Bakır Katkılı Grafen Elektrot ile Elektrokimyasal CO2 İndirgenmesi


Karataş Özkaraca E. B. , Gençten M. , Şahin Y.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2019, pp.322

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.322

Abstract

Doğada zararlı etkileri olan karbon dioksiti yenilenebilir kaynaklardan, yapay karbon yakıtlara

dönüştürerek kullanmak günümüzde oldukça popüler bir hal almıştır [1]. Bu dönüşümü, elektrokimyal

yöntemle seçimli olarak yapabilmek mümkündür. Ayrıca elektrokimyasal yöntem, uygun katalizörün

de yardımıyla kullanılan enerjiyi minimum düzeyde tutmaya imkân sağlamaktadır. Çalışmada; CO2

nin elektrokimyasal olarak indirgenmesinde metanol üretimi hedeflenmiştir. Karbondiksite seçici

metanol indirgemesi yapabilen bakır [2,3], grafene katkılandırılarak çalışma elektrotu olarak

kullanılmıştır. Hazırlanan elektrotun yüzey karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobu kullanılarak

incelenmiştir (Şekil 1). Karbondioksitin metanol ve diğer formlara indirgenmesi dönüşümlü voltameti

ve diferansiyel puls voltametrisi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar bakır katkılı

grafen esaslı elektrotların elektrokimyasal olarak karbon dioksit indirgenmesinde kullanılması noktası

önemli bir potansiyel barındırdığını göstermektedir.