"PHOTOGRAPHY" and PHOTO REALITY MEANING IN ART


Creative Commons License

Işık M.

Asos Journal, the Journal of Academic Social Sciences, no.55, pp.268-278, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The desire to bring a visual and aesthetic structure by bringing together the visual objects that are the subject of photography is the common interest of every artist. The impressions we have obtained from the photograph of a section of the imagination or of a natural scene are not only visual evidence of the moment, but also the feeling, feelings, messages and photography we have created; cultural, artistic, aesthetic, and meaningful to the viewer. The images that reflect the photographic image often carry the meaning of plain meaning, since they maintain their connection with objective reality. However, when aesthetics and originality are concerned, the artist encodes and coordinates the fiction and technique with its own sense and feeling. The photograph, constructed with new passwords, contains meanings ready to be interpreted. As the object of artistry, the aesthetic sensibility as the object of image awaits to be understood in terms of semiotics and semantics as well as the meaning layer it carries. The photographer must be in search of the ways of opening doors to universality through the open works of subjective influence and objectivity created by the objects or environments on the artist. As the artist creates an authentic form language based on the concept of gravity and overcomes his boundaries, he escapes stereotypical, cliche art forms of understanding and produces original works. 

Fotografiye konu olan görsel ögelerin bir araya getirilerek anlamlı ve estetik bir yapıya kavuşturma arzusu her sanatçının ortak gayesidir. İmgenin ya da tabiattan bir kesitin fotoğrafından elde ettiğimiz izlenimler o anın görsel kanıtı olmanın yanı sıra, yarattığı duygu, his, mesajlar ile fotografi; izleyicisine yönelik, kültür, sanat, estetik ve anlam bağlamında bütünsel özellik taşır. Fotografik geçekliği yansıtan görüntüler objektif gerçeklik ile bağını belli oranda muhafaza ettiği için çoğu zaman düz anlam özelliği taşır. Ancak estetik ve özgünlük sözkonusu olduğunda sanatçı, kurgusunu ve tekniğini kendine özgü duyum ve hissediş ile kodlandırır ve koordinatlandırır. Yeni şifrelerle kurgulanan fotografi yorumlanmaya hazır yan anlamlar içerir.Sanatçının objeksiyon olarak görüntü estetik duyarlılığı beslemesi yanı sıra taşıdığı anlam tabakasıyla da semiyotik ve semantik bağlamında anlaşılmayı bekler. Fotografi sanatçısı görüntüye konu olan obje veya ortamların sanatçı üzerinde yarattığı subjektif tesir ve objektivasyona açık yapıtlar vasıtasıyla evrenselliğe kapı aralamanın yollarını arama çabasında olmalıdır. Sanatçı eserlerinde kavrama dayalı özgün bir biçim dili yaratıp kendi sınırlarını aşmayı başardıkça, kalıplaşmış, klişe sanat anlayış kalıplarından kurtulur ve özgün eserler üretir.