STUDY OF THE SELF-MONITORING AND HAPPINESS LEVELS OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) INDIVIDUALS IN TERMS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT


Creative Commons License

Yüksel Şahin F., Evrensel İ.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi(EBSCO-MLA), vol.10, no.124, pp.1-23, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

STUDY OF THE SELF-MONITORING AND HAPPINESS LEVELS OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) INDIVIDUALS IN TERMS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT Abstract This study aims to examine the self-monitoring and happiness levels of LGBT individuals according to their perceived total social support (family, friends, significant others). Snowball and purposive sampling methods were used to access the participants. A total of 296 individuals (86 lesbian, 100 gay, 94 bisexual and 16 transgender individuals) who live in Istanbul and are older than 18 voluntarily participated in the study. The “Revised Self- Monitoring Scale”, the "Oxford Happiness Questionnaire”, the “Multi- Dimensional Perceived Social Support Scale”, and a “Personal Information Form” were employed to obtain the required study data. Data analysis is based on a MANOVA Wilks Lambda (λ) Test as well as Discriminant Analysis Tests. The study results revealed significant differences between the mean self-monitoring and happiness scores of the LGBT individuals according to perceived total social support. The lesbian, gay, bisexual and transgender individuals with high scores on perceived total social support scores were found to have higher mean scores of self-monitoring and happiness than those with low perceived social support. As a result of discriminant analysis, it was observed that first happiness and then self-monitoring are important for classifying LGBT individuals with high and low perceived total social support. Also, correct classification probability for the analysis was found to be 47.2%. The study results are discussed in the light of the literature

Araştırmada, LGBT bireylerin kendini ayarlama ve mutluluk düzeylerinin algıladıkları toplam sosyal desteğe (aile, arkadaşlar, özel kişiler) göre incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcı grubuna ulaşmada kartopu ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya, İstanbul’da yaşayan ve 18 yaşından büyük 86 lezbiyen, 100 gey, 94 biseksüel ve 16 trans birey olmak üzere, toplam 296 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için “Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği”, “Oxford Mutluluk Ölçeği”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, MANOVA Wilks Lambda (λ) Testinden ve Ayrıştırma Analizi Testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, LGBT bireylerin algıladıkları toplam sosyal desteğe göre kendini ayarlama ve mutluluk puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Algılanan toplam sosyal destek puanları yüksek olan lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin kendini ayarlama ve mutluluk puan ortalamaları, algılanan sosyal desteği düşük olan bireylerinkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıştırma analizi sonucunda algılanan toplam sosyal desteği yüksek ve düşük olan LGBT bireyleri ayırmada, öncelikle mutluluğun; sonrasında da kendini ayarlamanın önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca analiz için doğru sınıflandırma olasılığı da, %47.2 olarak bulunmuştur. Araştırma bulguları, ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır