The Investigation Of The Intentions Towards Infidelity In Emerging Adults And Young Adults


Gülkanat G., Yüksel Şahin F.

The Journal of Social Sciences (Sobiad,Copernicus), vol.8, no.50, pp.526-537, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada beliren yetişkinlerde ve yetişkinlerde aldatmaya yönelik niyet düzeyinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu araştırmacının, çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden ve Facebook’ta yer alan bazı gruplar aracılığı ile ulaştığı evli, nişanlı ya da romantik bir ilişkisi olan 438 birey (338 kadın ve 100 erkek) oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 18 ile 65 arasında değişmektedir. Araştırmada veriler Aldatmaya Yönelik Eğilim Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi, t-testi ve Varyans Analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda erkeklerin ve sevgili/ flört durumunda olan bireylerin aldatmaya yönelik niyet düzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak, yaşa, eğitim düzeyine ve sosyal medya kullanım sürelerine göre aldatmaya yönelik niyet düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.