flow of information to the rest of the world in an unequal way with its communication technologies. While America establishes a cultural hegemony on the basis of economy with the communication networks it wraps the world with the rest of the world in harmony with the system, its communication has become Americanized by providing a one-way flow of information. In this context, the process of outward expansion of trade over the bourgeoisie in the feudal period and the effects of the printing press that prepared the Enlightenment period and the telegraph and television afterwards will be explained on the basis of the development and spread of communication. In addition, it will be tried to show that communication is actually Americanized by revealing the main lines of the approach to the worldization and globalization of communication.

İletişim ekonomik yapıların temelinde ve toplumsal, politik ve kültürel ilişkiler yumağı içinde gelişmiştir. İletiş im teknolojilerinin gelişimi başta hem ekonomiyi hem de küresel yaşamı olumlu etkilemiştir ancak sanayileşmenin sonunda başlayan ve tüketim düzenine geçilmesiyle en üst seviyeye ulaşan iletişim ağlarının tüm dünyayı sarması, ilerleme çatısı altında iletişime değil ekonomiye başka bir deyişle sisteme hizmet etmesi sonucunu doğurmuştur. Çalışmamızda 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojik üstünlüğe sahip Amerika’nın sahip olduğu iletiş im teknolojileriyle eşitlikçi olmayan bir şekilde dünyanın geri kalanına enformasyonun tek yönlü akışını sağlayarak kendi kültürel değerlerini enjekte etmeye çalıştığı gösterilecektir. Amerika sistemle uyumlu bir şekilde dünyanın geri kalanına dünyayı sarmaladığı iletişim ağlarıyla, ekonomi temelinde kültürel bir hegemonya kurarken, aslında bilginin tek yönlü akışını sağlamasıyla iletişimi Amerikanlaşmıştır. Bu bağlamda feodal dönemde burjuva üzerinden ticaretin dışa doğru açılım süreci ve Aydınlanma dönemini hazırlayan matbaa ve sonrasında telgraf ve televizyonun etkileri iletişimin gelişimi ve yayılması temelinde açıklanacaktır. Sonrasında iletişimin dünyasallaşması ve küreselleşmesi yaklaşımlarının ana hatları ortaya konarak iletişimin aslında Amerikanlaştığı gösterilmeye çalışılacaktır