An Evaluation on the Simulacra Transformation of Humans and the Effect of Mass Media in Baudrillard’s Simulation Theory


Günay İ. E.

Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.109-126, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

From Baudrillard’s point of view, the dominance of reality in Western European societies that experienced the Enlightenment begins with the 18th century and becomes evident at the beginning of the 19th century and continues in different tones until the end of the 1960s. Today, these societies have lost the reality principle and live in the simulation universe. In the simulation universe, although all concepts are operationalized and turned into simulacra, everything seems to go on as before, trying to create the impression that there is a living culture. However, all of these are dead in the simulation universe and the absence of truth is concealed by giving the impression that everything is going on as before with the mass media. In this context, the aim of the study is to first explain the simulation theory in line with Baudrillard’s approach. Afterwards, it will be tried to be shown by examining how human beings transform into simulacrum in the simulation universe and what effect the mass media has on this transformation

Baudrillard’ın bakış açısıyla Aydınlanmayı yaşamış Batı Avrupa toplumlarında gerçekliğin egemen olması 18. yüzyılla başlar ve 19. yüzyılın başında belirginleşerek 1960’ların sonuna kadar farklı tonlarda devam eder. Bugün ise bu toplumlar gerçeklik ilkesini yitirmişlerdir ve simülasyon evreninde yaşamaktadırlar. Simülasyon evreninde, tüm kavramların işlemselleşerek simülakra dönüşmesine rağmen sanki her şey eskisi gibi sürüp gitmekte, yaşayan bir kültür olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Oysa bütün bunların hepsi simülasyon evreninde ölüdür ve kitle iletişim araçlarıyla sanki her şey eskisi gibi devam ediyor izlenimi verilerek gerçeğin yokluğu gizlenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Baudrillard’ın yaklaşımı doğrultusunda önce simülasyon kuramını ana hatlarıyla açıklamaktır. Sonrasında simülasyon evreninde insanın simülakra nasıl dönüştüğü ve bu dönüşümde kitle iletişim araçlarının nasıl bir etkisi olduğu irdelenerek gösterilmeye çalışılacaktır.