Türkiye’de Güncel Coğrafya Ders Kitaplarında İstanbul Temasının Eleştirel Analizi


Sağdıç M. , İnce Z.

Ulakbilge, sa.45, ss.133-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında okutulan güncel coğrafya ders kitaplarında İstanbul’a ne ölçüde yer verildiğini belirlemektir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış 9, 10, 11 ve 12. sınıf coğrafya ders kitapları nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yoluyla incelenmiştir. Metin içeriklerinin çözümlenmesinde NVivo 12 Plus programı kullanılmıştır. Çalışmada izleyen sorulara cevaplar aranmıştır: 1- Türkiye’deki güncel coğrafya ders kitaplarında İstanbul ne ölçüde ele alınmıştır? 2- Türkiye’deki güncel coğrafya ders kitaplarında İstanbul’dan bahseden bölümler hangi alt kategoriler altında toplanabilir? Güncel coğrafya ders kitaplarından elde edilen bulgular 6 farklı kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler şunlardır: Nüfus ve Yerleşmenin Yoğun Olduğu İstanbul, Ulaşım Merkezi İstanbul, Kültür ve Turizm Merkezi İstanbul, Sanayi ve Ticaret Merkezi İstanbul, Doğal Özellikler Açısından İstanbul ve Çevre Sorunları Açısından İstanbul. Elde edilen bulgulara göre İstanbul’un güncel coğrafya ders kitaplarında yeterince ele alınmadığı anlaşılmıştır. İstanbul’un Türkiye için önemi düşünüldüğünde coğrafya ders kitaplarında daha kapsamlı olarak ele alınması sadece İstanbul’da yaşayan öğrenciler için değil tüm Türkiye’de yaşayanların eğitim ve öğretimi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, coğrafya eğitimi, İstanbul, ders kitabı